Förarbetena till Sveriges rikes lag 5

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Förarbetena till Sveriges rikes lag 1686-1736. 5
Lagkommissionens förslag, 1698-1718.

Wilhelm Sjögren (red.)
Giftermålsbalken  →


[ I ]
FÖRARBETENA


TILL


SVERIGES RIKES LAG

1686–1736


EFTER OFFENTLIGT UPPDRAG


UTGIFNA AF


WILHELM SJÖGREN

PROFESSOR I RÄTTSHISTORIA VID UPSALA UNIVERSITET
V.


LAGKOMMISSIONENS FÖRSLAG

1698—1718
UPSALA 1903

ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG


[ III ]

Förord.

Föreliggande band omfattar lagförslag från 1698–1718. De flesta här meddelade förslag äro författade af Juris Professorn i Upsala Carl Lundius. I original förvaras dessa af Lundius egenhändigt skrifna förslag numera i Riksarkivet i ett särskildt band med ryggtitel: »Redaktionsförslag af Carolus Lundius 1713.» Lundius var icke ledamot af Lagkommissionen, men hade genom Kongl. brefvet den 18 mars 1712 erhållit uppdrag att granska de balkar, som utarbetats inom Lagkommissionen (jfr Bd II, s. 364, Bd III ss. 21, 37, 131, 140–143). De af Lundius författade förslagen äro daterade den 1 september 1713, men synas icke hafva inkommit till Lagkommissionen förr än i december 1713 eller januari 1714 (Bd III s. 140–141). I en inledning har Lundius lämnat en kort redogörelse för de grammatiska regler, som han vid sitt arbete tillämpat, äfvensom meddelat några antydningar om arbetets allmänna plan m. m. Denna inledning, som hvarken i juridiskt eller språkligt afseende erbjuder något nämnvärdt intresse, har icke här upptagits.

Utom de af Lundius författade förslag finnas från 1698–1718 några i särskilda handskrifter bevarade förslag till åtskilliga balkar. Dessa handskrifter förvaras samtliga i Riksarkivet med undantag af den till grund för den tryckta texten af Utsökningsbalken lagda handskriften, som tillhör Upsala Universitets bibliotek. I Riksarkivet återfinnas dessa handskrifter i den med balkens namn försedda bundt bland »Lagförslag och påminnelsen, tillhörande »Lagkommissionen 1686–1736». Om tiden för de särskilda förslagens tillkomst och granskning inom Lagkommissionen må anföras följande.

Giftermålsbalken. VIII. Förslag till GB 1713. Förslaget, i handskrift sign. GB X, är utarbetadt af Professor C. Lundius. [ IV ]Det granskades i Lagkommissionen den 11 februari–8 oktober 1714 (Bd III s. 143–166, jfr 168–171). – Ett förslag till GB, författadt af Assessor J. Enander, föredrogs i Lagkommissionen den 13 november–4 december 1712 (Bd III s. 99–106), men finnes numera icke i behåll. Icke heller har det förslag bevarats, som utskrefs efter 1714 års granskning. Huruvida GB blifvit underkastad förnyad granskning före den 16 maj 1717, då balken i skrifvelse till K. M:t anmäldes vara färdig, kan icke afgöras, enär protokoll saknas från 9 februari 1716–26 oktober 1721.

Ärfdabalken. IV. Förslag till Ärfdabalk 1713. Detta förslag, i handskrift sign. ÄB V, är utarbetadt af Professor C. Lundius. Af förslaget granskades de fyra första kapitlen i Lagkommissionen den 19 november 1714 (Bd III s. 188–190). – Det på grundvalen af denna föredragning utarbetade förslaget finnes icke i behåll.

