Gustav III:s brev till Magistraten i Gävle den 13 september 1791

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Gustav III:s Brev till Magistraten i Gävle den 13 september 1791
av Gustav III


Gustaf med Guds Nåde Sveriges, Göthes och Wendes Konung &c. &c. &c. Arfvinge til Norrige, Hertig til Schleswig Holstein &c. &c.[redigera]

Vår ynnest och Nådiga benägenhet med Guds Alsmäktig, Trotjenare och Undersåtare, Borgmästare och Råd samt menige Borgerskap uti Stapel-Staden Gefle!

Vi sände Eder nu igenom Vår Befalningshafvande, hvad Vi, i anledning af Eder Riksdags-Fullmägtiges vid sist öfverståndne Riksdag, Rådman Valleys, underdåninga anhållan, lofvat at förära til Edert Rådhus. Vi hade kunnat sluta af hans nitiska och berömvärda Upförande til Edre almänna Tänkesätt, men J hafven sjelve tillika vid flere tilfällen med undersåtelig Tilgifvenhet stadgat denna Öfvertygelse. Om J härutinnan icke igenfinnen en fullkomlig likhet af den Glädje, som otvunget teknar sig uti Våra anletsdrag vid åsynen af älskade Undersåtare, skolen J dock, uti fortfarande af Våre faderlige Omsorger för Eder enskilda och Gefle Stads gemensamma Välgång, altid igenkänna en liket uti den Ynnest och Omvårdnad, hvarmed Vi Eder omfattat.

Då Vår önskan är, at på et sådant sätt tillika bereda Edre Efterkommande förmåner, hafve Vi, för att göra denna åminnelse af Oss för dem så mycket varaktigare , hälst velat lämna den i Marmor, och Vi hafve tillika därvid nyttjat den Konstnär, hvars Skicklighet hedrat hans Fosterbygd och med almänt Bifall tillagt honom Företrädet för Utrikes Medtäflare.

Vi befalle Eder Gud Alsmägtig Nådeligen.

Drottningholms Slott, den 13 Septemb. 1791.

GUSTAF[redigera]