Lagberedningens förslag till jordabalk III/Skrivelse

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Lagberedningens förslag till jordabalk. III.
Förslag till jordabalk m. m.

Lagberedningens förslag till jordabalk. III.
Förslag  →


[ I ]
Till KONUNGEN
Förslag till ny jordabalk får Lagberedningen härmed i underdånighet öfverlämna. I öfverensstämmelse med den för lagarbetet uppgjorda planen har Beredningen här med de bestämmelser, hvilka icke ingått i [ II ]förut af Beredningen framlagda lagförslag, sammanfört innehållet af de båda förut, den 4 februari 1905 och den 31 december 1907, aflämnade afdelningarna af jordabalken, af hvilka den förra genom särskilda lagar den 14 juni 1907 redan införlifvats med var lagstiftning. Vid detta sammanförande hafva, skildrat hvad angår den andra afdelningen, vidtagits vissa jämkningar, delvis föranledda af de i afgifna utlåtanden öfver förslagen gjorda anmärkningar. Äfven i öfriga, från jordabalken fristående, lagförslag, hvilka Beredningen framlagt, erfordras vissa efter den nya uppställningen af jordabalken lämpade jämkningar, men då dessa äro endast formella, har det icke funnits nödigt att nu framlägga förslag därtill; där innehållet i nu föreslagna nya bestämmelser påkallat ändring i sådana lagförslag, har i motiven den lydelse, som skulle träda i stallet för den föregående, angifvits.

De i förslaget ingående nya bestämmelserna – 1, 2, 3, 6 och 7 kapitlen – äro åtföljda af motiv, under det i fråga om öfriga delar af balken endast redogjorts för de afvikelser från de förut aflämnade förslagen, hvilka nu funnits påkallade. Vid utarbetande af förevarande afdelning af jordabalken hafva enligt Eders Kungl. Maj:ts förordnande biträdt förutvarande professorn, numera justitierådet d:r K. J. V. Sjögren och juris kandidaten L. Rabenius. Till upplysning om rättuppfattningen beträffande strandäganderättens utsträckning i vissa större sjöar hafva yttranden inhämtats från hushållningssällskap, förste landtmätare, domare samt andra med ortsförhållandena förtrogna personer; hvarjämte angående uppfattningen inom olika delar af landet i fråga om rätten att å annans mark plocka bar och dylika. naturalster utlåtanden erhållits från Eders Kungl. Maj:ts befallningshafvande i länen. I fråga om den praktiska betydelsen af hittills gällande lösningsrätt för viderboende och nabo hafva på begäran yttranden afgifvits af ordförandena i de flesta af rikets rådstufvurätter. Utom förslaget till jordabalk jämte förslag till lag om jordabalkens införande har Beredningen utarbetat förslag dels till lag angående fastställande af yttergränsen för strandägares områden i vissa större insjöar, dels till lag om ändrad lydelse af 24 kap. 3 § strafflagen, dels till lag om ändrad lydelse af 6 § i lagen om samäganderätt den 30 september 1904 och dels till lag om ändrad lydelse af 7 § i förordningen den 27 november 1854 huru förhållas bör med egendom, som tillhört den, [ III ]hvilken längre tid varit borta utan att låta, höra af sig; hvilka förslag jämte motiv här biläggas.


Underdånigst
IVAR AFZELIUS.
GUSTAF CARLSON. TORE ALMÉN. STENO STENBERG.

Stockholm den 9 oktober 1909.