Jordbävningen i Ecuador 1698

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Ordinarie Stockholmiske Post-Tijdender
Af den 11. Junij, 1699.
På Wikipedia finns en artikel om Chimborazo.
På Wikipedia finns en artikel om Ambato.
På Wikipedia finns en artikel om Latacunga.
På Wikipedia finns en artikel om Riobamba.


Madrid den 12 Maij

Konungen haar fått Bref ifrån Gouverneuren i Lima, hwar uthi förmähles, at uti Peru ifrån Rio Bamba til Cimbo, och ifrån Quitto til S:t Michel hafwer warit en så förskräckelig Jordebäfning, at Berget Chiambaraco och ett annat der bredewijd belägit Bärg sönderrämbnat, och uthur Klufften så myckit Wattn och swart Modd uthflutit, at det Landet på 60 Mijl deromkring öfwerlupit, och en stoor hoop med Boskap, sampt 8000 Menniskior om Lijfwet komne äre. Städerne Ambato, Patate, Tacunga och Bamba wore af samma Jordebäfning och Wattuflod aldeles öfwerända fallne.