Sida:Utförlig Berättelse om Thet namnkunnoga Stånge-Bro-Slag.djvu/37

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
31
Cap. 3. Om Hufwud-drabbningen.

infanterie, som vr sina Bössor och Stycken sköto så skarpt öfwer watnet, at hålla bron ren, at grenar och qwistar af the på andra sidan om åen stående ekar blifwit afskutne och i luften bortförde. I thet samma ärnade Johan Gyllenstierna, som war Ryttmestare för Konungens Swenska Adel och Hoffolk, så ock hans Lieutenant Erich Ribbing och Grefwe Abraham Brahe, som war Fändrich och förde Konungens Fana, göra, så snart the kommo ned til stora Stångebro, anfall på Samuel Nilsson mitt vnder starkaste elden: Men i thet samma kom Lindorm Ribbing tilbaka ifrå Konungen vr Staden, ( hwarest han sedan dagen förvt warit, tå han, som berättades, skulle befordra förlikningen ) med belfallning til them, at the ei skulle wåga sig öfwer bron, vtan medan striden, som skarpast tilgick, hafwa acktning på Konungens egen höga person. Therföre the ock sig ei något företogo emot fieden, medan striden påstod, vtan stodo i ordning ock wapn, och med ängslan sågo, huru theras Cammerater wid bron och på andra sidon åen, ja ock med skott på thenna sidon, blefwo nederlagde. Men när slaget war öfwerståndet, förspörde the en stor Konungens wrede och onåde för thenna theras gerning, efter Konungen nekade sig thet hafwa befalt. Medan thet nu så lyckades för Hertigen på högra flygelen wid Gumpekulla och stora Stångebro, såg thet illa vt på then wänstra wid lilla Stångebro och Ladugårds Backa.[1] Ther Commenderade på Hertigens sida Marschalken Hans von Masbach,[2] Hans Eriksson Vlfsparre til Bråswik,[3] och

Stall-

  1. Ligger näst vt för Linköpings Östra port, gåendes Landswägen ther brede wid. Vnder then ther hopkastade jord-högen, motte the ther slagna Polackar ligga begrafne. At Höfdingen Lingur thervti blefwit lagd är en gisning hos några.
  2. Rättare Hans von Masenbach, af Schwabisk Adelig slächt, tiente sig vp hos Hertig Carl af Södermanland och wardt efter andra Krigs-Charger, Feldt-Herre. Sedan blef han Ståtthållare på Stockholm och tillika Öfwerste Marskalk. Han skref sig Herre til Ökna i Södermanland, och war en tapper, trogen och gudfrutchtig man, som vnderskref Upala möte år 1593, och afsomnade den 29 Martii år 1607, blifwandes hederligen begrafwen vti siit egit grafchor i Upsala Dom-Kyrkio på norrasidon, ther ock Hans och Hans Frues wapn med 8 anor å hwarje sidon blefwo vpsatte. Hans enda barn war en Dotter, som giftes med en Crell eller Crail von Bamberg. Och är så Masenbachiska slächten här i Riket vtgången.
  3. Är en Herregård på Wikbo-landet vti Östkinds Härad och