V. Förslag till ÄB 1717. Detta förslag, i handskrift sign. ÄB VI, är en omarbetning Lundii, men öfverensstämmer icke med Lagkommissionens beslut den 19 november 1714. Då förslaget enligt marginalanteckningar vid kap. 20 § 6 och 22 § 3 förelegat vid granskning den 28 mars 1718, är det sannolikt det förslag, som i skrifvelse till K. M:t den 16 maj 1717 anmäldes vara färdigt. Enär protokoll saknas från den 9 februari 1716–den 26 oktober 1721, är det icke möjligt att närmare bestämma den tid, då föreliggande förslag i Lagkommissionen erhöll sin slutliga gestalt. I förslaget har Z. Folcher, som efter Becchii död (1703) blef Lagkommissionens sekreterare, antecknat ändringar, som sannolikt beslutats i Lagkommissionen 1718. Dessa ändringar hafva vid förslagets utgifvande särskildt anmärkts. I handskriften förekomma talrika öfverstrykningar, af hvilka de flesta tillhöra tiden efter 1718, men måhända hafva några af dessa öfverstrykningar redan företagits vid 1718 års granskning. Det har dock i regel icke ansetts möjligt att från hvarandra skilja öfverstrykningar, som skett på olika tider. I förslaget finnas dessutom ändringar, som blifvit gjorda af Folchers efterträdare, F. von Stenhagen, som 1720 blef Lagkommissionens sekreterare. Dessa ändringar hafva sannolikt tillkommit 1721 och skola upptagas i nästa band under form af anmärkningar till förslaget i dess senaste gestalt. Förslaget har nämligen fullständigt omarbetats af Lagkommissionens [ V ]ordförande, Grefve G. Cronhjelm. Från denna sista omarbetning härleda sig sannolikt de flesta öfverstrykningarna af den ursprungliga texten.

Jordabalken. III. Förslag till JB 1713. Förslaget, i handskrift sign. JB V, är utarbetadt af Professor C. Lundius. Det granskades i Lagkommissionen den 7 mars–27 september 1715 (Bd III s. 214–235). – I Lagkommissionen föredrogs 1697 års förslag till JB den 12 februari–19 mars 1713 (Bd III s. 113–123). Granskningen stannade dock vid kap. 8 § 7, enär fråga uppstod, huruvida man i Grefve Cronhjelms frånvaro kunde göra några ändringar. Vid granskningen förelåg 1697 års förslag i en handskrift, numera sign. JB IV. De ändringar, som i handskriften antecknats, äro endast följande: kap. 5 § 2 . . . eller twert emot gången är, behåller . . . . . kap. 6 § 14. Sällier någon åt twenne . . . . . kap. 8 rubr. . . . . förmån och inteckning . . . . . kap. 8 § 2 . . . tå hafwer den senare lånaren . . . . . kap. 8 § 3 . . . dåck inom samma ting å landet. . . . Ändringarna äro gjorda af Folcher. Dessutom förekomma tvenne marginalanteckningar: vid kap. 8 § 3: »Vid. prot. 19 martii 1713», och vid kap. 8 § 14: »Potius utmätningzstadgan»

IV. Förslag till JB 1715. Förslaget, i handskrift sign. JB VII, har förelegat vid granskningen 1715. Å handskriftens första sida har nämligen antecknats: »ifrån den 7 mars 1715» och å sista sidan »8 september 1715». Förslagets författare är okänd. Handskriften innehåller endast de tio första kapitlen. Huruvida ett fullständigt förslag förelegat, är icke bekant.

V. Förslag till JB 1717. Handskriften, sign. JB VI, innehåller i sin ursprungliga lydelse 1697 års förslag, som jemväl förelåg vid granskningen 1715. De därvid gjorda ändringarna hafva antecknats dels i texten, dels under form af marginalanteckningar. I den tryckta texten har det icke ansetts nödigt att upptaga mera än afvikelserna från 1697 års förslag. I en annan handskrift af 1697 års förslag, numera sign. JB III, återfinnas ock några ändringar, som blifvit gjorda vid granskningen 1715. Denna handskrift har betecknats med B. Enär mera betydande ändringar i förslaget till JB sannolikt icke skett under tiden från afslutandet af 1715 års granskning till den 16 maj 1717, då denna balk i skrifvelse till K. M:t anmäldes vara färdig, har JB VI [ VI ]i sin ändrade lydelse ansetts kunna betecknas såsom 1717 års förslag. Den vid kap. 4 § 6 och kap. 6 § 1 gjorda anteckningen: »Describatur ut in meo» syftar möjligen på. 1715 års förslag (jfr Bd III s. 221).

