Sida:Utförlig Berättelse om Thet namnkunnoga Stånge-Bro-Slag.djvu/38

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
32
Cap. 3. Om Hufwud-drabbningen.

Stallmästaren Anders Nilsson, [1] som tå war Ryttmästare för Hof-Fanan. The hade emot sig på Konungens sida thet Polska, Ungerska, Skånska, Tyska och Smålänska Infanteriet, samt Jöran Nilsson Posse med Westgöta Cavaleriet, tillika med några Fältstycken, som lågo planterade på Ladugårdsbacka. Thetta Konungens folk, som altsammans war kommit öfwer åen, drabbade häftigt på Hertigens wenstra flygel, och gåfwo bak om en gärdesgård, then the sig til fördel hade, så stark eld, af Hertigens folck måste wika, efter Konungen war ther starkast på manskap. Somliga mena, at Hertigens folk gingo til ryggia med wilja, på thet the måtte locka fienden vt på slätten frå gärdesgården, hwilket ock skedde. Ty Konungens troppar lemnade sina fördelar och stycken, ock fölgde efter Hertigens folk, som drog sig tilbaka vt på slätten, ther nu är Ladugårdsgärde. Thetta kom Anders Lindersson, och thet andra Hertigens folk, som fäcktade til höger wid stora Stång, och hade ther aldeles slagit fienden på flychten, wäl til pass, at the kunde komma sina beträngda Camerater wid lilla Stång til vndsettning. Hwilket ock skedde på thet sättet, at en Ryttmästare, wid namn Nils Germundsson går med sina Ryttare vt med åen vpföre til lilla Stång, ther Polackarnas stycken stodo, skuter eld på Krutkamaren, jagar them som stodo qwar wid styckerna, sin wäg, bemächtigar sig alt theras Artillerie, och griper Konungens öfwerste Fäldt-Tygmästare Maidel, och förer honom fången til Hertigen. Anders Lindersson [2] försummar

sig

    Härads-Hammars Församling belägen, hafwandes namn af then Hafs-Wik, som gifwer Seglation til Norrköping, och heter Bråwikan. Hwarwid, såsom mycket troligit är, åtminstone ei långt therifrå Bråwalla slag stådt; fast Saxo Dansk hafwer bedraget wåra Historicos at räkna thet ibland the gamla Fältslag, som stådt Hedna dagar vti Wärend i Småland.

  1. Wardt en Stam-Fader för Rosfeldiska Familien; ty som han ingen Son efter sig lemnade, så fick hans Måg, herr Jon Anderson Ståthållare på Grips-holm, vptaga hans gods och tillika han Adeliga Wapn efter hans död.
  2. Then så ofta nämda Anders Lindersson kan jag ei finna eller få weta hwad Familia han warit vtaf. Mycket likt synes, at han warit av Torstensoniska slächten, efter vti then många finnas af thet namnet Linder eller Lenart. Men man är äntå i owisshet. En hafwer lefwat wid samma tid, som hetat Anders Lindersson, herre till Säby i Wäster Götland.