Carl Gerhard Bolinder (Svenska industriens män)

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
[ 64 ]

CARL GERHARD BOLINDER.

Det är märkvärdigt att iakttaga, huru inom vissa slägter vissa fallenheter och anlag göra sig märkbart gällande för ett längre eller kortare tidskifte. Detta äger i främsta rummet kanske tillämpning på konstnärer, hos hvilka talangen stundom synes behöfva en fortplantning genom två eller tre led för att hinna mästerskapets fulla mognad. Men äfven på vetenskapens och de praktiska färdigheternas områden möter samma företeelse.

Denna betraktelse är här framkallad af tanken på den likhet i anlag, som ovilkorligen måste ha förefunnits hos de fyra bröderna Bolinder, eftersom de alla egnat sig åt jernmanufakturen, varande samtlige delegare i den verkstad, som numera drifves under den gemensamma firman J. & C. G. Bolinders mekaniska verkstads aktiebolag. Det lider intet tvifvel, att denna öfverensstämmelse i anlag utgör ett arf från fadren, som hade ett starkt utveckladt mekaniskt sinne och egnade en del af den tid, han hade öfrig de presterliga embetsgöromålen, åt sysselsättningar, öfverensstämmande med denna böjelse.

Carl Gerhard Bolinder är född den 24 September 1818 på samma ställe som den fem år äldre brödren Jean. Vid 19 års ålder blef han såsom elev anstäld vid Samuel Owens verkstad i Stockholm. Efter att derstädes hafva uppehållit sig ett år, fick han i egenskap af jernkontorets stipendiat plats vid Motala och kom derifrån som verkmästare för gjuteriet till Kockum i Malmö.

Då den äldre brodren år 1841 gjorde sin första resa till England, följde Carl Gerhard med och qvarstannade derstädes i två år, arbetande derunder på olika verkstäder och förvärfvande sig en rik tillökning i erfarenhet och skicklighet. Knappast återkommen till fäderneslandet, började han med bröderna vidtaga de förberedande åtgärderna för anläggning af den verkstad, hvars upprätthållande och utveckling sedan dess utgjort det ständiga föremålet för hans omsorger.

Då Carl Gerhard företrädesvis har att vid verkstaden öfvervaka sjelfva arbetenas gång så inses, i hur väsentlig mån verkstadens förmåga att fylla sin uppgift beror på honom. Naturligt är ock, att en plats, sådan som denna, erfordrar, jemte en grundlig och allsidig kännedom af fackets olika grenar, äfven en mängd andra egenskaper, framför allt sådana, som tillhöra en ledande chef, såsom bestämdhet, punktlighet, fasthet i karaktären, strängt ordningssinne och organisationsförmåga.

Hvad särskildt en chefsplats vid Bolinderska verkstaden beträffar, kan man lätt inse, hvilken mångsidig fackkunskap hos dess innehafvare måste vara af nöden, då man tager kännedom om de många olika slags arbeten, som från detta etablissement levereras, och af hvilka såsom de hufvudsakligaste må nämnas: ångmaskiner af alla storlekar och af olika slag, lokomobiler, ångpumpar, maskineri för mjölqvarnar, sågverk, cirkelsågar för sågning af plank och bräder, cirkelsågkantbord, stafsågar, delningssågar, trä- och stenhyflingsmaskiner, sågpressar, såguppskärningsmaskiner, turbiner, hydrauliska pressar, värmeledningar, pumpverk, vindspel, domkrafter, barkqvarnar, alla slags maskineriarbeten, patenterade köksspislar, kokkärl af så väl koppar som [ 65 ]jern, kaminer med och utan tegelmurning, ventilationskaminer, patenterade strykugnar, balkonger, staketer, spiraltrappor, grafmonument, kyrkfönster, trädgårdsprydnader och trädgårdsmöbler, stallinnanrede såsom krubbor, häckar, reglar, kolonner och stallornament m. m.

Att ledningen af denna verkstad måste taga äfven en för platsen rikt utrustad mans alla krafter i anspråk, framgår redan af den betydliga arbetspersonal, som vid verkstaden är anstäld, och som tillsammans uppgår till öfver 400 personer.

Såsom ett offentligt erkännande af det gagn, Carl Gerhard Bolinder utvecklat i industriens tjenst bär han Vasa-orden.

Wikipedia har en artikel om:
Carl Gerhard Bolinder