Lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Upphörde att gälla 2009-01-01 genom SFS 2008:567

Lagens ändamål

1 § Denna lag har till ändamål att i fråga om arbete, anställningsvillkor och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet främja lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

Med etnisk tillhörighet avses att någon tillhör en grupp av personer som har samma nationella eller etniska ursprung, ras eller hudfärg. Lag (2003:308).

Ändrad: SFS 2003:308


1 a § Den som utan att vara anställd söker eller fullgör yrkespraktik på en arbetsplats skall anses som arbetssökande respektive arbetstagare vid tilllämpning av förbuden mot diskriminering och repressalier i 8-9 b §§, 10 § 3 och 12 § samt bestämmelserna i 13-16 och 18-20 §§.

Den hos vilken praktiken söks eller fullgörs skall anses som arbetsgivare. Lag (2003:308).

Införd: SFS 2003:308 AD 2008 nr 47: Ett bolag som sysslade med utbildning av piloter sökte en vikarie för en...


1 b § Den som utan att vara anställd utför arbete på en arbetsplats som inhyrd eller inlånad arbetskraft skall anses som arbetstagare vid tillämpning av bestämmelserna i 12 och 13 §§, 15 § fjärde stycket samt 18-20 §§.

Den hos vilken arbetet utförs skall anses som arbetsgivare. Lag (2005:477).

Införd: SFS 2003:308 Ändrad: SFS 2005:477


Samverkan 2 § Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. De skall särskilt motverka alla former av diskriminering som avses i denna lag. Lag (2003:308).

Ändrad: SFS 2003:308


3 § Har upphävts genom lag (2003:308). Aktiva åtgärder Målinriktat arbete 4 § Arbetsgivaren skall inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

Närmare föreskrifter om arbetsgivarens skyldigheter enligt första stycket finns i 5-7 §§. Lag (2003:308).

Ändrad: SFS 2003:308


Arbetsförhållanden 5 § Arbetsgivaren skall genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheterna i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena skall lämpa sig för alla arbetstagare oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Lag (2003:308).

Ändrad: SFS 2003:308


6 § Arbetsgivaren skall vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för trakasserier eller repressalier enligt denna lag. Lag (2003:308).

Ändrad: SFS 2003:308


Rekrytering 7 § Arbetsgivaren skall verka för att personer oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ges möjlighet att söka lediga anställningar. Lag (2003:308).

Ändrad: SFS 2003:308, 2003:308


Förbud mot diskriminering Direkt diskriminering 8 § En arbetsgivare får inte missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare genom att behandla honom eller henne sämre än arbetsgivaren behandlar, har behandlat eller skulle ha behandlat någon annan i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Lag (2003:308).

Ändrad: SFS 2003:308 AD 2002 nr 128: En arbetsgivare som bedriver verksamhet med marknadsundersökningar genom... AD 2003 nr 55: En arbetstagare A hos försäkringskassan har haft flera tidsbegränsade... AD 2003 nr 58: Ett företag i optikerbranschen har annonserat ut en ledig anställning som... AD 2003 nr 73: En person A har sökt anställning hos ett bolag men har inte kallats till... AD 2004 nr 22: En hamnarbetare med algeriskt ursprung uttogs inte till visst övertidsarbete... AD 2004 nr 8: Preskription? Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO, har väckt talan och... AD 2005 nr 126: En kommun har annonserat ut en ledig anställning vid miljöförvaltningen. Fråga... AD 2005 nr 14: En förskolelärare A, som har iransk bakgrund, svarade på en platsannons via... AD 2005 nr 21: En kvinna, tillhörig Jehovas vittnen, har på grund av sin trosuppfattning inte... AD 2005 nr 3: En kvinna med ryskt ursprung har sökt en utannonserad anställning hos ett... AD 2005 nr 98: En kommun annonserade efter en bygglovarkitekt. En sökande med annan etnisk... AD 2006 nr 123: Fråga om det förelegat vägande skäl för att stadigvarande förflytta en lärare... AD 2006 nr 60: Fråga om en arbetssökande av kosovoalbansk härkomst blev diskriminerad genom... AD 2006 nr 96: Fråga om en kvinna med ursprung från Bosnien blivit könsdiskriminerad och... AD 2007 nr 45: En man med ursprung från Iran sökte anställning som bl.a. reporter hos ett... AD 2008 nr 47: Ett bolag som sysslade med utbildning av piloter sökte en vikarie för en...


