Åbo Allmänna Tidning 1810-01-02

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Åbo Allmänna Tidning
Åbo Allmänna Tidning

N:o 1 1810
N:o 2  →


[ 1 ]

Åbo Allmänna Tidning.

N:o 1.
Tisdagen den 2 Januarii 1810.


Till den Respective Allmänheten.

Nära 40 år äro förledne, sedan Åbo, eller rättare sagdt Finland, fick sin egen Tidning. Företaget war nytt, och i sin början swagt understödt, som, jemte flera, stundom hwarken af publiken eller af utgifwarne beroende, händelser, wållade att Bladet ej kunde, efter önskan, jemnt och utan afbrott fortsättas. Sådant oaktadt hafwa, ifrån 1771 års början och intill sidstledne års slut, inalles 32 årgångar, stundom af inskränktare stundom af mera utwidgadt arktal, efter hand lemnat den härwarande Bokpressen; och redan före slutet af den Swenska perioden war behofwet af en Tidning enkom för Finland så både kändt och erkändt, att den ej mera kunde — och minst i Åbo — utan afsaknad och olägenhet umbäras.

Genom den förändring som sedermera föregått i Landets politiska ställning och styrelse, har samma behof icke allenast blifwit än mera allmänt, utan ock påkallat Tidningens uppmärksamhet på nya föremål. De Nyheter den förrut meddelade, woro länge inga andra än Landets, och behöfde — så länge Stockholms Post Tidningar uppfyllde bristen — icke sökas på fjermare håll; hwadan ock alla egenteligen så kallade utländska StatsNyheter blefwo, redan af de förste Redacteurerne, från Tidningens plan uttryckeligen uteslutne. Endast under 1808 års campagne, och sedermera blott ett par gånger, trädde den förra Åbo Tidning — i detta afseende — utom sina, jemwäl genom privilegier och författningar utstakade råmärken; men förbytte dock, genom bristen på ett officielt Blad, i så måtto sin inrättning och ändamål, att en mängd förrut för henne främmande dels artiklar dels kungörelser deri måste finna en plats, som i samma mån förminskade dess för andra ämnen bestämda utrymme.

Wid sådan beskaffenhet, och med afseende på det stora behofwet äfwen af en jemnt fortgående politisk Tidning, yrkade redan ej mindre de då warande Redacteurernes öfwertygelse, än den allmänna rösten, nödwändigheten af den förra planens antingen förändring eller utwidgande, då jemwäl Kejserl. Regerings Conseilens Oeconomie Departement täcktes, under den 25 November och 4 December sidstledne, åt detta håll sträcka sin waksamma uppmärksamhet. Undertecknade hafwa således — till en början på tre år — blifwit försedde med Nådigt Privilegium på utgifwande af ett nytt och officielt Blad, under namn af Åbo Allmänna Tidning, hwars första nummer nu lemnas i Allmänhetens händer, och som, till winnande af större utrymme, tills widare 3 gånger i weckan, eller, så ofta helgedag ej derå infaller, hwarje Tisdag, Thorsdag och Lördag utkommer.

Så widt den nya Tidningens gränsor och Redacteurernes förmåga det [ 2 ]tillåta, ämna de, i följe af högwederbörligt tillstånd, bibehålla den äldres wäl beräknade och genom en lång erfarenhet tjenlig befunna plan, och följakteligen jemwäl hädanefter meddela stundom wittra dels original-stycken dels öfwersättningar i bunden och obunden stil, stundom underrättelser och upplysningar till närmare kännedom af Finland, dess historie, geographie, språk, seder, näringar, folkstock och litteratur, stundom kortare uppgifter om minneswärde medborgares lefnad och förtjenster m. m.[1]: men då de utländska nyheterne, såsom för ett större publicum både mest behöfliga och mest begärliga, icke böra sakna en wiss fullständighet, och Finlands inwånare, i anseende till sina nya politiska förbindelser, icke utan olägenhet skulle kunna umbära en närmare kännedom af det mägtiga Kejsaredömes inrättningar, författning och skick, hwars spira de nu mera underlyda, samt Tidningen för öfrigt, genom Nådig kungörelse af den 22 sidstl. November (4 December), blifwit förklarad för officiel, och i sådan egenskap böra upptaga de intimationer, hwilka, ej, mindre af Domstolar och Embetsmän än enskilte personer, så wäl till wederbörande sakägares som till allmänhetens kunskap aflemnas, och förrut fått rum i Swenska Post- och Inrikes-Tidningarne; kunna Redacteurerne för det förstnämnda slaget af artiklar icke anslå någon widare plats, än som från de öfriga och från Kejserl. Regerings Conseilens egna till införande meddelta kungörelser och författningar, samt från underrättelserne om, särdeles inom landet, skedda befordringar och timade tjenstledigheter kan blifwa öfrig.

