Hoppa till innehållet

Fredsfördraget mellan Polen-Litauen och Osmanska riket

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Ordinarie Stockholmiske Post-Tijdender
Af den 6 Februarii, 1699
På Wikipedia finns en artikel om Stora turkiska kriget.


Wien den 14 Januarij

Fredz Conditionerne emillan Ottomanniske Porten och Pohlen äre följande, Nembl.

At Turkarne restituera til Pohlen igen Festningen och Staden Caminiek uti sådan Tilstånd, som den nu förtijden är, med ett wist förafskedat Antahl på Artollerie och Ammunition.
2. At Grentzerne medh Turkarne och Tartarne skola blifwa, som dhe warit uthi Konung Sigismundi den 3:dies Tijd.
3. At Cronan Pohlen skal behålla, alt hwad som den förtiden uthi Wallachien innehafwer och besitter.
4. At Turkarne och Tartarne aldeles afsäya sig all Pretension som dhe hafwa, eller hafwa hafft på Ukrainen och Podolien.
5. At Haraczen, eller fast mehr det Donativet, som Polnske Cronan sig tilbudit åhrl. til Tartarne at betala, skal uthan något förbehålld casseras, och der Tartarne med Partijer skulle uthi Pohlnske Gebietet infalla, så skola de som det giordt, blifwa til Polackerne utlefwererade derföre at afstraffas: Men skulle någon Sultan sig wägra sådane at extradera; så skal han, så snart det blifwer wijd Ottomanniske Porten angifwit, blifwa degraderad och afsatter.
6. At Commercien på bägge sijdor skal säker bijbehållas.