Byggningabalken. III. Förslag till Byggningabalk 1713. Förslaget, i handskrift sign. BB IV, är utarbetadt af Professor C. Lundius. Det granskades i Lagkommissionen den 27 september 15 november 1715 (Bd III s. 234–245). Det härtill fogade förslaget till Byggningsordning i städer, i handskrift sign. Bst. IV, har samtidigt med Byggningabalken utarbetats af Lundius. Förslaget granskades i Lagkommissionen den 22 november 1715 (Bd III s. 245). De på grundvalen af föredragningen 1715 utarbetade förslag till Byggningabalk och Byggningsordning i städer (1717 års förslag) finnas numera icke i behåll.

Handelsbalken. I. Förslag till Handelsbalk 1718. Detta förslag, i handskrift sign. HB I, delgafs genom K. Res. den 8 maj 1718 vederbörande myndigheter. Å handskriftens första sida finnes antecknadt: »Hr Baron Gen. och Öfverståthållaren», hvilket visar, att handskriften blifvit delgifven öfverståthållareembetet. Förslaget, som sannolikt år grundadt på ett utkast af Rådman P. Aulævill (jfr Bd III s. 156), torde hafva föredragits i Lagkommissionen under tiden närmast före den 8 maj 1718. Huru mycket förslaget i sin nuvarande gestalt afviker från äldre, nu förlorade, utkast, kan icke afgöras, då protokoll saknas från den 9 februari 1716–26 oktober 1721.

Missgerningsbalken. II. Förslag till Högmålabalk 1713. Förslaget, i handskrift sign. HB II, är utarbetadt af Professor C. Lundius. Det föredrogs i Lagkommissionen den 8 december 1715–9 februari 1716 (Bd III s. 246–251). – Äldre förslag, utarbetade under ifrågavarande period (Bd II s. 92, 174, 299–328) finnas icke i behåll. Icke heller har bevarats det på grundvalen af föredragningen 1715–1716 utarbetade förslaget (1717 års förslag).

II. Förslag till Edsöresbalk 1713. Förslaget, i handskrift sign. EB I är utarbetadt af Professor C. Lundius. Det föredrogs i Lagkommissionen den 10 februari 1716–16 maj 1717. Då protokoll öfver granskningen af detta och följande till Missgerningsbalken [ VII ]hörande 1713–1717 utarbetade förslag saknas, kan tiden för granskningen icke närmare angifvas än genom att beteckna den 10 februari 1716, då luckan i protokollen börjar, såsom begynnelsepunkt, och den 16 maj 1717, då Missgerningsbalken i skrifvelse till K. M:t anmäldes vara färdig, såsom slutpunkt. – Tidigare förslag, utarbetade under ifrågavarande period (Bd II s. 169, 340–348), finnas numera icke i behåll. Icke heller har bevarats det förslag, som utarbetats på grundvalen af Lundii (1717 års förslag).

III. Förslag till Dråpmålabalk 1713. Förslaget, i handskrift sign. DrB II, är utarbetadt af Professor C. Lundius. Det föredrogs i Lagkommissionen den 10 februari 1716–16 maj 1717. – Tidigare förslag utarbetade under ifrågavarade period (Bd II s. 254–263, 271–279, 289–292) finnas numera icke i behåll. Icke heller har bevarats det förslag, som utarbetats på grundvalen af Lundii (1717 års förslag).

III. Förslag till Såramålabalk 1713. Förslaget, i handskrift sign. SB II, har utarbetats af Professor C. Lundius. Det föredrogs i Lagkommissionen den 10 februari 1716–16 maj 1717. – Tidigare förslag, utarbetade under ifrågavarande period (Bd II s. 284–289, 292–293), finnas numera icke i behåll. Icke heller har bevarats det förslag, som utarbetats på grundvalen af Lundii (1717 års förslag).

II. Förslag till Tjufvabalk 1706. Förslaget, i handskrift sign. TB II, är författadt af Rådman M. Nyman. Det föredrogs i Lagkommissionen den 25 maj och den 14 juni 1706 (Bd II s. 264–268 jfr Bd, II s. 272). Derefter föredrogs förslaget ånyo den 8 november och 13 december 1706 (Bd II s. 280–283). Äfven de ändringar, som då beslutades, finnas införda i förevarande förslag. Å handskriftens första sida har af Folcher antecknats: »Thetta exemplar är det som sist blef corrigerat in Decembri 1706 och färdigt låta komma under Kl:e M:tts nådige adprobation, allenast att qvantum af böter enstädes bör specificeras, som skall ske, när böterne allestädes i balkarne komma att iämkas» .– Tidigare förslag utarbetade under ifrågavarande period (Bd II s. 88–92, 176–226, 241–254) finnas numera icke i behåll.

