Israel Arnells skrivelse den 26 september 1721

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Skrivelse angående ryssarnas nedbränning av Söderhamn
av Israel Arnell
Hämtad ur Alfred Jensen: Söderhamns historia I (1919), sid. 79. På Wikipedia finns en artikel om Israel Arnell.


Sedan fienden a:no 1721 den 18 maji som war Christe Himmelsfärdsdag hade härjat och brändt uti Hambrånge sochn i Gestrikland och han, den 19 ejusdem, låg stilla med sin Galeije-Esqvader vid dhe så kallade Kuskalfwarne, blef på samma dag eftermiddagen, igenom några med Eschaluper utskickade, Sundnäs bruk uti Skog sochn i Helsingelands södra fögderi, upbrändt och sedan den 20 dito om mårgonen Liusne Bruk i Söderahla sochn (hwarest hela Esqvadren då war förhanden) mitt i natten mellan d. 20 och 21 maji (= 1 juni n.st.), brände han Östanbro hemman och en half mihl öster om Söderhamn stad och i det samma kom in i staden, och honom så i som omkring i största hast plundrade och tillika satte i brand, uptändades först den westra delen deraf, då nordwästwädret befordrade elden igen(om) hela staden, hwarifrån på södra sidan inga hus undsluppo efter de woro belägna under elden och wädret, men på norra sidan förskontes den nya kyrkan, faktoriwärket och några få priwata hus, bestående merändels af stålpherbergen och Badstufwor samt några här och der öfwer wattnet stående sjöbodar; dock var allsintet rum, som han icke uppslog, visiterade och der borttog hwad han lätteligen kunde taga med sig och det öfriga sönderslog. I samma brand omkom här den gamla träkyrkan, Rådhuset, bägge prästegårdarna, Scholan och 2:ne tullstugor, som alla räknas som publique hus. På wästra sidan om staden plundrade Cossakerne i 2:ne byar i Söderahla sochn, som woro belägna 1/4 mil från staden (Östansjö och Sund) men på norra sidan inom Norrala sochn inom 3/4 mil. Dock föröfwades på landet ingen brand inom detta fögderiet. Den 21 maji om middagen drog fienden sjöledes härifrån till norra fögderiet och upbrände vid aftågandet merändels allt hwad som war bygt på bägge sidor om fjärden och jemwäl 2:ne nybygda stora fartyg, ett lastadt och segelfärdigt, som han dock först utplundrade och det andra olastadt och dessutom 2:ne gamla skutor och 1 haxe tillijka med en hop nytt skieppswärcke. På samma dag om aftonen wid sohlsättningen afbrändes Enångers bruk i norra fögderiet och så widare norruth.