Hoppa till innehållet

Kungl Majts proposition nr 17 år 1960

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Bihang till riksdagens protokoll år 1960. Första samlingen sjunde bandet Kungl. Maj:ts prop. 17
av Riksdagen

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, m. m.; given Stockholm: slott den 27 november 1959
Förslaget till lag om rätt till fotografisk bild  →


[ 410 ]
INNNEHÅLLSFÖRTECKNING
Propositionen 1
Propositionens huvudsakliga innehåll 1
Lagförslag
Förslag till lag om rätt till litterära och konstnärliga verk 3
Förslag till lag om rätt till fotografisk bild 18
Förslag till lag angående ändrad lydelse av 9 och 11 §§ lagen den 29 maj 1931 (nr 152) med vissa bestämmelser mot illojal konkurrens 22
Förslag till ändrad lydelse av 1 kap. 8 § tryckfrihetsförordningen 24
Utdrag av statsrådsprotokollet den 9 januari 1959 25
I. Huvuddragen i lagstiftningen 28
II. De särskilda lagförslagen 41
Förslaget till lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 41
1 Kap. Om upphovsrättens föremål och innehåll 41
2 Kap. Inskränkningar i upphovsrätten 102
3 Kap. Upphovsrättens övergång 171
4 Kap. Upphovsrättens giltighetstid 217
5 Kap. Vissa upphovsrätten närstående rättigheter 225
6 Kap. Särskilda bestämmelser 272
7 Kap. Ansvar och ersättningsskyldighet 282
8 Kap. Lagens tillämpningsområde 309
9 Kap. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 315
Förslaget till lag om rätt till fotografisk bild 323
Förslaget till ändrad lydelse av 1 kap. 8 § tryckfrihetsförordningen 350
Förslaget till lag angående ändrad lydelse av 9 och 11 §§ lagen den 29 maj 1931 (nr 152) med vissa bestämmelser mot illojal konkurrens 351
Bilaga. Till lagrådet remitterade lagförslag 353
Utdrag av lagrådets protokoll den 18 juni 1959 402
Utdrag av statsrådsprotokollet den 13 november 1959 408
Utdrag av statsrådsprotokollet den 27 november 1959 409
Stockholm 1960. Kungl. Boktryckeriet P. A. Norstedt & Söner
581462