Donation för ryske bojaren Vassilij Zabetrioff

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Donation för ryske bojaren Vassilij Zabetrioff
(Sidindex)


Donation För Ryske Bayor Wasilj
Zabetrioff opå godz.

Wy Gustaf Adolph &c. Giöre witerligit at såsom wy för någon tydh sedan nådigst hafw Donerat wår troo wndersåte och Ryske Bayor Wasili Zabetrioff någre Godz i Jingermanland i Kipina Pogost och Coporie Lähn som äre Kipina, Borkofstna, Witina, Gorka, Monditna, Nikonofkonitz, Okona och Onderona byer, effter Norkiöpingz besluth; Så emedan han hafwer än här till inge barn med sin hustru, hafw wy på hans ödmiuke begäran samme wår nådige Gåfwer så wytt welatt Extendera och wthstreckia, att der han med döden afgår wthan Echte manlige Brysterfwinger då skole åfwanbemälde godz tillsälla hans Broder Gregorj Zebetrioff och hans echte manlige Brysterfwinger med alle deres pertimentier till ewärdeligh Egendom, med lyka fryheet som de berörde Wasilj Zebetrioff gifne ähre, doch allt med de Conditioner och wilkor som Norkiöpingz besluth Anno 1604 oprätat, om sådane Conditioner förmäler. Doch skall berörde Gregorj eller hans erfwinger icke träda där till för än berörde Wasilj hustru ähr dödh. Och aldenstund berörde Wasilj Zebetrioff hafwer altidh låtit sigh finna en trogen och wällwilligh wndersåte, och för obligerer så sigh som sine effterkommande Erfwinger at wara oss, wår elskelige käre Gemåhle, Lifzerfwinger och Sweriges Crono hulde trogne och wällwillige wndersåter. Så hafwe wy och nådigest welat betänkia honom med Adeligit Skiöldemärcke, Nembligen en rödh skiöldh, der wthj en Rysk Sabbell, och der ofwan opå en öpen hielm medh en lyka sådan Sabell åfwen opå hielmen emellan twenne Örnewingar effter som deth här åfuan rett ståår. Hwilket Skiöldemärcke och wapen han och hans echte brysterfwinger, Mankiön och Qwinkiön i

slachtningar, Tornerande, Ringridande, så och i afmålningar Insegell, sampt alla andre occasioner, och niute alle de wilkor, Fryheeter och Rätigheeter, som andre Baiorer wnder wår Iurisdiction sutit, ewärdeligen. Förbiude &c.

Till Erich Larsson, att han håller inne medh sigh de Penning_r sin H. Truffell är inwist opå til honom. s

Gustaff Adoph


Wij är Althenstudn Erich Larsson Öffwer: ste her Truffelll, är för några dagar sedan med döden afgången, så w