För innewarande år, och tills widare, är prenumerationspriset på denna Tidning bestämdt till Sex Rubel i Kejserl. Ryska Banco Assignationer, som erläggas till Kejserl. Academie Boktryckaren Magister J. C. Frenckell, hwilken förlaget för samma år bestrider, och till hwilken således äfwen privata kungörelser komma att inlemnas: warande, enligt hwad derom redan kungjordt blifwit, i afseende på dem öfwerenskommit, att hwarje tryckt rad, beräknad per medium till 60 bokstäfwer, betalas med 8 kopek.

Åbo den 2 Januarii 1810.

Joh. Fredr. Wallenius.   Fr. M. Franzén.   F. W. Radloff.

Åbo.

Den 2 October 1809 war den i Finlands häfder för alltid märkwärdiga dag, då den af Hans Kejserliga Majestät till detta lands Öfwerstyrelse allernådigst tillförordnade Regerings Conseil högtidligen inwigdes.

Till följe af utfärdadt ceremoniel, samlades hos Hans Excellence, Herr General Gouverneuren, Generalen af Infanteriet och Riddaren af flera Kejs. Ordnar kl. tre qvart till 11 f. m. alla de Ledamöter af Regerings-Conseilen, som till Staden hunnit ankomma, jemte Kejserl. Hofrätten, Academistaten, Landsstaten, Stadens Presterskap och Skolstaten, samt Magistraten och Stadens Äldste.

Sedan Hans Excellence för de församlade Staterne låtit uppläsa Hans Kejserliga Majestäts allernådigste befallning om installeringen af den Regerings Conseil, genom hwars inrättning Han welat lemna Sina nya Undersåter i Finland ett öfwertygande bewis om Sin Landsfaderliga huldhet och Sin omsorg för deras lagars helgd och deras rättigheters beskydd: begåfwo sig, i omwänd ordning, de yngre för de äldre i tjensten inom hwarje Stat, Stadens Äldste och Magistraten, Presterskapet och Skolstaten, Landsstaten, Academistaten, Kejserl. Hof-Rätten, Regerings-Conseilen föregången af sina Referendarier och följd af sin [ 3 ]Procurator, samt Hans Excellence Herr General-Gouverneuren m. m. beledsagad på ömse sidor af Generalen och Öfwersten för dagen, samt åtföljd af Commendanten och Plats-Majoren till häst och Hans Excellences Adjutanter och stat, igenom en långs gatorna uppställd haye af troppar, till Domkyrkan; hwarest redan förut Finsk Gudstjenst, i anledning af dagens högtid, blifwit förrättad, och nu en Swensk skulle hållas.

Sedan Hans Excellence, Regerings-Conseilen och samtlige Staterne, som wid Kyrkodörren emottogos af twenne ibland Stadens Presterskap, intagit de dem anwista platser, trädde för altaret Prosten och Kyrkoherden i Kumblinge M. Höckert jemte Commmisiern Weckman. Efter förrättad bön och messa, hölls af Pastor Seminarii Theologici, Kyrkoherden wid Åbo Finska Församling M. Lauréus predikan öfwer Ps. 45: v. 5. Drag ut för sanningens skuld, för the elända, och för rättwisan; hwarpå Te Deum under kanoners lossande afsjöngs.

