Sida:Värmlands regementes historia II Personalhistoria.pdf/32

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan
19
ÖFNINGAR OCH TJÄNSTGÖRING.

afdelningen under major Westers befäl stod[1] från den 12 september till den 13 oktober, då alla utsända afdelningar återvände till lägret. Regementsöfningarna, som blifvit förlängda på obestämd tid, afslutades den 17 oktober.

Året 1908 var afsedt att blifva ett hviloår, ty genom 1901 års riksdags åtgärd att framflytta beväringens öfning ett år, blef det ingen beväringsrekrytskola detta år. I det stället utfördes befälsöfningar under fyra veckor från den 7 augusti med officerare, underofficerare och hela volontärpersonalen. Öfningarna lämnade af flera orsaker skäligen liten behållning.

Med året 1909 trädde 1901 års härordning fullständigt i kraft. Förutsättningen härför eller kasernerna saknades emellertid för större delen af infanteriet och äfven för Värmlands regemente. 1908 års klass värnpliktiga inkallades med anledning häraf till Trossnäs den 3 april 1909 för att stanna där till den 1 oktober. Vintern kom sent detta år, och halfmetershög låg snön öfver lägret och omgifvande trakt, när samlingen skedde dagen före palmsöndagen. De icke vapenföre hade

  1. Till förstärkning hade anländt en tropp af Lifregementets dragoner, en pluton af Svea ingeniörkår och en fälttelegrafafdelning.