Sida:Wärend och Wirdarne del 1.djvu/434

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
426
Kap. III. Hedna-tro.

menniskor, så ock gård-pukar, skogsnufvor o. s. v. Äfven denna signelse är mycket vidlyftig, och affattad i nästan alldeles samma ordalag som den föregående. Vid slutet tillägges: »läs Patter Nostre (ɔ: Pater Noster) och välsignelsen!» — Enligt en annan uppteckning bör härutöfver äfven skrifvas:

Symboler Hyltén-Cavallius Wärend och Wirdarne (1863) s426.png

— Huru denna mystiska skrift skall användas, uppgifves likväl ej närmare.

Ett tredje stycke, som vi funnit tillsammans med Cypriani förmaning, likväl utan visshet att det ifrån början tillhört denna skrift, är en signelse eller besvärjning emot råttor och möss i åkrar och ängar. Inblandade stycken af rådbråkad latin förråda tillräckligt, att denna besvärjning varit brukad af medeltidens munkar. Vi anföra några utdrag:

För möss och råttor i åkrar och ängar.

Gack ut en thorsdagsmorgon och säg:

»Råttor och möss, som ären i denna vång, åker eller äng, lador och golf! — — Jag besvärjer Eder, att J blifven denna vång, åker eller golf så led, som Christus var led den man, som gjorde orätt emot sin nästa. Möss, både stora och små! Jag besvärjer Eder — —

vid Guds nåde,
vid sol och måne
och alla lysande stjernor;
vid vägar och ovägar,