Hemligheten är Upptäckt!/Slutord

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Fjerde Kapitlet
Hemligheten är Upptäckt! eller en sann skildring af hwad Mormonismen är i Lära och Lefwerne
av Carl E. Malström

Slutord


Och nu till slut will jag i upprigtighet säga till dig, käre läsare, hwem du wara må, om du är böjd att tro Mormonismen: ehuru denna lilla skrift är enkel och rättfram, så hoppas jag att den dock skall kunna säga dig hwad Mormonismen är, och är det så, att du har genom den fått dina ögon upp och insett Mormonismens falskhet, och att den icke är Jesu sanna lära, då will jag förmana dig i all kärlek, att du må derför icke förakta, försmäda eller försöka att uppwäcka någon som helst förföljense emot Mormonerna derföre, ty wi må göra skillnad mellan person och sak; war wänlig och kärlig af hjertat emot dem, ty de äro wåra medmenniskor och medåterlösta, och om du will bewisa dem deras willfarelser, så gör det icke med wrede och hetsighet, utan upprätta dem med ödmjukhet, saktmodighet, kärlek och opartiskhet, med fasta och oomkullstötliga ord af bibelen.

Och wet förwisso, att ju mer en lära blifwer förföljd och hatad, desto mer winner den framgång. Min mening med denna bok är icke att jag tror mig kunna stanna Mormonismens framgång, ty då skulle jag med detsamma kunna stanna Guds arm, ty den måste hafwa framgång sin tid, tills Christi andra tillkommelse, då han sjelf skall förderfwa den. Men min afsigt är, att om möjligt den kunde wara ett redskap i Guds hand, till att upplysa någon uppriktig själ om Mormonismens willfarelser.

Brigham säger i Skand. Stj., 6 Årg., 106 sid., 7 rrad. uppif.: "att det skall icke wara allenast ett tempel, utan tusenden af dem" (i Amerika). För detta taga de stöd ur Mal. 3 Cap. 1 v., der han säger: "att Herren skall komma till sitt tempel." Men det står icke: "att han skall komma till sina tusende tempel," utan "till sitt tempel." Om man förstår ental, och flertal, i swenska språket, så skola wi finna att det står icke: "sina" (flertal), utan "sitt" (ental) tempel. Det menas icke Josef Smiths tusende tempel, utan Herrans tempel. Och det skall icke stå i Amerika, utan på Moria berg i Jerusalem. Ty om man läser Hes. 40—48 Cap. skall man finna, att på samma ställe der Herrans tempel har stått, der skall det stå i de sista dagarna också, nemligen på Moria berg i Jerusalem, och Judarna hafwa redan insamlat penningar till Jerusalems tempels uppbyggande i wåra dagar.

Jag önskar att framlägga huru Guds profeter bestraffade Israels falska profeter i Gamla Testamentets tid, emedan det passar så wäl till Mormonismen. Ty så snart Josef Smith skall säga, eller gifwa ut en ny lärdom, så säger han för att bekräfta sina ord, som om de woro sanna, dessa ord: "så säger Herren." Hwilket läsaren äfwen kan se af det ofwanstående.

