Förklaring att Kristina Påhlman skall respekteras och hållas för adlig person

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Förklaring att Kristina Påhlman skall respekteras och hållas för adlig person
Given Stockholm 30 oktober 1652
(Sidindex)


Förklaringh att framlidne Jöran Polmans dotter skall wara respecterad och hållin för Adeligh persohn.

Wy Christina &c. Giöre Wetterligen att såsom Wy förmedelst Wårt öpne bref af den 16 Septembris Ao 1650 nådigst unnde Authoricera framlidne Jöran Polmans Söhner, dee Edle och Wälbördige Johan och Gustaff Polmän, dehls för deras egne, men enkannerligen för bem:te deras faders så och farfaders, Sweriges Chrona bewyste trogne tiänster, deras Adelige Ståndh, som dee då föregåfwe sigh att wara herkombne aff wthur Westphalen; Altså emädan deras Syster Kerstin Polman där wthinnan heelt är förbygången och förgätin, och elliest skiäligit är att hon icke mindere än bröderne, sine förfäders meriter j det fallet må till godo niuta. Dy hafwe Wy af serdeles gunst och nåde, Oss häröfwer sålunda welat förklara, att Systeren och alle hennes tillkommande ächta Manlige och Qwinlige Bröstarfwingar, wnder samma dignitet och äreståndh tillyka medh hennes bröder skole wara begrepne, och för Adelige Personer respecterade, jämwähl och uthaff alle dheras wndfångne Sköldebrefs Clausulis sortera och hållas dehlachtige, lyka som wore dee medh där uthj nämbde och ihugkombne. Här alle j gemehn och huar och en i synnerheet, hafwe sigh fullkommeligen att effterrätta, icke giörandes här emot i någon måtto nu heller j tillkommande tyder.

Till yttermehra Wisso &c.