Koral1697/75

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

75 GUdh står i Gudz Församling/

Källa: Sid 156, Tonart: c \major


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 3/2
 \key c \major
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 \repeat volta 2{b'8 c4 d4 c4 a4 gis4. (a8) a4.\fermata\divMax
b8 c4 a4 g4 e4 f4. (e8) e4.\fermata\divMax}
e'8 e4 e4 d4 b4 c4 c4 b4.\fermata\divMax
b8 c4 d4 c4 b4 a4. (g8) g4.\fermata\divMax
e8 g4 g4 a4 g4 a4 b4 c4.\fermata\divMax
b8 a4 a4 g4 e4 f4. (e8) e4.\fermata\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 \repeat volta 2{e8 a,4 b4^"6" c4 d4 e2^"#" a,4.\fermata\divMax
e'8 a,4 d4 e4 c4 d2 e4.\fermata\divMax}
c8 c2 b2^"6" a2^"76†" g4.\fermata\divMax
g8 a4 b4^"6" c4 g4 d'2^"#" g,4.\fermata\divMax
c8 c4^"6" b4 a4 e'4 f4 d4^"6" c4.\fermata\divMax
e8 f2 e2 d2^"b" e4.\fermata\divFin
}

verse = \lyricmode {
 <<
{ Gudh står i Gudz För -- sam -- ling/
Och ta -- lar thes -- sa or -- den }
\context Lyrics = "versRad2" { \set associatedVoice = "melody" Til them som han hafwer up -- satt
För do -- ma -- re på jor -- den: }


>>

Hu -- ru län -- ge wi -- lien i doch
Dö -- ma o -- rätt och il -- la/
An -- see then o -- gud -- ach -- ti -- ga/
Och hans on -- da saak gil -- la?
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 80 3 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 80 3)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}