Läsaren kan sjelf slå upp och läsa alltsamman, ty jag ämnar blott att anföra något deraf. Jeremias i 23 Cap. 1 v. säger som följer: "we eder herdar, I som förderfwen och förskingren min fosterhjord, säger Herren." 11 v.: "Ty både profeter och prester äro skalkar; och jag finner också deras ondska i mitt hus, säger Herren." 16 v.: "Detta säger Herren Zebaoth: hör intet profeternas ord, de der profetera; de bedraga eder; ty de predika sitt hjertas syner, och icke utaf Herrans mun. 21—40 vv. "Jag sände icke profeterna, likwäl lupo de; Jag talade intet med dem, likwäl profeterade de. Ty om de hade blifwit wid mitt råd, och hade predikat mitt folk mina ord, så hade de omwändt dem ifrån deras onda wäsende, och ifrån deras onda lefwerne. Är jag icke en Gud den hardt när är, säger Herren, och icke en Gud den fjerran är? Menar du att någon kan så hemligen fördölja sig, att jag icke kan se honom? säger Herren. Är icke jag icke den, som uppfyller himmel och jord? säger Herren. Jag hör wäl profeterna predika, och profetera lögn i mitt namn, och säga: mig hafwer drömt. När wilja nu profeterna igenwända? De der lögn profetera, och profetera sitt hjertas bedrägeri; och wilja, att mitt folk skall förgäta witt namn för deras drömars skull, som den ena för den andra predikar, såsom deras fäder förgäto mitt namn för Baals skull. En profet, som drömar hafwer, han predike drömar; men den som mitt ord hafwer, han predike mitt ord rätt. Huru när kommer agnar och hwete tillhopa? säger Herren. Är icke mitt ord likasom en eld, säger Herren, och såsom en hammare, den berg sönderslår? Derföre, si, jag will till de profeter, säger Herren, som min ord stjäla den ena med den andra. Si, jag will till de profeter, säger Herren, som sitt eget ord föra, och säga: Han (Herren) hafwer det sagt. Si jag will till de som falska drömar profetera, säger Herren, och predika dem, och förföra mitt folk med sin lögn och lösaktig ting; efter jag dock intet hafwer sändt dem, och intet befallt dem, och de ej heller detta folket nyttiga äro, säger Herren. Om ditt folk, eller en profet, eller en prest warder dig frågandes, och säger: hwilket är Herrans tunga? Så skall du säga till dem, hwad den tungen är: jag skall bortkasta eder, säger Herren." Och Hes. 13 Cap. 3 v.: "Detta säger Herren, Herren: we de galna profeterna, som sin egen anda följa, och hafwa dock ingen syn." 6 v.: "Deras syner äro intet och deras profetia utan lögn; de säga: Herren hafwer det sagt, ändock Herren hafwer intet sändt dem; och winnlägga sig att hålla sin ord wid magt." 23 v.: "Derföre skolen I intet mer predika onyttig lära, eller predika; utan jag skall fria mitt folk utur edra händer, och I skolen förnimma, att jag är Herren."

Wi behöfwa icke tro eller rätta oß efter sådana böcker, som komma i strid med det Gud har uppenbarat i bibelen; men wore det så, att han wille uppenbara något som icke finnes i bibelen, det kunna icke wi menniskor förneka; men strider det emot bibelen, då äro wi rättfärdiggjorda i att förkasta uppenbarelsen; bibelen är tillräcklig till salighet, blott wi efterlefwa honom. Om någon skulle säga att bibelen är otydlig och twetydig, då will jag swara honom, att han har läsit honom för litet; begynn då att läsa mer i honom, och gör dig underrättad i hwad tid, och till hwad folk det war som profeten talade, och med bön till Herren Zebaoth, så skall du finna kraft och ljus, och de skall då aldrig mer säga, "att bibelen är otydlig och twetydig," utan du skall då wisserligen utropa: ack, jag är en dåre, som har kunnat säga att bibelen är twetydig, han är ju så öfwerensstämmande och tydlig, och så sammanhängande som en kedja; hwar ha mina ögon och öron förr warit? Ja, man skall wisserligen sedan med Petrus instämma: "Wi hafwe ett fast profestiskt ord; och I gören wäl att I akten derpå, lika som på ett ljus, som skiner uti ett mörkt rum, så länge det dagas, och morgonstjernan uppgår i edra hjertan. Och det skolen I först weta, att ingen profetia i skriften sker af egen utläggning. Ty ingen profetia är ännu framkommer af mennisko wilja; utan de heliga Guds menniskor hafwa talat, rörde af den helige Anda." 2 Pet. 1 Cap. 19—21 vv.

Då Mormonerna resa till sitt "Zion" i Amerika, westerut, så måste de i Amerika wada öfwer icke mindre än tjugofem floder, innan de komma till Utah, och några äro så breda (¼ engl. mil) och djupa, att det är fara wärdt, att kunna komma öfwer (se Skand. Stj., 7 Årg., i Josef W. Youngs Dagbok). Ett sådant beswär måste detta arma folk hafwa för att kunna komma till sitt "Zion." Men då Israel kommer att samlas till sitt Zion och Jerusalem, då skola icke allenast floder, utan också haf uttorkas, så att Israels barn kunna gå torrskodda deröfwer. Se Es. 11 Cap. 15, 16 vv. Sach. 10 Cap. 10, 11 vv.