Indirekt diskriminering 9 § En arbetsgivare får inte missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare genom att tillämpa en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i praktiken särskilt missgynnar personer med en viss etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Detta gäller dock inte om bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet kan motiveras av ett berättigat mål och medlen är lämpliga och nödvändiga för att uppnå målet. Lag (2003:308).

Ändrad: SFS 2003:308 AD 2002 nr 128: En arbetsgivare som bedriver verksamhet med marknadsundersökningar genom... AD 2003 nr 58: Ett företag i optikerbranschen har annonserat ut en ledig anställning som... AD 2005 nr 14: En förskolelärare A, som har iransk bakgrund, svarade på en platsannons via... AD 2005 nr 3: En kvinna med ryskt ursprung har sökt en utannonserad anställning hos ett... AD 2005 nr 98: En kommun annonserade efter en bygglovarkitekt. En sökande med annan etnisk... AD 2006 nr 123: Fråga om det förelegat vägande skäl för att stadigvarande förflytta en lärare... AD 2008 nr 47: Ett bolag som sysslade med utbildning av piloter sökte en vikarie för en...


Trakasserier 9 a § En arbetsgivare får inte diskriminera en arbetssökande eller en arbetstagare genom att trakassera honom eller henne.

Med trakasserier avses i denna lag uppträdande i arbetslivet som kränker en arbetssökandes eller en arbetstagares värdighet och som har samband med etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Lag (2003:308).

Införd: SFS 2003:308, 2003:308 AD 2007 nr 16: En palestinsk man sökte en anställning som rektor hos en kommun och blev kallad...


Instruktioner att diskriminera 9 b § En arbetsgivare får inte lämna order eller instruktioner till en arbetstagare om diskriminering av en person enligt 8-9 a §§. Lag (2003:308).

Införd: SFS 2003:308, 2003:308


När förbuden gäller 10 § Förbuden i 8-9 b §§ gäller när arbetsgivaren

1. beslutar i en anställningsfråga, tar ut en arbetssökande till anställningsintervju eller vidtar annan åtgärd under anställningsförfarandet, 2. beslutar om befordran eller tar ut arbetstagare till utbildning för befordran, 3. beslutar om eller vidtar annan åtgärd som rör yrkespraktik, 4. beslutar om eller vidtar annan åtgärd som rör annan utbildning eller yrkesvägledning, 5. tillämpar löne- eller andra anställningsvillkor, 6. leder och fördelar arbetet eller 7. säger upp, avskedar, permitterar eller vidtar annan ingripande åtgärd mot en arbetstagare.

Förbudet mot direkt diskriminering gäller inte vid beslut om anställning, befordran eller utbildning för befordran om viss etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning är nödvändig på grund av arbetets natur eller det sammanhang där det utförs. Lag (2003:308).

Ändrad: SFS 2003:308 AD 2002 nr 128: En arbetsgivare som bedriver verksamhet med marknadsundersökningar genom... AD 2003 nr 55: En arbetstagare A hos försäkringskassan har haft flera tidsbegränsade... AD 2003 nr 58: Ett företag i optikerbranschen har annonserat ut en ledig anställning som... AD 2003 nr 73: En person A har sökt anställning hos ett bolag men har inte kallats till... AD 2004 nr 22: En hamnarbetare med algeriskt ursprung uttogs inte till visst övertidsarbete... AD 2004 nr 8: Preskription? Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO, har väckt talan och... AD 2005 nr 126: En kommun har annonserat ut en ledig anställning vid miljöförvaltningen. Fråga... AD 2005 nr 14: En förskolelärare A, som har iransk bakgrund, svarade på en platsannons via... AD 2005 nr 21: En kvinna, tillhörig Jehovas vittnen, har på grund av sin trosuppfattning inte... AD 2005 nr 3: En kvinna med ryskt ursprung har sökt en utannonserad anställning hos ett... AD 2005 nr 98: En kommun annonserade efter en bygglovarkitekt. En sökande med annan etnisk... AD 2006 nr 123: Fråga om det förelegat vägande skäl för att stadigvarande förflytta en lärare... AD 2006 nr 96: Fråga om en kvinna med ursprung från Bosnien blivit könsdiskriminerad och... AD 2007 nr 16: En palestinsk man sökte en anställning som rektor hos en kommun och blev kallad... AD 2007 nr 45: En man med ursprung från Iran sökte anställning som bl.a. reporter hos ett... AD 2008 nr 47: Ett bolag som sysslade med utbildning av piloter sökte en vikarie för en...


