Konservation vid adliga privilegier för Maria Cabeliau

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Konservation vid adliga privilegier för Maria Cabeliau
Givet Stockholm 10 augusti 1675
(Sidindex)


/J:P: Olivek:

Öpet Breef för
Maria Cabeliau, att
Conserveras widh
sine förfädhers
Och Adellige
Privilegier.

Wij Carl &c. &c. &c. Giöre Witterligit, att såsom framledne Handelsmannens Petter Wehrhuusens Änckia Maria Cabeliau, Oss hafwer upwijst ett breef, hwaruthinnan hennes framledne Fadher j anseende till dhet uhrsprung han uthaff gammal Adeligh familie hadhe, sampt dess Fadhers Sweriges Crona bewijste gode och nyttige tiänster, ähr uthj Hennes Maij:tts Drottningh Christinae tijdh utj Wårt Rijke Naturalicerat worden, Och hon Änckian nu mehra underdåningst anhåller dhet fast hon änn hafwer effter sine Fadhers dödh trädt i ofrelse Giffte, hoon lijkwähl dherigenom icke må blifwa sin rätt förlustigh, uthi huadh Adellige Privilegierne henne gagna kunna, uthan att Wij henne ther widh än ytterligare Conservera wille; hwarföre hafwa Wij så betrachtande dher aff, att bem:te Maria Cabeliaus Framledne Förälldrar hafwe warit af gammall Adeligh Släckt, som dhen hulldh- och trooheet, dess Förfäder uthi warande Lijfztijdh Oss och Chronan bewijst hafwa, medh åthskillige anseenlige försträckningar till Wår tiänst, hwar aff änn ett märckeligit skall restera, nådeligen blifwit föranlåtne, sådant här medh att bewillia och effterlåta; Giöra dhet och aff Kongl: Macht och Myndigheet, i krafft af thetta Wårt öppne breef, att Wij tillstå och förunne henne Maria Cabeliau, föreshrefne Hennes Fäders wndfångne Privilegier och frijheeter, så att hon sigh här effter och allt framgehnt till sine Godz Conseration sampt annan rättigheet, såsom andre aff Ridderskappet och Adellen här i Rijket effterlåtit, ther aff betiäna må.

Hwillket alle som wederböhre hafwa sih hörsambligen att effterrätta, icke giörandes här emoth i någon måtto, nu eller framd:s &c.

Carolus