Och nu till slut will jag önska, att den tid snart må komma, att alla menniskor wille tro och lefwa efter bibelens lära, ty då skulle det wara en himmel på jorden. Och en sådan tid tillstundar wisserligen, sedan Israel hafwer blifwit samladt till sitt förlofwade Canaans land igen, och Herrans smorda (Christus) kommer, och tager regeringstyglarna i sina händer; han skall utrota och ödelägga alla ogudaktiga, och binda satan, att han ej heller skall kunna bedraga någon mer. (Se Uppb. 20 Cap.)

"Utan på den tiden skall man kalla Jerusalem Herrans säte, och alla hedningar skola församla sig dit, för Herrans namns skull i Jerusalem; och skola icke mer wandra efter sitt onda hjertats tankar. På den tiden skall Juda hus gå till Israels hus, och skola tillsammans komma nordan efter, in uti det land, som jag edra fäder till arfs gifwit hafwer." (Se Jer. 3 Cap. 17, 18 vv.)

"Detta säger Herren Zebaoth: si, jag will förlossa mitt folk ifrån Österlandet, och ifrån Westerlandet, och jag skall låta dem komma hit att bo i Jerusalem; och de skola wara mitt folk, och jag skall wara deras Gud i sanning och rättfärdighet." (Se Sach. 8 Cap. 7, 8 vv.) "Ty jag will låta dem (Israel) igenkomma utur Egypten, och skall församla dem utur Assyrien, och låta dem komma uti Gileads land och Libanon (de ligga i Canaans land) och dem skall intet fattas." (Se Sach. 10 Cap. 10 v.)

"Alltså skola de förnimma, att jag Herren är deras Gud, som dem hafwer låtit bortföra ibland hedningarna och åter låtit församla dem uti sitt land igen, och icke en af dem der blifwa låtit." (Hes. 39 Cap. 28 v.)

"Käre bröder (som af hedningarna äro), jag will icke fördölja eder denna hemlighet, på det I icke skolen högmodas wid eder sjelfwa, att blindheten är Israel endels wederfaren, till deß Hedningarnas fullhet inkommer är; och så warder hela Israel salig; såsom skrifwet är: af Zion skall den komma, som fria skall (ty Christus blef född i Juda stam, och Juda kallas Zion, se 78 Ps. 68 v., således kom han af Zion), och afwända ogudaktigheten af Jacob" (det blir i hans andra ankomst, se Sach. 3 Cap. 9 v. 13 Cap. 1 v.). Och detta är mitt testamente med dem, då jag borttager deras synder." Rom. 11 Cap. 25—27 vv.

Hwar och en, som förstår detta, kan af hjertat sjunga denna sång:

Morgonen så herrlig upprinner på ny,
Ljuset af himlen utbryter,
Israel uppbygger sin föderne-by,
Zion som fordom sig pryder;
Blomstrande som rosen nu öknen skall framstå,
Tusende förlöste med sång till Zion gå,
:,: Tecknen kunna skådas — war waken, gif akt,
Frälsarens ankomst sig närmar! :,;
Salighetens dag för Guds folk rinner opp,
Sorgen förwandlas till glädje,
Templet skall uppbyggas på "Moria" topp,
Israel renhet sig kläda;
Zion majestätisk skall stå som klippan fast,
Babel skall hågkommas och störtas om i hast;
:,: Tecknen kunna skådas — war waken, gif akt,
Frälsarens ankomst sig närmar! :,:
Tusenårets morgon wi skola då se gry,
Babylons töcken bortsprides;
Zion då skall glimra som "Gudarnas" by,
Ingen af satan förledes;
Israel sin Konung wälkommen bjuder då,
Änglarna instämma ett starkt halleluja!
:,: Babylon är fallen — och Zion är fri,
Frälsarens ankomst wi skåda! :,:

"Om wi, eller ock en engel af himmelen, annorlunda predikade Evangelium för eder, än wi eder predikat hafwe, han ware förbannad." (Gal. 1 Cap. 8 v.) För all willfarelse, falskhet och bedrägeri, beware oß du, o himmelske Fader, härskarornas Herre, för Din Sons Jesu Christi skull. Amen.