Konfirmation på sköldebrev för Peter Blom

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Konfirmation på sköldebrev för Peter Blom
Givet Stockholm 10 december 1645
(Sidindex)


A:G:Klou

Confirmatioin för Ammiralen Peter Blom, på hans Sköldebreff.

Wy Christina &c. &c. Göre witterligit, att såsom oss Elskelige, Wåre och Rykzens för dette, och wthj Wåre omyndige åhr warande respective Förmyndaer och Regering, hafwe af godhe och wichtige skähl, motiver och orsaker, å Wåre wägnar A:o 1642 den 10 Maij försedt och begåfwat Wår troo tiänare och Ammiral, oss Elskelig, Edell och Wälbördig Petter Blom, medh Adelig Sköldh och Privilegier; Altså och emedan Wy, till Wårt gode behagh, märcke och förspörie, att han hafwer giordt och bewyst Oss och Chronan, gode och nyttige tienster, Continuerer och der wthinnan framgent, och tillbiuder sigh wydare wthj all wnderdånig tienst så länge han lefwer och förmår att wela och skola framherda; Och der till medh för sine barn och effterkommande, wthlofwar all huldskap och troskap emoth Oss och Chronan j alla motto; Huarföre hafwe Wy betrachtandes förbede orsaker, af gunst och nåde så och wälbetänckt modh, denne för dette Wåre Förmyndares och RykzRegerings fattade, och wppå honom Peter Blom j wärcket stälte resolution och förklaring öfwer hans adelige Ståndh, wilckor och Privilegier, nådigst ratificerat och fullkomligen bekräfftat: Göre thet och medh dette Wårt öpne breff, ratificere och bekräffte den saken, tillyka medh det Adels- och Wapnebreff, Sköldemärcke och tillnampn, som mehrbete Wåre Förmyndare och RykzRegering honom Peter Blom gifwit och meddelt hafwe, aldeles som woro thet här j wthan all mention och förståndh och wydare Confirmation wthtryckeligen infördh, Så att han Petter Blom, och alla hans ächta barn och BrystErfwingar, så Man- som Qwinkön, så födde som ofödde, Erfwinge effter Erfwinge, må och skole samme Adelige Ståndh och Privilegier, så och huadh mehre dette förnemblige Ståndet egenteligen tillhörer och wedhenger, lyka medh andre af Ridderskapet och Adelen här j Ryket till Ewärdelige tyder åthniuta, nyttia och behålla; Doch huars och ens ordning och ehrhollan elliest effter Privilegierne förbeholdne. Till yttermehra wisso, att dette så för gilt och fast holles skall, så hafwe Wy dette breff medh egen hand wnderskrifwit, och medh Wårt Jnsegels wnderhängiande bekräfftat. Gifwidt och Skrifwit opå Wårt Slott Stockholm &c.

Christina./.