David Otto Francke (Svenska industriens män)

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
[ 86 ]

DAVID OTTO FRANCKE.

Först på senare tiden har, såsom bekant, är, det svenska fabriksväsendet gjort betydliga framsteg och befinner sig till följd deraf för närvarande på en ganska aktningsbjudande grad af utveckling.

Bland de storartade fabriksanläggningar, som under de trenne sista decennierna uppstått, förtjena synnerligen omnämnas åtskilliga af de vid den s. k. Mölndalsån 58 mil från Göteborg belägna, hvilka tillhöra Rosendahls fabrikers aktiebolag, hvars hufvudkontor är i Göteborg. De mest framstående af detta bolags etablissement äro 3 större pappersbruk, Götafors pappersmassefabrik, Rosendahls sockerbruk, Rosendahls spinneri och väfveri, Mariedahls spinneri samt en mekanisk verkstad. Arbetarnes antal vid alla dessa fabriker uppgår till 1,100 à 1,200 personer. Bland de anordningar, som af bolaget blifvit vidtagna för arbetarnes bästa, vilja vi omnämna, att hvar och en arbetare är genom kontrakt förbunden att af sin aflöning insätta en viss procent i länets sparbank, såsom en behöflig sparpenning vid inträffande långvarig sjukdom eller orkeslöshet. Dessutom finnas för arbetarne en viktualieförening för gemensamma inköp af lifsförnödenheter, ett stort och prydligt sjukhus, skolor m. m.

Utom de hittills omtalade etablissementen eger bolaget ännu ett sådant, Önans trämassefabrik, anlagd på den lilla ön Önan, som är belägen vid venstra stranden af Göta elf midt emot de majestätiska Toppöfallen i Trollhättan. Denna fabrik var den allra första af sitt slag i Skandinavien, ja snart sagdt den första i verlden.

Det är naturligt, att den man, som skall rätt kunna sammanhålla så många, så stora och olikartade fabriksinrättningar måste vara i besittning af en ej vanlig begåfning, och detta är också i hög grad förhållandet med Rosendahls fabrikers aktiebolags disponent grosshandlaren David Otto Francke, hvilken med sällspord skicklighet, energi och framgång allt ifrån år 1856 skött sitt magtpåliggande värf.

Grosshandlaren Francke föddes i Göteborg den 20 september 1825 och blef köpman derstädes år 1847. Året derefter anlade han Rosendahls sockerbruk samt 1857 den ofvannämda, vid Trollhättan belägna, första trämassefabriken i Sverige.

Han blef år 1861 utnämd till riddare af nordstjerneorden.

Wikipedia har en artikel om:
David Otto Francke