Kejserligt bröllopsfirande i Wien 1699

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Ordinarie Stockholmiske Post-Tijdender
Af den 13. Martii 1699
På Wikipedia finns en artikel om kejsar Josef I.
På Wikipedia finns en artikel om Wilhelmina Amalia av Braunschweig-Lüneburg.


Wien den 18. Februarii

Sedan som Hans May:tt Rom. Konungen tillijka med Erkie-Hertigen Carl och Hertigen af Lottringen i förledne Tijsdags warit til Keyserlige Huuset Favoriten, och der under Styckernes lossande offenteligen fägnat och emottagit H:nes M:tt Rom. Drottningen, så skiedde sedan Intoget på föliande sätt : Först redo 400 Croater under deras Bani Gr. Bundianis commendo, sedan så månge Ungrar, med deras Fahnor, som anfördes af Palatinen Esterhasi ; Der på kommo nederlags Förwanterne och Magistraten alle på det kosteligaste klädde ; dem folgde 8 Compagnier Ryttare, och efter dem Cavalliererne och Hofwetz Betiente ; Der på fölgde Brude-Wagnen; hwar uthi suto den Kongl. Bruden och dess Fru Moder, fram för Wagnen reedo Hertigen af Lottringen och Erckie-Hertigen Carl, men brede wijdh Wagnen på högra Sijdan Rom. Konungen, til dess dhe kommo in i Staden, då Hans May:tt reed fram för Wagnen under en Himmel. Processen gick såleges genom Staden til Keyserl. Hof-Kyrckian, hwarest den Påfwiske Noncen, sampt månge Biskopar och Prelater tilstädes wore, och förrättade bem:te Påfwiske Nuntius Wiigningen, som skedde under Styckernes lossande. I tree Dagar haar man hwar Affton medh Facklor och Lius illuminerat Staden, och lärer i Morgon Fyrwärcker brännas.