Exercitiestaten vid Uppsala universitet 1694

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Ordinarie Stockholmiske Post-Tijdender
Af den 9 : April. 1694.
På Wikipedia finns en artikel om exercitieinstitutionen.


Gifwes tilkänna at wid Upsala Academie är uprättat en Schola, där hwar och en, som sig af dhen samma hafwer lust at betiena, kan blifwa informerad uti Rijdande, Fächtande, Dantzande, och främmande Språk, sampt därjemte hafwa Kost, Cammare och Säng, tillsammans för twå hundrade och tjugu Rijkzd:r om åhret. Men dhen som intet hafwer Lust till att Fächta och Dautza, kan uthi dhess Ställe låta informera sig uti Fortificationen och Krigz Exercitier till Häst och Foot. Och hålles Rijdescholan af Stallmästaren Caspar Hindrich Gerdes, hos hwilken, hvem som till sådane Exercitier lust hafwer, sig angifwa kan.