Hoppa till innehållet

Johan Anton Elnberger 1695

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Ordinarie Stockholmiske Post Tijdender
Af den 9 Decembris 1695.
På Wikipedia finns en artikel om Johan Anton Elnberger.


Gent den 20 Novemb.

Öfver Gen. Majoren Ellenberger är Executionen således fullbordad ; I dag bittijda kommo 6 Compagnier till Häst och 3 till Foot för hans Herberge, då han satte sig med 2 Präster och en sin Secreterare uti en swart öfwerdragen Wagn, och fördes således utur Staden genom Damporten, och fölgde bem:te Ryttare och Footknechter framföre och baak effter Wagnen till en Qwarn, hwarest ett swart Kläde war utbredt och sedan han sig affklädt och nedersatt på en låg Stool, Hufwudet honom med Swärdet blifwit affslagit, hwilket sedan med Kroppen lades i en Lijkkista och fördes åt Sass.