Berättelse om anledningen till Fregatterna Illerims och Jaramas namn

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Berättelse om anledningen till Fregatterna Illerims och Jaramas namn
av Gilbert Sheldon


[ r ]

Berättelse om anledningen till Fregatterna Illerims och Jaramas namn, samt theras betydelse, i djupaste underdånighet överlämnat till Svea Rikes Konung GUSTAF, då Hans Kongl. Maj:tt nådigt behagade bese Flottan.

Konung Carl den tolfte glorvyrdigst i åminnelse befalte kort för Des afresa ifrån Bender, att tvenne svåra Endäcks Fregatter med glatt lag, Back och Skans, tienlige at föra 18 och 8 pundiga Canoner, skulle skyndesammast upslås ongefär efter den i underdånighet bifogade Dessein som Hans Kongl: Maj:tt med egen hög Hand teknat, och skulle thessa Fregatter kallas den ena Jillerim och den andra Jaramas: till hvilken ända Hans Kgl: Maj:tt med Turkiska bokstäver låtit skriva namnen på sätt hosföljande Original utvisar; nemligen ??? Jilderim یاراماس Jaramas: Men emedan et skepp på stapeln redan var upfört om 50 Canoner, fant Kgl: Ammiralitets Collegium för godt, at till Tidens vinnande, anbefalla min Fader Skeps Byggmästaren Carl Sheldon, at aptera detta till en dylik Fregatt: i hvilket afseende Hans Kgl: Maj:tts Dessein överlämnades i des Hand, och blef således denna Fregatt bygd och kallad Jiֶַlderim. Et annat skepp var förut anbefalt at upslås till 60 Canoner: Men som Krigsoroligheter förordsakade knapp tillgång på medel, gick mycket långsamt med bygnaden af detta skepp; som till följe af de undfågne höga ordres upslogs till en dylik Fregatt at föra glatt Lag 30 stycken 18 pundiga Canoner, så at Hans Kgl: Maj:tts död mellankom, då denna tillämnade svåra Fregatt först blef ändrad till et skepp af 60 Canoner, och efter des aflopp 1719 till et skepp med 3ne Däck och 72 Canoner, hvilket då blef kallad Drottning Ulrica Eleonora: emedlertid blef en annan liten två däcks [ v ]Fregatt färdig, som 1716 aflopp och blef kallad Jaramas.

I senare åren, då thessa båda Fregatter för ålder afgått, kom jag 1754 och 1756 at upslå 2ne Fregatter, hvilka i det närmaste liknade förbemälte dessein, och af sådan ordsak kallades Jilderim och Jaramas: dock kom den senare eij at föra mera, än 12 pundige Canoner.

Hvad namnen angår, så voro de till sin betydelse obekanta, till thes jag år 1740, under en resa åt Skåne, besökte Överst-Lieutenant Dagström, som varit Hans högsalige Kgl: Maij:tt fölgaktig, under des vistande i Turkiet, och af honom lämnades mig en sådan uttolkning, som i lika underdånighet nu företes: nemligen at båda Namnen sammanlagde betyda: Nu kommer jag på stunden, som tyckes giva tillkänna Hans Kgl: Maij:tts föresats, at med Thes återkomst snart hugna sit Rike. Carlscrona den 20 maij 1771.

G: Sheldon