Uppgift om meriter 11 § En arbetssökande som inte har anställts eller en arbetstagare som inte har befordrats eller tagits ut till utbildning för befordran har rätt att på begäran få en skriftlig uppgift av arbetsgivaren om vilken utbildning, yrkeserfarenhet och andra meriter den har som fick arbetet eller utbildningsplatsen.

Förbud mot repressalier 12 § En arbetsgivare får inte utsätta en arbetstagare för repressalier på grund av att arbetstagaren har anmält arbetsgivaren för diskriminering, påtalat diskriminering eller medverkat i en utredning enligt denna lag.

Arbetsgivaren får inte heller utsätta en arbetstagare för repressalier på grund av att han eller hon anmält eller påtalat att arbetsgivaren inte följer någon av bestämmelserna om aktiva åtgärder i 4-7 §§. Lag (2005:477).

Ändrad: SFS 2003:308, 2005:477


Skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier 13 § En arbetsgivare som får kännedom om att en arbetstagare anser sig ha blivit utsatt för trakasserier som avses i 9 a § andra stycket av en annan arbetstagare skall utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra fortsatta trakasserier. Lag (2003:308).

Ändrad: SFS 2003:308


Påföljder Ogiltighet 14 § Ett avtal är ogiltigt i den utsträckning som det föreskriver eller medger sådan diskriminering som avses i 8-10 §§. Lag (2003:308).

Ändrad: SFS 2003:308


15 § Om en arbetstagare diskrimineras genom en bestämmelse i ett avtal med arbetsgivaren på något sätt som är förbjudet enligt denna lag, skall bestämmelsen jämkas eller förklaras ogiltig om arbetstagaren begär det. Har bestämmelsen sådan betydelse för avtalet att det inte skäligen kan krävas att detta i övrigt skall gälla med oförändrat innehåll, får avtalet jämkas även i annat hänseende eller i sin helhet förklaras ogiltigt.

Diskrimineras en arbetstagare på något sätt som är förbjudet enligt denna lag genom att arbetsgivaren säger upp ett avtal eller vidtar någon annan sådan rättshandling, skall rättshandlingen förklaras ogiltig om arbetstagaren begär det.

Första och andra styckena gäller inte när 14 § är tillämplig.

Om en arbetssökande eller arbetstagare diskrimineras genom en ordningsregel eller liknande intern bestämmelse på arbetsplatsen på något sätt som är förbjudet enligt denna lag, skall bestämmelsen jämkas eller förklaras sakna verkan om den arbetssökande eller arbetstagaren begär det. Lag (2005:477).

Ändrad: SFS 2005:477


Skadestånd 16 § Om en arbetssökande eller en arbetstagare diskrimineras genom att arbetsgivaren bryter mot förbuden i 8, 9, 9 a eller 9 b § och 10 § 1-3, skall arbetsgivaren betala skadestånd till den diskriminerade för den kränkning som diskrimineringen innebär. Lag (2003:308).

Ändrad: SFS 2003:308 AD 2007 nr 16: En palestinsk man sökte en anställning som rektor hos en kommun och blev kallad... AD 2007 nr 45: En man med ursprung från Iran sökte anställning som bl.a. reporter hos ett...


17 § Om en arbetstagare diskrimineras genom att arbetsgivaren bryter mot förbuden i 8, 9, 9 a eller 9 b § och 10 § 4-7, skall arbetsgivaren betala skadestånd till arbetstagaren för den förlust som uppkommer och för den kränkning som diskrimineringen innebär. Lag (2003:308).

