Sköldebrev för Olof Jonsson Lagercrantz

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Sköldebrev för Olof Jonsson Lagercrantz
Riksregistraturet. Givet Stockholm 8 maj 1647
På Wikipedia finns en artikel om Adliga ätten Lagercrantz.


[ 1097v ]J.S. Sköldebref för Oloff Joensson
Lagerkrantz.

Wy Christina &c. Göre witterligen, effter som vthi alle werldennes tijder, hoos kloke Regenter hafwer warit, och än är vthi bruuk, att ähra och dygd blifwer belönt och hållen vthi wyrdningh, och twert emoth ondska, wahnartigheet och odygd tages uthi straff, för den orsaken och, till dett enes afskaffande, och dett andres inplantande, vthi Lagh och laghe Stadgar wäll och wijsligen är wordet försedt och ordinerat, så att hwilcken icke af kärleek till dygd, will göra det godha, han då genom twång och lagsens skiärpo ifrån last och odygd hållas och afskreckias måtte, alt till den ända att dhe vthi medlet [ 1098r ]af dygden, såsom vthan hwilcken inthed menniskeligh omgänge och sammanwistande rätt kan bestå, så myckit meera till Regementz goda erhollande wäxa och tiltaga kunde: Altså och emedan wij, trädandes i wåre Förfäders, Sweriges Konungars loflige footspår, äre inthet mindre än dhe benägne att bana wägen för wåre trogne Vndersåthere och dem till dygd och ähra, hafwe enkannerligen dhem, som emoth Oss och Fäderneslandet anten igenom Krigz- eller civile tienster äre wäll meriterade altijdh medh gunst och nådhe ihugkommit, opsättiandes somblige till ähra och högheet, andre igen deels medh ähretitlar och Sköldemärcke, deels medh godz och ägodelar benådades. Hwarföre och aldenstundh wår troo tiänare och Major, Oss Elskeligh Ehrligh och Manhafftigh Oluf Jonsson hafwer nu vthi een rum tijdh låtit sigh bruka både i Hans Maij:tz Wår Högstährade Salige Herfaders /:Glorwärdigst vthi åminnelsse:/ och sedan vthi wår och Sweriges Chronos Krigztienst, bådhe i Lijflandh, Pryssen och Tysklandh, och där vthinnan wedh förefalne och anpræsenterade occasioner, sigh altidh manligen, trogen och tappert förhållit, och inthet låtit feela på sin skyldigheet och plicht emoth Oss och Fäderneslandet, effter som honom dedh medh beröm efftersagt blifwer. Wij hafwe fördenskuldh vthi anseende af alt detta såsom och att be:te Oluf Jonsson [ 1098v ]än ytterligare och så länge han lefwer i wahnligh huldh- och troskap emoth Oss och Sweriges Chrono skal wara förplichtadh att framhärda och bestå, welat af gunst och nådig benägenheet hans condition och wilckor förbättra, och honom sampt alle hans ächta lijfzarfwingar så Man- som Qwinkön, så födde som ofödde medh Adeligh titel och priviligier, jämwähl och effterfölliande Sköldemärke benåda, Nembl. Skölden försilfrad där wthi ett ½ blått leijon, på ett grönt bergh, fattande medh den ene rammen en rödh fahna, och med then andra en grön lagerkrantz; ofwan vppå skölden en öppen tornerhielm, täckedh och krantzen af blå, rödh och Silfwerfärga, åfwan vppå hjälmen en partizan, stående emellan twenne fahnor, den ena rödh, men dhen andra blå, och äre vthi en grön lagerkrantz infleckade, effter som dett medh sine rätte och egentlige färgor här afmålat står. Wij effterlåte der hoos honom och hans ächta lijfzarfwingar till en åthskildnat ifrån andre Familier att dhe sigh här effter Lagerkrantz kalla och nämbna måge, och dette förtecknade Sköldemärcke, wapn och Nampn föra och bruka vthi alle Adelige och Ridderlige saker, handlingar och Samquämbder, såsom i Fäldt, Slachtningar, Stor[ 1099r ]mande, Skermutzler, tornerande, ringrännande, afmålningar, insegell, så och alle andre occasioner i skämpt och alfwar, till sin och deres ähra, nödtorfft, egen willia och behagh, lijka som andre Adels- och Riddersmän vthi wårt Rijke, där till medh niuta alle dhe privilegier, frijheeter och rättigheeter som Ridderskapet och Adelen i gemehn gifne äre eller framdeles kunne medh begåfwade warda; doch hwars och ens Ståndh och wilckor effter privilegierne förbehåldne. Wij begäre fördenskull här medh af alle Potentater, Konungar, Furstar, frije Republiquer, sampt alle andre, effter hwars och ens Högheet, condition och wyrde, respective wänligen, flijt och gunsteligen, så och biude och befalle här medh alle i gemeen, och hwar och en i synnerheet som Oss medh hörsamheet och lydno förplichtade äre, och för Wår skuldh wele och skole göra och låtha, att dhe erkänne be:te Olof Jonsson Lagerkrantz och hans ächta bröstarfwingar, för rätte Adelsmän, bewijisandes honom och dem den ähra och respect som dett Ståndet wedhänger, icke görandes honom eller dem här emoth hinder, mehn eller förfång i någon måtto, nu eller i tilkommande tijder, wedh wår onåde. Till yttermera wisso &c.