Åbo Allmänna Tidning 1810-06-23

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  N:o 72
Åbo Allmänna Tidning

N:o 73 1810
N:o 74  →


[ 1 ]

Åbo Allmänna Tidning.

N:o 73.

Lördagen den 23 Junii 1810.


I morgon, St. Johannis Döparens dag, predika: I Domkyrkan, Finska Högmessan: Comminister Wahlstein. Finska Aftonsågen: Choralis Mag. Montén. — Swenska Högmessan: Reg:ts Pastor Monselius. Swenska Aftonsången: Choralis Mag. Montén. — I Spinnhuskyrkan, Swenska Högmessan: Comminist. Wahlstein. — I Slottskyrkan, Finska: Vice Slotts-Predikanten Lönnmark.


St. Petersburg den 31 Maji g. st.

Förleden Lördag den 28 dennes, afreste Hans Kejserl. Maj:t tidigt om morgon härifrån till Twer, hwarest Högstdensamme kommer att uppehålla sig endast en kort tid.

Nowogorod den 28 Maji.

I dag 20 minuter till kl. 7 om afton, hade wår Stad den lyckan att emottaga Hans Kejserl. Majestät inom sina murar. Wid Hans Kejserl. Maj:ts höga ankomst ringdes i alla klockor och så wäl embetsmän som öfrige inwånare, sökte på allt sätt wisa sin underdåniga glädje. Biskoppen af Staraja Russa, Antonius, höll i Cathedralkyrkan ett kort lyckönsknings-tal, och sedan Hans Kejserl. Maj:t i Nåder afhört detsamma och gjort bön, fortsattes resan widare till Twer.


Utrikes Nyheter.

Constantinopel den 10 Februarii.

Judarne af distriktet Balath i Constantinopel hafwa begått åtskilliga utswäfningar och skola äfwen skjutit på Militairen. De brottsligaste blefwo inneslutne i Dårhuset och deras medbröder dömde till 100,000 Piasters böter.

Ditto den 10 Mars.

Vaccination gör härstädes beständiga framsteg. Inwånarne i Constantinopel och de norra provinserne emottaga begärligt detta förwaringsmedel. En Medicinsk journal på Grekiska tryckes i Constantinopel och öfwer 50 Läkare finnas som studerat i Frankrike, Tyskland och England. I allmänhet börjar denna stad antaga ett Grekiskt utseende, emedan de förmögne Turkarne flytta till Scutari i Asien och de öfrige till förstäderne Pera och Galata, hwarest förut merendels endast de otrogne hade sina hemwist.

Dresden den Maji.

Wår Monark återwäntas ifrån Warschau till den 20 Junii.

[ 2 ]Warschau den 21 Maji.

Ett Kongl. Decret af den 17 Aprill utstakar indelningen af Nya Gallizien. Det skall bestå af 4 Departementer, Cracau, Radom, Lublin och Scedice.

London den 7 Maji.

Talman i Underhuset anmälte: att termin snart instundade då han i Kingsbench måste swara på Burdetts klagomål öfwer arresteringen. Canzleren af skattkammaren föreslog i anledning häraf att ett utskott af Underhuset borde sättas, som skulle leda hela rättegången, och antogs delta förstag med 116 röster emot 46. — Den namnkunnige Juristen Lord Erskine yttrade sig följande dagen i Öfwerhuset: att han hade höga begrep angående Parlamentets Privilegier; men kunde likwäl icke medgifwa, dessa Privilegier sträcka sig så långt, att domstolarnes jurisdiction kunde åsidosättas. Han wille alldrig bryta en gifwen lag för att derigenom understödja Husets rättigheter och ännu mindre påkalla Arméens bajonetter till deras förswar.

Ditto den 12 Maji.

Interesset för det lån som i år kommer att upptagas stiger 700,000 Pund Sterling. Denne utgift skall bestridas utan nya taxor; men bref-porto och stämpelafgiften förhöjes äfwensom afgifterne för skeppstimmer från andra orter än Engelska Colonierne i America. — Till afbetalning uppå Nationalskulden äro för nästa qwartal anslagne 3,030,513 Pund Sterling.

Ditto den 18 Maji.

Den 12 uppgaf Canzlern af Skattkammaren att nödwändiga lånet för detta år utgör Tretton och en half million Pund Sterling. Hwaraf 1 och en half upptages i Irland. Banquierne Goldsmid och Coning hafwa träffat öfwerenskommelse med Ministeren att lemna detta lån. — Swenska Ministern von Brinckman hade sin afskeds-audience den 8:de i denna månad.


Om Boksamlingar och sättet att studera i 16:de århundrade.