Efter slutad Gudstjenst gick processionen i samma ordning som förut till Kejserl. Conseilens allmänna Samlingsrum i det så kallade Richterska huset: hwarest, sedan de öfrige Staterne stannat i det yttre rummet, Hans Excellence Herr General-Gouverneuren jemte Conseilen begaf sig i det inre eller thronsalen, der Hans Excellence ställde sig framför thronen, med Högste Ombudsmannen eller Procuratorn på sin högra sida och Generalen samt Öfwersten för Dagen på den wenstra: hwarefter Conseilen intog sitt rum så att Justitie Departementets Ledamöter ställde sig till höger, och de som utgöra Oeconomie-Departementet, till wenster, alla inom hwardera efter den rang de förut i kraft af sina förra sysslor och fullmagter och sin ancienneté innehafwa.

Derpå höll Hans Excellence, Herr General-Gouverneuren m. m. följande tal:

"Hans Kejserl. Majestät, wår höge beherskare, som beständigt sysselsätter sig med sina nationers wäl, sträcker en lika faderlig omsorg till sina nya undersåter i Storfurstendömet Finnland. I det Han bewiljat dem en styrelse, enlig med deras förra författningar, har Han gillat och bekräftat inrättningen af en Regerings Conseil, hwars plan, till följe af Hans Kejserliga Majestäts wilja, blifwit föreslagen af en Comitté wid Landtdagen i Borgå; och för att betyga sitt förtroende för denna käcka och redliga nation, har Han förunnat henne den frihet att sjelf wälja dess medlemmar. Hans Kejserliga Majestät har, med tillfredsställelse öfwer ett wal, som hedrar lika de wäljande och de walde, nådigt bekräftat det samma, i det Han förordnat Er, Mine Herrar till Ledamöter af denne Conseil. Hans Majestät har befallt mig att så fort, som möjligt, öppna dess werksamhet: det är för att werkställa denna befallning af wår höge Monark, som jag kallat er tillsamman. Jag skall begynna med att meddela er Conseljens Reglemente, hwarefter jag anmodar er, Mine Herrar, förrän I tillträden edra embeten, att här för mig aflägga en för tillfället lämpelig ed.

Sedan både Reglementet blifwit upläst, och eden aflagd först af Justitie-Departementets, sedan af Oekonomie-Departementets Ledamöter och sist af Conseljens Procurator, efter förestafning af Gouvernements-Sekreteraren Assessoren (numera Hofrådet) G. Ladau: talte Hans Excellence Herr General-Gouverneuren m. m. widare på följande wis:

"Nu Mine Herrar, sedan I genom denna Högtideliga handling iklädt eder den heligaste förbindelse af en trogen undersåte emot sin öfwerhet: tillåten mig att särskildt betyga för er, hur mycket jag är smickrad att se mig i spetsen för ett Råd, som är waldt genom en så aktningswärd Nations enhälliga röst. Jag känner hela wigten af mitt embete, och hedrad med det uphöjda kall att wara Storförstendömet Finlands General-Gouverneur, skulle Jag kanske frukta för bördan af mina nya plikter, om jag ej med all förtröstan tryggade mig till edra insigter, Mine Herrar. [ 4 ]Den långa erfarenhet som I genom edra mödor förwärfwat er, den stora kännedom, I ägen om Landets wärf och författningar, och framför allt eder rättskaffenhet, lemna mig den ljufwa wisshet, att I skolen bemöda er, Mine Herrar, att understödja mig i mina arbeten, som enligt Hans Majestäts wilja alldrig hafwa annat ändamål än detta Lands wälgång. Därigenom skall jag oaflåteligen söka förtjena wår höge Beherskares förtroende, och tillika bemöda mig att wid foten af Hans Kejserliga Majestäts thron, alltid wara en trogen Tolk af edra tankesätt. I morgon skole wi begynna wåra arbeten: då I kl. 9 f. m. ägen att samlas till en session i detta samma rum".

