Bibeln (1536)/Forspråk vhti Dauidz Psaltare

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Bibeln

Forspråk vhti Dauidz Psaltare
Denna text anses vara en parafraserande översättning av motsvarande text i Martin Luthers översättning av Psaltaren från 1524.


[ sida ]

Forspråk vthi Dauidz Psaltare.[redigera]

EPter Dauidz psaltare så som ock andra gamla testamentsens böker haffuer först warit vtscriffuin på Hebreiskt mål/ är wel affmerkiandes hwadhan thet kommet är/ at vthi the vttolkningar som sedhan vtaff thet målet in på annat mål skeedda äre/ synes sommestedz wara sellsyn och swår til förstå/ For ty (såsom the foregiffua som j Ebreisko forfarne äre) är thet itt sådant mål/ at thet är ganszka rijkt på ordom/ besunneliga j gudz och helligom sakom/ så at the haffua ther wel tiyo ord alt itt merkiandes/ ther annor mål sommestedz som nogast komma itt åstadh/ Ther til är thet så fult med blomerat ord the man Figurer kallar/ at thet också j then mottone annor mål wijdt offuergår/ Så haffua nw vttolkarena icke [ sida ]drijstat/ ja/ ey heller wel mått trådha ifrå thet ordasett och figurer som vthi thet målet war (på thet the icke skulle tenkias otroliga tolkat haffua) vtan haffua most settia epter thet ordasett som the funno for sich/ ee huru thet j annor mål owanligit war/ Ther aff tå folgt är at orden j samma vttolkningar haffua most synas sellsyn och swår til forstå/ Doch på thet at samme Psaltare then ock nw (gud tess loffuat) på wort Swenskt mål vtkommen är må testa clarare warda/ wil man her någon få ord j honom vttydha och forclara for theres skul som j scrifftenne oförfarne äre

Så finnes nw offta j Psalmomen epter the Latiniska textenar thenna tw orden tilsamman Misericordia och Veritas/ the wij slett epter Latiniska orden pläghe vttolka Barmhertighet och sanning/ doch then ther meer wille see epter meningena än epter orden satte [ sida ]han wel j then staden Godheet och trofastheet eller slett fastheet eller ock sanferdigheet/ ty thet synes närmere dragha in til meningena som j ordomen är/ Förty Hesed på Ebreisko thet man plägar vttolka Barmhertigheet är tå man någhrom bewijsar wenskap kerlech och gott/ såsom Christus sielffuer vtaff Hosea brukar thet ordet Mat. xij Jach haffuer lust (sägher han) til barmhertigheet och icke til offer/ thet är/ Jach wil heller at man bewijsar hwar annan kerlech wenskap och gott än at man offrar/ Så är ock Emeth (thet man pläghar vttolka Sanning) een trofastheet eller sanferdigheet/ thet är/ när en är sådana at man torr forlåta sich på honom och haffua tilfluct til honom/ at han haller hwad han sägher/ och gör thet man sich til honom forseer/ Sådana trofastheet heter nw som sagt är Emeth aff hwilka kommer Emuna thet S. Paulus sielffuer [ sida ]vtaff Habacuck vttolkar Tro Ro. j Then retferdige liffuer vtaff tronne/ och warder offta j Psalmomen sagt til gud Tijn tro eller j tinne tro/ ther fore at han sådana tro giffner och henne på sinne fastheet bygger/ Så at thenna tw orden Sanning och troo äro på Ebreisko fast lijk/ och thet ena tags så när för thet andra/ Såsom wij ock wel på wort mål bruke thenna tw örden Sanferdig och Trofast för hwart annat

Komma också offta fram thenna tw orden Judicium och Justicia thet wij vth tolka pläghe Dom och retferdigheet/ Tesse ord göra ock wel stundom bekymmer j vthsettningenne/ Ty thet ordet Dom tå thet allena står/ förstås ther vnderstundom med itt domareembete / såsom Ps. vij. Vpweck then dom som tu budit haffuer/ och döma är tå så mykit som regera/ Vnderstundom merker thet gudz budh/ [ sida ]såsom Ps. cxviij. Lär mich tina domar/ Merker thet också stundom en sidwana eller rett/ såsom Exo. xxij Han skal göra med henne epter dotters dom/ thet är/ epter dotters rett/ eller som man pläghar göra enne dotter/ Men när thet står wid thet ordet Retferdigheet/ så är thet halffdelen aff domsens werk/ nemliga thet straff ther thet onda och oretta med straffas/ Och retferhigheet är tå then andre delen ther vskyldigheten med fremias och beskermas/ för thenna orden satte. man. wel Ret och redeligheet/ at thet kallades rett när thet onda straffades/ och thet redeligheet när thet godha fremiades/ Och thetta är nw sagt för then skull at om någhor stadz finnes så vthsatt/ skal man tå weta at ther med är intit gongit j frå meningenne som j the Ebreiska och Latiniska ordomen är

När tich nw j Psaltarenom eller [ sida ]elles forekommer at han icke slett nempner Dom eller slett Rettferdigheet/ vtan sägher Gudz dom eller Gudz rettferdigheet/ eller til gud talar Tin dom. eller Tijn rettferdigheet/ så scalt tu med rettferdighetenne forstå Trona/ och med domenom then gamla Adams dödilse/ Ty gud gör både igenom sit heliga ord/ han fördömer straffar och dödar hwad köt och blod är/ men andan retferdigar han och oskyldigan gör igenom trona/ thet kallas tå gudz dom och retferdigheet/ Domen öffuar han genom sins lags ord Ro. vij Laghen dödhar etct / rettferdighetena genom Euangelij ord/ hwilka anden annammar igenom trona/ lijka som kötit moste dödelsen lijdha igenom tollamodit/ Sådant meer scal wel öffuingen sielff med tijden clart göra

Och än doch at man wel tillåter at hwar och en må om thenna vtsettning döma/ så äre doch somlige så lijtit förfarne j scrifftenne at the til [ sida ]euenturs fögho dom ther på leggia kunna/ Tessom är beszt (som ock om them wel förhåpandes är) at the stå j enfaldighetenne/ och giffua them mact som förfarenhetena haffua/ Men somlige finnas ock som något giffua sich tilförenna/ ther aff at the til euenturs som nogast ena book med lijtzlo förstonde seedt eller läsit haffua/ och weta napliga at nogra flere äro til/ ther med hålla the sich så harda ther widh/ at the mena at ingen må ther itt håår breedt ifrå trädha/ thet the doch wel annars finna skulle om the flere böker och translationes offuersee wille/ The samma tyctes man här förmana/ at the först offuerläsa och see så monga böker och translationes som vtholkaren här kan seedt haffua/ förra än the något här vthi ogilla eller straffa/ elles kan henda at the mågha förtagha sich och til fögho sin hedher någhot thet straffa som intit straff werdt är