Gotlands konsthistoria/Förord (första delen)

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Gotlands konsthistoria
av Carl Georg Brunius

Förord
Öfverblick af skrifter och plancher rörande Gotland  →


[ I ]

Förord.

Ehuru jag länge förmodat, det Gotlands konstverk väl förtjenade att undersökas och beskrifvas, så har jag först vid en långt framskriden ålder fått tid och tillfälle att besöka denna märkvärdiga ö. Det visade sig ganska snart vara för en sjuttioårig ett djerft företag att undersöka och beskrifva alla Gotlands talrika konstverk. Men enär den förtjusning, hvilken man erfar vid åskådning af herrliga konstverk, efteråt qvarlemnar, om noggrann undersökning och anteckning derom uraktlåtes, en föga behaglig känsla af ovisshet, så har detta arbete omsider tillkommit. Om jag kunnat förutse, att samma arbete skulle under fem somrar erfordra mödosamma kringfärder på nämnda ö, och att detsamma skulle uppgå till tre delar, så hade jag troligtvis ej vågat dermed befatta mig. Den första delen, som nu lemnas i allmänhetens händer, inskränker sig till Wisby byggnadsverk. De två sednare delarne, hvilka redan äro färdigskrifna, omfatta alla de konstverk, som finnas i norra och södra befallningen och som ingalunda äro mindre skådevärda än hvad Wisby [ II ]innehåller. Redan för tvenne år tillbaka skulle första delen utkommit, om jag icke funnit mig vara urstånd att, innan jag noggrant undersökt och beskrifvit Gotlands samtliga konstverk, förutskicka en nöjaktig inledning med en konsthistorisk öfversigt af det hela, så att detsamma skulle kunna med lätthet genomskådas.

I anseende till Gotlands ganska talrika och olikartade konstverk, hvaribland flere förete mycket ovanliga former; har jag funnit mig för undvikande af långa och tröttande omskrifningar nödsakad att med användande af mer och mindre vanliga konstord tillgripa några alldeles nya. Jag har dervid sökt att, liksom Grekerne och Romarne bildade nya konstord allt efter som deras byggnadssätt förändrade skaplynne, enligt förmåga välja sådana uttryck, som på det närmaste förklara sig sjelfva. Jag anser det icke dessmindre vara nödvändigt att, liksom jag gjort till Skånes Konsthistoria, lemna en förklaring öfver här begagnade konstord, och en sådan skall åtfölja tredje delen, såvida detta arbete i sin helhet kan utges.

Ehuruväl mätningar af byggnadsverk äro besvärliga och tidsödande, så äro de förra rentaf nödvändiga för att rätt uppfatta de sednare. Om det skulle för en beskrifvare bli i högsta grad mödosamt att upptaga alla småmått, så skulle en läsare mycket hindras af dessa störande uppgifter. Jag har derföre inskränkt mig till erforderliga hufvudmått och vigtiga detaljmått. Alla mätningar anges med fot, decimaltum och linier och de tecknas för att spara rum och lätta öfversigt på följande sätt: 1 fot är 1.0 och 2 fot, 2 tum 2.2 samt 3 fot, 3 tum, 3 linier 3.3.3, vidare 4 tum, 4 linier 0.4.4, samt 5 tum 0.5 och 5 linier 0.0.5.

[ III ]Det måste med ledsnad bekännas, att ifrågavarande arbete bort åtföljas af grund- och uppritningar samt genomskärningar jemte några detaljritningar för att klarare åskådliggöra ovanligare byggnadsverk. Att detta varit önskligt, måste jag så mycket hellre erkänna, som jag flerstädes funnit mig nödsakad att förtydliga mina anteckningar med ritningar. För urskuldande af denna väsendtliga brist får jag i största korthet anföra följande. Jag har lönlös tjenat fem år såsom innehafvare af tvenne ordinarie adjunkturer och åtta år såsom ordinarie professor och under denna långa tid har jag, ehuru medellös, icke fått tillsammans så mycket som en nu tillträdande professor uppbär sina två första embetsår. Då härtill kommer, att jag icke åtnjutit något anslag för de många forskningsresor, som jag gjort genom Sveriges fleste provinser, och för de antiqvariska och arkitektoniska anteckningar, hvilka jag utgifvit i flere temligen dryga delar; så torde en benägen läsare, ej klandra, att jag icke till mitt nuvarande arbete bifogat ritningar, hvartill jag saknat medel. Här bör nämnas, att flere ganska vigtiga teckningar, som blifvit på allmän bekostnad gjorda af Gotlands konstverk, förvaras i Antiqvitetsmuseum med myntkabinettet i Stockholm. Då dessa teckningar framdeles utges, så kommer den brist, hvilken i detta mitt arbete förefinnes, att föga saknas.

Det är slutligen en angenäm pligt att förklara, det jag under mina fleråriga undersökningar på Gotland allestädes rönt den utmärktaste välvilja, som efterlemnat det ljufvaste minne. Jag måste deremot beklaga, det jag i anseende till min långt framskridna ålder varit rentaf nödgad att försaka mången vänlig [ IV ]inbjudning för att möjligtvis kunna upphinna mitt föresatta mål. Jag erkänner mig med synnerlig fägnad stå i stor förbindelse till flere vänner på Gotland, hvilka godhetsfullt besvarat mina vetenskapliga frågor. I synnerhet ha i berörde afseende lektorn C. J. Bergman och adjunkten P. A. Säve meddelat mig värdefulla upplysningar. Jag finner mig företrädesvis vara den förstnämnde tack skyldig för den högst ovanliga beredvillighet, hvarmed denne utmärkte vän både länge och noggrant besvarat mina frågor. Det är nemligen uppenbart, att, om en stor myckenhet konstverk äfven på det allvarligaste granskas, så måste, då anteckningar derom utarbetas, en och annan sak synas mindre klart utredd än man efter närmare begrundande önskar.

Lund i Juni 1864.
C. G. Brunius.