Kongl. Maj:ts Nådiga Påbud, Om Upbärande af en Bröllopsgärd, likmätigt Riksens Ständers Beslut wid 1792 års Riksdag

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Kongl. Maj:ts Nådiga Påbud, Om Upbärande af en Bröllopsgärd, likmätigt Riksens Ständers Beslut wid 1792 års Riksdag
av Kungl. Maj:t
På Wikipedia finns en artikel om Bröllopsgärd.


[ 1 ]

Kongl. Maj:ts

Nådiga

PÅBUD,

Om
Upbärande af en Bröllopsgärd, likmätigt Riksens Ständers Beslut wid 1792 års Riksdag.

Gifwen Stockholms Slott den 28 November 1797.


Cum Gratia & Privilegio S:æ R:æ Maj:tis.


STOCKHOLM, Tryckt i Kongl. Tryckeriet.


[ 2 ]WI GUSTAF ADOLPH med Guds Nåde Sweriges, Göthes och Wendes Konung etc. etc. etc. Arfwinge til Dannemark och Norrige, Hertig til Schlesswig Hollstein etc. etc. Göre weterligt; At, som Wårt i den Högstes Namn öfwerenskomne och beslutne Giftermål med den Högborna Durchleutigsta Prinsessan FREDRICA DOROTHEA WILHELMINA, Boren Mark-Grefwinna af Baden, Wår nu warande Högtälskeliga Gemål och Sweriges Drottning, den 31 sistledne OctoberStockholms Slott blifwit fullbordadt: Och Riksens Ständer, enligt 3. §. af 1792 Års Riksdagsbeslut i underdånighet bewiljat Oss en Bröllopsgärd, at, så snart Wi blifwit förmälde, uptagas af Wåre trogne och älskade Undersåtare, uti det Mynt, som wid den tiden i annan Krono-Upbörd wanligen gäller, samt til belopp och fördelning dem emellan, aldeles enahanda med den Bröllopsgärd, som Riksens Ständer år 1766 sig åtogo, at til Hans Maj:ts Wår Högtälskelige Käre Herr Faders Konung GUSTAF den III:s Glorwördigst i åminnelse Höga Förmälning på 3:ne år utgöra; Altså hafwe Wi härmed, i kraft af förenämde Riksens Ständers Beslut, Nådeligen welat påbjuda och befalla, det skal denna Bröllopsgärd, til belopp och fördelning aldeles lika med hwad Riksens Ständers Bewillnings Placat af den 27 Martii 1766 föreskrifwer, uti 3:ne år, at räkna ifrån och med nästkommande år 1798 til och med år 1800 upbäras, hwarmed Wi likwäl [ 3 ]i Nåder finne nödigt, at, i anseende til den år 1776 faststälde Myntförändringen och Löntagares år 1778 i Riksdalers Räkning, derefter förbättrade och omsatte Löner, förordna som följer:

1:o Sjelfwa afgiften, sådan som den, i Daler Silfwermynt, i Bewillnings-Placatet är utsatt, kommer at beräknas efter 6 Dal. Silfwermynt på Riksdalern, och at erläggas med Riksens Ständers Riksgälds-Contoirs i Krono-Upbörden nu gängse Credit-Sedlar.

2:o Löntagares uti 5. §. upförde afgift, hwilken, i proportion af nu innehafwande och i Riksdaler omsatte Löner, utgå bör, beräknas sålunda:

För 1666 och twå tredjedels Riksdal. oindelt eller 550 R:dal. indelt Lön, och derutöfwer 1: 32
Derunder, til och med 1333 och en tredjedels Riksd. oindelt eller 466 och twå tredjedels R:dal. indelt Lön 1: 24
Derunder til och med 1000 R:d. oindelt, eller 333 och en tredjedels R:dal. indelt Lön 1: 16
Derunder til och med 666 och twå tredjedels R:dal. oindelt, eller 216 och twaͤ tredjedels R:dal. indelt Lön 1: 8
Derunder til och med 333 och en tredjedels R:dal. oindelt, eller 108 och en tredjedels R:dal. indelt Lön 1: -
Derunder til och med 200 R:dal. oindelt, eller 66 och twå tredjedels R:dal. indelt Lön -- 40
Derunder til och med 100 R:dal. oindelt, eller 33 och en tredjedels R:dal. indelt Lön -- 32
Derunder til och med 50 R:dal. oindelt, eller 16 och twå tredjedels R:dal. indelt Lön -- 16
Och derunder eller de som mindre Lön hafwa -- 8

[ 4 ]3:o Upbörden kommer, enligt 13. §. af 1766 Års Placat, at förrättas af de wanlige Upbördsmännerne i Städerne och på Landet, samt wid Regementerne och de flere Stater, alt på lika sätt, som om Bewillningen och andre personlige afgifter stadgadt är, och hwarwid, med det mera, som wid denne Upbörd kan wara at i akt taga, så wäl som huru med Afkortningarne samt Redogörelsen för de influtne Medlen förfaras skal, wederbörande hafwa at ställa sig de nu gällande Författningar derom til noga efterrättelse. Och åligger en hwar, at wid de wanlige upbördsstämmorne afbörda sig denna Afgift, hwilken efter Riksens Ständers öfwerenskommelse och Beslut, aldrasist uti December Månad hwarje År bör til fullo och öfweralt wara erlagd.

Och skola Medlen, alt som de inflyta, insättas i Räntekamaren och Landt-Ränterierne, til Wårt och Rikets Stats-Contoirs disposition.

I det öfrige hafwa alla wederbörande at jemwäl ställa sig til nogaste efterrättelse, Riksens Ständers til Bröllopsgärden den 27 Martii 1766 utfärdade Allmänna Bewillnings-Placat, hwilket Wi nu låte omtrycka och härjemte bifoga. Det alle, som wederbör, hafwe sig hörsammeligen at efterrätta. Til yttermera wisso hafwe Wi detta med Egen Hand underskrifwit och med Wårt Kongl. Sigill bekräfta låtit. Stockholms Slott den 28 November 1797.

GUSTAF ADOLPH.
(L. S.)

M. Rosenblad.