Sköldebrev för Johan Stierneroos

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Sköldebrev för Johan Stierneroos
Givet Stockholm 14 september 1692
(Sidindex)


[ sida ]C: Piper

Skiöldebref för lagman Johan StierneRoos.

Wy Carl. &c. Giörom witterligit, att såsom ett wählbestält Regemente nödwändigt måste hafwa dygden till sitt stöd och grundwahl, så frampt det samma uthj Sällhet och lycksalighet skall kunna hafwa något lålngt och wahraktigt bestånd; Så hafwe och alla kloka och rättsinte Konungar och Regenter deruppå hafft deras förnämbste ögnemärkie, och altid warit [ sida ]sorghfältige, att nådebelöhninger och Ståndzförbättringar, sampt seeder och förmåhner ibland redelige och trogne undersåtar måtte bilfwa uthdehlte alt till den ändan, att dygden igenom sådane medell och utwägar i deras land måtte tillwäxa och förmehras; ty såsom ett dygdigt och redeligit förhållande altid med sig föhrer möda, beswär och arbete, så bör och billigt en redelig, trogen och devot undersåtare deremoth kiänna en sådan hugnad, nåd och upkomst, som icke allenast styrker honom sielf att fortfahra [ sida ]/fahra j ett dygdigt och lofligit förhållande, utan och gifwer andra anledning och upwäckelsse genom dygdens rätta öfning, sampt hulde, trogne och oförtrutne tienster jemwähl att bahna sig wägen till höga Öfwerhetens nåd, sampt sin egen heder, upkomst och befordring; Jbland sådane trogne och redelige undersåtar ihugkomme Wy nu billigt Wår och Hennes May:tz Wår högt ährade K: Fru Moders RykzEnkiedrottningens TrooMan och lagman öfwer dess lyfgeding, Johan Berelius, hwilken ifrån ungdommen, alt sedan han effter [ sida ]wähl och berömmeligen aflagde Studier, quitterade Academien, har låtit wara sig högst om hiertat, medelst trogne, hulde och redelige tienster att gå Oss och högbe:te hennes May:tt underdånigst tillhanda, i synnerhet wid dhe honom anförtrodde Borgmästare och häradzhöfdinge beställningar utj lyfgedinget, hwilke han till Wårt och hennes May:tz nådige nöye utj 20 åhrs tyd tillsammans med störste beröm och dexterietet förwaltat, så att icke allenast hwar och en igemehn med skiähl måste gifwa honom det goda wittnesbörd, att han är en [ sida ]rättwys, opassionerat och redelige dommar, utan hafwa jemwähl Wy j synnerhet med särdehles nådigt wählbehag wid åtskilliige tillfällen förmärkt med hwad trogen zele och oskrymptat redeligheet han altid har sökt att främja Wår tienst och befordra Wårt höga interesse, hwilket alt, som dhet så mycket mehra har styrkt hennes May:tt Wår högdtährade k: Frumoder uthj den nådige tanka hennes May:tt altid har hafft om hans persohn, så har det och wed nu nyligen timade dödzfall [ sida ]med lagmannen Erich Lagerquist, föranlåtit hennes May:tt att tänka på dess wydare befordring, och fördenskull nådeligen vocerat och kallat honom till att wara lagman öfwer dess lyfgeding utj be:te Lagerquists ställe; Och emedan högstbem:te hennes May:tt j anseende till bem:te Berelij berömmelige qualiteter således har betygat emot honom en särdehles Nådh, i dy hennes May:tt har uphögt honom till ett hederligit Embete; Ty wehle icke mindre Wy å Wår syda låta honom skiönja den nådige propension Wy jämwähl bäre [ sida ]för honom såsom en reedelig, trogen och devot undersåthe, den der på åtskilligt sätt har giordt sig wärdig Wår nåd och ynnest, giörom det och härmed i så måtto, att Wy af gunst och nåde sampt j anseende till ofwanberörde skiähl och motiver af Kongl. Macht och Myndighet unne, skiänke och gifwe honom lagmannen Johan Berelius dess hustro, Barn och effterkommande äckta Bröstarfwingar både man och Qwinkiöhn, så födde som ofödde, adeligit Stånd, Nampn och Privilegier; och som han erkiännandes medh underdånig wörnat den Kongl. Nåd Wy honom och [ sida ]och dess egne barn i så måtto låte wederfahras, underdånigst anhåller, det jemwähl Twänne dess Styfdöttrar frambledne Öfwerhoffpredikantens och Kyrkioherdens j S:t Catharinæ Försambling här i Staden Magister Pähr Arensbecks med dess nu wahrande hustro aflade barn, Anna och Justina Arensbeck, denne nåden jempte dess egne barn måge blifwa dehlachtige j Ty hafwe Wy så wähl j anseende till sådan dess giorde underdånige förbön, som i considerationi till deras framledne faders Mag: Arensbecks egne berömmelige [ sida ]meriter, der till i nåder samtyckt och bewilliat, så att bem:te Anna och Justina Arensbeck äfwen som lagmannens egne barn skole hafwa att hugna sig af denne Wår Kongl. Nåd och den samma i alla måtto till till godo åthniuta; Wy unne och effterlåte honom och dem fördenskull utj detta deras Adelige Stånd, att föhra effterfölliande wapn och Skiöldemärke, nembl. En blå Sköld, hwarutj ligger en Bielke af Sölfwer, Zyrat med trenne röda roosor, utom Bielken lysa äfwen så många Stiernor af gull; Åfwan på Skiölden står en öpen Tornerhielm, [ sida ]hwarutur upstyger öfre dehlen af en blå gryp, Crantzen och löfwärket är af gull, Sölfwer och blått, aldehles som detta Wapnet med sine rätta och egentelige färgor här hoos repræsenterat och afmåhlat står; Skolandes han och dhe jemwähl till en åthskildnad ifrån andre adelige familier här i Ryket nämbna och skrifwa sig Stierneroos, och detta företahlde wappn och nampn föra och bruka. &c. &c.

Carolus