Tros-Sånger

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Tros-Sånger
av Flera författare


[ T ]

Tros-Sånger”Jag skall lovsjunga med anden, men jag skall ock lovsjunga med förståandet”.FEMTE UPPLAGAN


[ i ]
REGISTER

Abba, Fader, Du i kärlek 1
Abba, Fader vi Dig kalla 88
Ack, lär oss bättre känna Dig 5
Ack, var det den Rättfärdige, 6
Ack, vem kan tillfyllest prisa, 3
Allas ögon skola Herren skåda 254
Alla Herrens vägar äro 91
All min nöd min Fader känner 213
All nådens Gud, vem mäta kan 98
Att blicka upp och se Dig där, 7

Barmhärtige Fader, 105
Bida blott, bida blott! 223
Blott en dag, ett ögonblick i sänder 179

Denna är den stora dagen 37
Den pärla Kristus funnit har 135
Den vilsegångne hemma är 226
De sina Herren känner 9
Det finns blott en väg 247
Det finns ett hjärta, som för dig 242
Det var den natt av högsta ve 113
Det är ett namn vi älska här, 10 [ ii ]
Din kärlek, Fader 89
Dig, o Jesus, nu vår sång vi höja 11
Din kärlek högre än all kunskap är 81
Din måltid, Herre god 109
Din natt av sorg är slut 146
Du död, var är din udd? 140
Du kommer snart 126
Du milde, tålige 188
Du skall komma och 149
Du som av nåd kunnat kalla 180
Du som av kärlek dog 197
Du som oss älskat 159
Du vilsegångne bliv ej längre 246
Du värdig är av lov och pris 84
Du är det eviga Guds Ord 116
Du är Guds Son 156
Dyra namn, det namnet Jesus 227

Ej av denna världen 165
Ej fjärran är den stund, 69
Ej offrens blod, som flöt 13
Ej se vi allting ännu 155
Ej silver, ej guld har förvärvat 206
En gång på dödens stig 202
En liten tid — så kommer Han, 14
En morgon skön och härlig 174 [ iii ]
En tillflyktsort är urtidens Gud 194
En tjänarenas tjänare 132
Ett lydigt barnasinne 228
Ett vilsegånget får 196
Evigt liv det är att känna 133

Fader, Allsmäktige 199
Fader, din kärlek mäktig, fri 89
Fader, Du som från din 151
Fader, vi din kärlek prisa 162
Fader, vi ha vilse vandrat 187
Fader uti härligheten 168
Fast Adams fall vanärat Gud 172
Fast i en värld av synd och strid 107
Fast ännu av världen förkastad 32
Från Egypten Gud sitt folk har 119
Från sitt hem i härligheten 150
Från smärta och sorg 203
Fullbordat verket är 141
För Israel Du fordom 224
Fördömelse ej finnes mer 122
Förlossningen är vunnen 60
Förrän ett stoftgrand lades 125

Gud ett löfte gav i Eden 175
Gud, giv oss nåd i tron att stå 170
Gud har segrat genom Kristus Jesus, 71 [ iv ]
Gud i kärlek Sonen skänkt 237
Gud i nåd de sina valde 72
Guds ende Son, Du kvinnans säd, 16
Guds kärleks ord jag hör, 210
Guds milda Lamm, Du dyra Lamm, 17
Guds rena Lamm oskyldig, 18
Guds rena Lamm, på korsets 82
Guds väsens avbild 106
Guds vare tack, som oss 96
Guds älskar utan like 236
Guds är kärlek; uti Jesus Kristus 249

Han lever, Han lever, vårt salighetshopp 118
Han är uppstånden. 114
Helige Fader! Tacksamt vi 225
Helige Fader, Du som är oss nära 255
Hell dig, uppståndne Jesus 19
Hell vare Herrens Smorde, 20
Herre, ditt anlet’ Du döljer ej för 211
Herre, Du vår starkhet är 123
Herre, i din måltid nu vi skåda 95
Herre Jesus, Dig vi ära, 70
Herre Jesus, må vi fröjdas 178
Herre kär, var mig när 233
Herre, med kraft genom Anden 215
Herren en segrande fana 214 [ v ]
Herre kommer! Helgon höjen 121
Herre, nu vi samlas alla 137
Herren är min Herde 209
Herre, se din lilla skara, 12
Herre, vi prisa Dig, 21
Hur blir det hos vår Gud 130
Hur djup den frid, som Du, o Jesus, 120
Hur god är vår trofaste Gud, 23
Hur ljuvligt mången gång 42
Hur ljuvt ditt namn, o Jesus, är 200
Hur ljuvt att tänka uppå dem 177
Hur mäktig och hur tålig 248
Hur sällt det är, o Herre, 25
Härlighet och makt och ära 186
Här vi samlas, Herre Jesus, 130
Högt ovan i vår Faders hus 66
Hör, millioners sälla skara 30

I djupet av Guds hjärta 94
I himmelen, i himmelen 171
I hoppet längtans blickar lyfta vi 83
I hoppet sig min frälsta själ 201
I Jesu namn där finns en källa 128
I Kristus Jesus liv vi fått 103
Intet avstånd mellan Kristus 76 [ vi ]
Jag hörde Jesus säga: 220
Jag hör till himlens fria barn 207
Jag är främling, jag är en pilgrim 208
Jesu blod för oss har banat 245
Jesus, Du min hägnad 195
Jesus, Fadrens sanna avbild 115
Jesus, min Herre, till Betlehem kom 240
Jesus, vår Frälsare, ljuvt är ditt namn 124
Jesus, vår uppfarne Herre, 15
Jerusalem, Guds stad 97
Just som jag är ― ej med ett strå 238