III. Förslag till Tjufvabalk 1713. Förslaget, i handskrift sign. TB III, är utarbetadt af Professor C. Lundius. Det föredrogs i Lagkommissionen den 10 februari 1716–16 maj 1717.

[ VIII ]IV. Förslag till Tjufvabalk 1717. I förslaget, i handskrift sign. TB IV, är inom Lagkommissionen utarbetadt på grundvalen af föredragningen den 10 februari 1716–16 maj 1717. Å handskriftens första sida har af Folcher antecknats: »Sidsta exemplaret, som är corrigerat 1716 och färdigt Kl:e M:tt underdånigst att föredragas» Derpå följer en anteckning med annan stil: »Denuo reviderat a:o 1717 den 4 maj.»

II. Förslag till Lägermålsbalk 1713. Förslaget, i handskrift sign. LB II, har utarbetats af Professor C. Lundius. Det föredrogs i Lagkommissionen den 10 februari 1716–16 maj 1717. – Tidigare förslag, utarbetade under ifrågavarande period (Bd II s. 163–165, 230), finnas numera icke i behåll. Icke heller har bevarats det förslag, som utarbetats på grundvalen af Lundii (1717 års förslag).


Utsökningsbalken. I. Förslag till Utsökningsbalk 1714. Förslaget, som sannolikt är författadt af Assessor J. Enander (Bd III s. 187–188) föredrogs i Lagkommissionen den 19 november–10 december 1714 (Bd III s. 188–195). Det föreligger i två handskrifter, af hvilka den ena in 4:o, sign. B. 101 f. (UB I: 1) tillhör Upsala Universitets bibliotek, den andra in fol., sign. UB I: 2, förvaras i Riksarkivet. Den förra handskriften är en jemförelsevis gammal afskrift. Efter denna handskrift, som betecknats med A, har förslaget blifvit tryckt. Den senare handskriften (B) är en yngre, mycket bristfällig afskrift. Endast ett fåtal afvikande läsarter hafva upptagits, enär de flesta afvikelserna bero af felskrifning. Å första sidan af denna handskrift finnes följande anteckning: »Den kongl. Lagkommissionens utkast och project till en ny Executionsstadga, afsändt till hans höggrefvel. Excell:s Kongl. Rådet Fältmarskalkens och Generalgouverneurens, men då warande Generalgouverneurens öfwerseende den 16 dec. a:o 1714.» – Ett af Lundius utarbetadt förslag till Utsökningsbalk (Bd III s. 171) granskades i Lagkommissionen den 18 oktober–15 november 1714 (Bd III s. 172–187), men finnes numera icke i behåll. Icke heller har bevarats det på grundvalen af den i november–december 1714 skedda föredragningen utarbetade förslaget (1717 års förslag).


[ IX ]Rättegångsbalken. II. Förslag till Rättegångsbalk 1717. Förslaget, i handskrift sign. RB II, är byggdt på ett utkast, som enligt Lagkommissionens beslut den 13 december 1714 (Bd III s. 196) öfverlemnades till granskning af Lagman G. Cederhjelm samt Assessorerna Enander och Isak Silfverstråle. Efter denna granskning föredrogs utkastet i Lagkommissionen den 31 januari–3 mars 1715 (Bd III 193–213). Emellertid öfverensstämmer förevarande förslag icke fullständigt med protokollet öfver denna granskning. Det måste sålunda antagas, att förslaget efter den 3 mars 1715 ånyo omarbetats, innan RB i skrifvelse till K. M:t den 16 maj 1717 anmäldes vara färdig. Förslaget har, såsom handskriften utvisar, fullständigt omarbetats af Grefve Cronhjelm. – Tidigare förslag, utarbetade under frågavarande period (Bd III s. 124–127, 180–184), finnas numera icke i behåll.

Upsala den 15 november 1903.

Wilhelm Sjögren.