Sedan Hans Excellences tal af Herr Presidenten Riddaren och Commendeuren Baron Tandefelt i Conseilens namn blifwit beswaradt, begaf sig Hans Excellence ifrån rummet, och Conseilens Ledamöter åtskildes.


NOTIFICATIONER.

Diverse Kungörelser:

Wid sidst öfwerståndit Höste-Ting med Sjundeå Socken, har Härads-Rätten genom Utslag af den 25 November, i anseende till företedde omständigheter, ställt till myndige år komne Orgelnisten Hollsten Eric Hollstenius, samt Rusthållare-mågen Carl Gustaf Grönberg från Weijans, den förre under Extra Notarien i Höglofl. Kejserl. Åbo Hof-Rätt J. A. Logreus och Expeditions-Fogden G. Nybergs, samt den sednare under Rusthållaren Christian Rönns från Weijans och Mölnaren Eric Saxlins förmynderskap; hwilket härmed Författningarne likmätigt kungöres.

Wid en af mig den 13 i denne månad gjord resa till ett ställe å Landet, icke långt ifrån Kuopio Stad, förlorades, utom åtskilliga handlingar jemte trenne stycken 25 Rubels Banco-Assignationer och en 5 Riksdalers Swenskt Riksgäldssedel, trenne af Kongl. Norra Finska Arméns General Krigs-Commissariat utgifne Cassasedlar, alla daterade den 20 Martii 1808, neml. en på 1254 Riksdalar 34 sk. ställd till mig, en annan på 25 Riksdaler ställd till Karelska Dragone-corpsen och den tredje på 300 Riksdaler ställd till Krono-Fogden Forstén, tillika med ett under sidstnämnde dag af då warande Fält-Revisoren Herman Schlytern uthändigadt qvittence öfwer emottagandet af sex stycken lika och enahanda sedlar på 100 Riksdaler hwar, allt i Swenskt Bancomynt; blifwandes detta, såsom ock att nummern å hwarje af de förkomne Cassasedlarne utgör emellan 210 och 230, härigeoom tillkännagifwit, på det, i händelse sagde Sedlar skulle till inlösen presenteras af någon person, som icke är dertill behörigen autoriserad, de samma då ej måga accepteras, eller något missbruk med dem för öfrigt kunna ske. Kuopio den 21 December 1809.

Jac. Peuron.

Åstundas att wid slutet af nästa Januarii månad, på halft eller helt år få hyra, en Sal med 2 eller 3 Kamrar samt Kök; hwarom anwisning begäres i Billet till A. J. P., som inlemnas å Post-Contoiret. Åbo den 20 Dec. 1809.

Kort före Helgen förlorades genom en wanartig qwins person en brun Amerikansk Tik, med 5 små walpar. Den som härom kan gifwa upplysning, erhåller 1 R:d. i belöning, hos Husdrängen i Kalkkila gården wid Kyrkan.

Skulle någon Människiowän hafwa tillfälle att frälsa en hederlig famille från yttersta elände, fem sjuka barn från brist på det nödwändigaste, hotade med en sträng utmätning i morgon den 3:dje för en oskyldigt wis iråkad skuld, med ett lån af Femhundrade R:dl. i Riksgl. emot ränta och Inteckning uti en ganska wacker Landtegendom en mil från Åbo, som kostat öfwer Fyra tusende R:dl. och har blott Ett tusende R:dl. Inteckning, således full säkerhet för det begärta lånet, eller ock genast köpa och tillträda samma hemman som äger Nio tunnors vacker winterbrådd: så fås underrättelse om de nödstälde uti Kalkkila gården en trappa upp.


N:o 2 utgifwes Torsdagen den 4 Januarii kl. 11 förmidd.


ÅBO, Tryckt i Frenckellska Boktryckeriet 1810.  1. Den utförligare planen kan läsas i Åbo Tidning för år 1791, N:o 1.