Kom, låtom oss i anden 205
Kom, låtom oss på barnavis 36
Korsfästad i svaghet, 67
Kristus för oss lever 152
Kärlek, stor som oceanen 217

Ljuva stund, då vi få sitta neder 157
Ljuvligt blir hos dig att vara 38
Lovsjungom Herren Jesu kärlek, 39
Lov, tillbedjan, pris och ära 108
Lyft blicken upp 190
Låt oss sjunga, evigt sjunga 117
Låt oss vår Gud förbida 166 [ vii ]
Lär oss din kärlek bättre känna här, 68
Lär oss, Gud, att vara stilla 110

Med Jesu blod är all vår synd 193
Min herde Lammet är 191
Må vår Herres nåd och kärlek 183

Ned i en död av namnlöst ve 160
Nu nådens dag är inne 239
Nu vi skiljas, dock förbliva 184
Nu är behaglig tid 244
Nåd är ett härligt ord 64
När Herren är min herde 235

O, att lik Kristus vara 173
O, djup av barmhärtighet 231
O, drag mig Herre efter Dig 212
O Du heliga Guds Lamm 147
O Du, som gav ditt liv för fåren 129
O Du, som sade, ingen kan 144
O Du ärans Konung 93
O dyre Herre Jesus! 164
O, glädjens i Herren 131
O Gud, din Sons försoningsverk, 33
O Gud, skall jag din Son få bliva lik 145
O Guds underbara kärlek 252
O Gud vår Fader, god och mild 80 [ viii ]
O Herre, då din kärlek är 54
O Herre, hur omätlig 74
O Herre Jesus, Du är värdig 4
O Herre, kom och tag ditt folk 75
O Herre, när vi tänka på, 43
O Herre, vilken fröjd det är, 45
O, huru ljuv den tanken är 44
O Jesus, ditt namn är ett fäste 153
O Jesus, Du Guds Lamm 73
O Jesus, vår Herre, bliv när oss 182
O, kom till Herren Jesus 250
O Kristus, Du Guds källa 138
Om svår och törnig blir vår stig 234
Om vi vart djur på tusen berg 204
Outsägeliga kärlek 47
O vilken salig värld 24
O vilket hem, vår Faders hus 158
O vår Fader, vi vilja Dig hembära lov 79

Prisen Herren! Han är kärlek, 48
Prisen Herren, helgon alla! 31
Pris ske Dig, Herre och Konung 112
Pris vare Dig, o Jesus Krist, 219
Pris vi Dig, o Fader, ge, 35 [ ix ]
Salig, salig den som 248
Sannerligen, säger Jesus 241
Segerfursten själv en skara 50
Se, härligheten strålar 189
Se, med skyar Han nedstiger 86
Si, Jesus är ett tröstrikt namn 49
Sjung, av allt hjärta, sjung 65
Själ och tunga må lovsjunga 59
Skådande Guds Son i höjden 127
Skåden, skåden vilken kärlek 139
Snart få vi bo hos Dig, 2
Snart Jesus, vår Herre, skall komma 51
Snart morgonstjärnan skall gå opp 104
Snart skola jordens alla strider sluta, 52
Som ett banér 214
Som Guds Israel i forna dagar 161
Som hjort efter vattenbäck trängtar 251
Som pilgrimer och gäster 216
Stor Du är, vår Gud och Fader 102
Stäm upp i helig kor 53
Stäm upp med fröjdeljud 181
Sälla hopp, Du kommer åter, 56
Säll den Dig, Herre, känner, 55
Sår du din säd 192
”Söner”, i din kärlek 100
Se, Kristus, Han är källan 134 [ x ]
Tack, att Du möter mig, Herre, kär 221
Tack, Herre Jesus Krist 111
Tacksägelsens offer 167
Till Dig, o Jesus, vill jag fly 198
Till Dig, vår Gud och Fader god 87
Till härlighetens land igen 57
Trogne Frälsare, nu led oss 99
Tryggare kan ingen vara 77
Tryggt vi vila på den klippan 176
Trösta, min själ, uppå Herren 232

Upplyften nu hjärtan 136
Upp, min själ, din Gud dig leder! 58
Upp min själ, din Gud att lova 218
Uppstått har Herren 142

Vad har Du, Jesus, gjort för mig 229
Vad nåd, o Kristus, är ej det, 28
Vad skall det bli hos Gud 230
Vad skall det bli, o Herre kär, 26
Vad var det, o vår Gud, 27
Vem ha’ vi utom Dig 29
Vila i hemmet hos Herren 169
Vi hava i himlen en Överstepräst 148
Vilket djup av evig rikdom 154
Vi äro ej hemma på jorden, 61 [ xi ]
Vår Fader, hur omätligt stor 22
Vår Fader, i din dyre Son 46
Vår Fader, vi av hjärtat tacka Dig 163
Vår Fader, vi komma som lyckliga 34
Vår Gud, vi Dig tacka 222
Vår Herre, fast fjärran, dock när, 41
Vår Herre Jesus, huld och god, 8
Vår Herre Jesu Kristi nåd 185
Vår Herre Jesus Krist 101
Vår Herre Krist i himlens höjd 78
Vår Jesus, Du som själv är Gud 143
Vår Jesus, vi påminnas, 62
Vår trogne, gode Herde, 40

Åt Dig vi nu lovoffer bära, 90

Än finns det rum, 243
Ära, Herre, vi Dig ge 85
Ära, ära, evig ära 63
Är du i nöd 253

Din kärlek Fader ⇒ Fader din kärlek,

Herren en segrande ⇒ Som ett banér,

Hur blir det hos ⇒ Vad skall det bli.