År 1523 beslöts af wederbörande wid ett möte i Sargans i Schweitz, att de Prester som ej ägde tillräckligen böcker skulle köpa flere. Hwad som ansågs för tillräckeligen utreder ej mötets beslut; men det nödwändiga uppgifwes af den i theologiskt afseende kände Hieronymus Baumgärtner. Uti ett betänkande af år 1546 föreslår han: att en Prest bör äga, en hel Tysk Bibel med summarier, en stor Kyrko-ordning, en Handbok, Lutheri stora och lilla Cateches, en Huspostilla, en Barnpredikan och 2 till 3 Sångböcker med Tyska Psalmer. Olaus Petri synes ej hafwa fordrat ett så widlyftigt Bibliothek. I företalet till sin år 1530 tryckte Postilla beklagar han sig öfwer Clerkernes försummelse i Guds ord och berättar Postillan wara utgifwen: "uppå thet at eenfollighe Clerker och Kyrkioprester motte haffwa någon rättelse i Gudz helga ordh, så haffwa werdighe Fädher, kyrkiones Prelater och Förmän här i riket, samtycht och beleefwat, at en liten Postilla skulle göras för theras skull, som ännu fögho grund haffwa i scriftene, ath the mågha sich medh thet första härmedh behjelpa. Uti nästgränsande Rike, Dannemark, gaf wid samma tid Konung Christian den 3:de följande råd: en Superintendent skal jo have en Skriver, en Karl at sende sit ärende, en Köresvend som kand rögte fire heste og en Dreng, den han stedse kand have hos sig. Her kand det ogsaa gaae des bedre till om den samme dreng holdes till bogen och disse tienere laere noget gott i den hellige Skrift, att der sedan kunde [ 3 ]worde gode Sogne-Prester og Skolemästare af. Der som nogte af dem nu ere Sogne-Prester paa Landet, kunde icke ret predike det som Gud tillhörer, da maa de af Danske Postiller läse ord fraa ord for sine folk, dog saa, at de med tiden wenne sig at predike og tale selv.


Strödda underrättelser.

I Paris har Baour Lermian nyligen utgifwit den 3:dje Franska öfwersättningen af Ossians Poesier. Den första war af Youngs öfwersättare Letourneur och den andra af Chenier.

Wid Goda hopps udden hafwa Engländarne försökt att plantera Caffé och Bomull och skola dessa wäxter trifwas rätt wäl i Capska climatet.

Walnötträdet kallas af Botanisterne Juglans regia, ett namn som under Franska skräckperioden ej kunde undgå att misshaga den stormande Republicanismen. Det räknades Botanices Professorn i Montpellier Gouan till last att hafwa för sina åhörare demonstrerat trädet under denna benämning; och till undgående af förföljelse, nödgades han förbyta binamnet regia till nationalis.

Den bekante Mästersångaren och Skomakaren Hans Sachse rimmade år 1527 öfwer Trädsnittfigurerne i A. Osianders wunderliche Weissagung von dem Babstthum. Förmodligen wäckte de Satyriska rimmen den närgränsande Biskopens i Bamberg missnöje och det ärbara Rådet i Nürenberg fann för godt, att antyda Hans Sachse, det han borde hålla sig wid sitt handtwerk och göra skor; men ej låta utgå några böcker på rim.


Terminer till förrättande af Laga Härads Höste-Tingen i Rautalambi Domsaga år 1810.

Med Wiitasaari Socken samt dess tillydande Pihtipudas och Kiwijärwi Kapellgäld, den 1 September, i de wanliga Tingshusen uti Hapaniemi by. Med Rautalambi Socken samt Hangasalmi och Pielawesi Kapellgäld, den 1 October, å Laakola hemman i Wahjasalmi by. Med Piexemäki Socken samt Suomenjoki och Haukiwuori Kapellgäld, den 3 November, uti Socknens Moderkyrko by. Pierämäki den 5 Maji 1810.

Gust. Aspelund.

Död i Åbo.

Bisittaren och Snickaremestaren Michel Pousar, död den 19 Junii, uti sitt 60 lefnads år.

Döde i Landsorterne:

Enkefru Öfwerste-Lieutenantskan Sophia Christina Helena Hägerflycht, född Lepell, död i Eknäs Stad den 15 Junii, i dess 66 ålders år.

Handelsmannen Carl Åkermans i lifstiden ömt älskade Maka Johanna Mathilda Augustin, död på Näsegård den 13 Junii, 23 år, 12 dagar gammal.


Den 31 Maji g. st. war Coursen,

På Hamburg 11+18, 14 sch. Banco.
Amsterdam 12 Stüver.
Paris 127 Centimes.
Holländska Dukater 885 och 900 kopek.
Agio på Silfwer 191 kopek.
(Ur St. Peterburgska Tidningen N:o 44.) [ 4 ]

NOTIFICATIONER.

