Koral1697/110

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

110 LOfsiunger HErran/ Lofsiunger HErran/

Källa: Sid 221, Tonart: g \dorian


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 2/2
 \key g \dorian
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 g'2 fis 4g4 g2 a4 a4 bes4 d2 cis4 d2.\fermata\divMax 
a4 a4 bes4 c4 d2 bes2\fermata\divMax
d2 c4 c4 c4 c4 c4 c4 d4 c4 bes4 a4 g2 a2\fermata\divMax 
a2 bes4 a4 g4 f4 g2 a2.\fermata\divMax
d2 bes4 a4 bes4 bes4 c4 bes4 a4 g4 fis2 g2.\fermata\divMax 
g2 fis 4g4 g2 a4 a4 bes4 d4 cis2 d2.\fermata\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 g'2 d4^"#" g4 es2 d4 c4^"6" bes4^"6" g4 a2^"4#" d2.^"#"\fermata\divMax 
d4 c4^"6" bes4 a4 bes2 bes2\fermata\divMax 
bes'2 f4 f4 e4^"6" e4 f4 f4 bes,2 bes2 c2 f2\fermata\divMax 
d2 g2 c,4 d4 c2 f,2.\fermata\divMax 
bes2 f'2 bes,2 a4 bes4 c2^"65" d2^"#" g,2.\fermata\divMax 
g'2 d4^"#" g4 es2 d4 c4^"6" bes4^"6" g4 a2^"#" d2.\fermata\divFin
}

verse = \lyricmode {
 Lof -- siun -- ger HEr -- ran/ Lof -- siun -- ger HEr -- ran/
Ty han är fast bli -- der.
Thet är rätt kos -- te -- li -- git Gudh lof -- wa i al -- la ti -- der.
Gudh lofwa i alla tider.
Liuf -- li -- git är hans lof wijdt at uths -- pri -- da.
Lof -- siun -- ger HErr -- an/ Lof -- siun -- ger HEr -- ran.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 85 2 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 85 2)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}