Diverse Kungörelser:

Att, under påstående krig emellan Swerige och Ryssland, Tullnären Andreas Hök i Falkenbergs Stad med döden afgått: att i afseende på hans gäldbundna bo, Urarfwa och Concurs-Rättegång blifwit wid Rådstufwu-Rätten derstädes anstäld: att derwid wäl upplyst och anmält blifwit, det Hök i Lowisa Stad warit gift med Maria Christina Schwartz, efter hwilken, afliden, bouppteckning hållits den 23 Junii 1807, som wisat: dels att Hök med denna sin sista hustru haft en dotter wid namn Maria Christina, hwilken då på 6:te året gammal, haft till förmyndare Regements-Läkaren Grahn, samt wistats hos sin mormoder Enkan Swartz, dels ock att Hök i Lowisa ägt en gård N:o 39 af Första qwarteret, men att okändt warit både om denne gård, ännu för oförsåld, tillhördt Höks sterbhus och äfwen huruwida dottren deri eller hos Hök sjelf haft sitt möderne-arf innestående: att likafullt och fast än genom kriget all communication med Lowisa warit afbruten och underrättelser i ofwannämnde ämnen således ej kunnat erhållas, samt särskild stämning dit ej kunnat afgå, — Concurs-Rättegången dock af de anledningar Kongl. Förordningen af den 7 Maji 1808 föreskrifwer, haft sin fortgång, så att efter offentelig stämning allmän inställelsedag wid Rådstuwu-Rätten inträffat den 2 sistl. December: att sedermera efter slutad fred Rådstufwu-Rätten i Falkenberg under den 14 Januarii detta år tillskrifwit Magistraten i Lowisa, till winnande ej mindre af upplysning i förberörde här okände omständigheter, än ock af wederbörande tillsägelse: om Maria Christina Höks till äfwentyrs ägande fordringsrätts bewakning wid Rådstufwu-Rätten i Falkenberg, på dett sätt, inom den tid och wid den påföljd, som Kongl. Maj:ts Nådiga kungörelse den 23 November 1809 tillföranleder; men att, sedan hwarken slik bewakning inträffat, ej eller ens swar från Magistraten i Lowisa ankommit; Höks Borgenärer, hwilkas rätt det endast rördt, i anseende till nyssnämnde saknad af swar inför Protocollet den 14 Aprill begifwit sig till nytt råderum med Maria Christina Höks rätts bewakning; Sådant allt warder Maria Christina Höks rätts iakttagare härigenom offenteligen kungjordt, med föreläggande för dem, att derest under meddelad upplysning om ägande rätten till gården N:o 39 i Lowisa Stad, de tro sig för henne Maria Christina Hök äga någon arfsfordran i hennes aflidne fader Tullnären Höks gäldbundna bo, de då inom eller sednast å Lördagen den 13 nästk. October kl. före 12 å dagen hafwa en slik pretention wid Rådstufwu-Rätten i Falkenberg på det i Kongl. Concurs-Stadgan den 28 Junii 1798 föreskrifne sätt, bewakad, wid förlust eljest af all widare talan derom.

Gustaf Sterky,
Swensk General-Handels-Agent i Ryssland.

Som jag inom 2:ne månader härefter kommer att resa ifrån orten och bortflytta till Wiborg, och angelägenheten fordrar att få mina affairer härstädes utredde och reglerade; så får jag härmedelst begära, att den eller de som med mig hafwa oafslutade liqvider eller andre till betalning förfallne skulder, eller hos mig tilltro sig äga någon fordran, behagade sist inom nästinstundande Julii månads slut, de förre med mig liqvidera och skulderne betala, så framt lagsökning undwikas will, och de senare sine kraf anmäla och legitimera, samt betalning erhålla. Kuopio den 6 Julii 1810.

Sam. Backman.

För min räkning är en solo-wexel på 1 eller 200 R:d. B:co, ställd på något Handelshus här i Åbo, i Stockholm utgifwen och hitsänd; men som den icke kommit mig tillhanda, åtwarnas en hwar att denne wexel emottaga, då mitt egenhändiga qvitto, hwilket deruti är som ett hufwudbeting ansedt, i anseende till min snart förestående afresa från orten, måste uteblifwa. Åbo den 20 Junii 1810.

S. E. Allbom,
Medic. Licentiat.

Rättelse:

I N:o 71 raden näst den sista på 4:de sidan, står: N:o 191; men bör wara N:o 141.


N:o 74 utgifwes Tisdagen den 26 Junii kl. 11 förmidd.


ÅBO, Tryckt i Frenckellska Boktryckeriet 1810.