Ändrad: SFS 2003:308


18 § Om en arbetstagare utsätts för repressalier som avses i 12 §, skall arbetsgivaren betala skadestånd till arbetstagaren för den förlust som uppkommer och för den kränkning som repressalierna innebär.

19 § Om en arbetsgivare inte fullgör sina skyldigheter enligt 13 §, skall arbetsgivaren betala skadestånd till arbetstagaren för den kränkning som underlåtenheten innebär.

20 § Om det är skäligt kan skadestånd enligt 16-19 §§ sättas ned eller helt falla bort.

Tillsyn 21 § För att se till att denna lag följs skall det finnas en ombudsman mot etnisk diskriminering och en nämnd mot diskriminering.

Ombudsmannen och nämnden utses av regeringen.

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering 22 § Ombudsmannen mot etnisk diskriminering skall i första hand försöka få arbetsgivare att frivilligt följa föreskrifterna i denna lag.

Ombudsmannen skall också i övrigt medverka i strävandena att främja etnisk mångfald i arbetslivet.

Nämnden mot diskriminering 23 § Nämnden mot diskriminering har till uppgift att besluta om vitesföreläggande enligt 26 § och pröva överklaganden enligt 33 §.

Uppgiftsskyldighet 24 § En arbetsgivare är skyldig att på uppmaning av Ombudsmannen mot etnisk diskriminering lämna de uppgifter om förhållandena i arbetsgivarens verksamhet som kan vara av betydelse för ombudsmannens tillsyn enligt 21 §. En arbetsgivare är vidare skyldig att lämna uppgifter när ombudsmannen biträder en begäran av en enskild arbetssökande eller arbetstagare enligt 11 §. Finns särskilda skäl är arbetsgivaren inte skyldig att lämna ut uppgifter. Lag (2003:308).

Ändrad: SFS 2003:308


Föreläggande av vite 25 § Om arbetsgivaren inte rättar sig efter en uppmaning enligt 24 §, får ombudsmannen vid vite förelägga arbetsgivaren att fullgöra sin skyldighet.

26 § En arbetsgivare som inte följer någon av föreskrifterna i 5-7 §§, kan vid vite föreläggas att fullgöra sina skyldigheter. Ett sådant föreläggande meddelas av Nämnden mot diskriminering på framställning av Ombudsmannen mot etnisk diskriminering eller, om ombudsmannen förklarat sig inte vilja göra en framställning, av en central arbetstagarorganisation i förhållande till vilken arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal. Föreläggandet kan riktas även mot staten som arbetsgivare.

I framställningen skall det anges vilka åtgärder som bör åläggas arbetsgivaren, vilka skäl som åberopas till stöd för framställningen och vilken utredning som har gjorts. Lag (2000:762).

Ändrad: SFS 2000:762


Handläggningen 27 § Arbetsgivaren skall, vid påföljd att ärendet ändå kan komma att avgöras, föreläggas att inom en viss tid yttra sig över en framställning enligt 26 § och lämna de uppgifter om förhållandena i sin verksamhet som nämnden behöver för sin prövning.

När en arbetstagarorganisation gjort framställningen skall Ombudsmannen mot etnisk diskriminering beredas tillfälle att yttra sig. Lag (2000:762).

Ändrad: SFS 2000:762


28 § Nämnden mot diskriminering skall se till att ärendena blir så utredda som deras beskaffenhet kräver.

När det behövs skall nämnden låta komplettera utredningen. Överflödig utredning får avvisas.

Muntlig förhandling 29 § Ärenden om vitesföreläggande enligt 26 § avgörs efter muntlig förhandling, utom när nämnden anser att någon sådan förhandling inte behövs.

30 § Till en förhandling enligt 29 § skall den som gjort framställningen hos Nämnden mot diskriminering samt arbetsgivaren kallas.

Nämnden får vid vite förelägga arbetsgivaren eller arbetsgivarens ställföreträdare att inställa sig personligen.

Om det behövs för utredningen, får nämnden också kalla andra till förhandlingen. Lag (2000:762).

Ändrad: SFS 2000:762


Ärendenas avgörande 31 § Ett ärende om vitesföreläggande enligt 26 § får avgöras, även om arbetsgivaren inte yttrar sig i ärendet eller inte medverkar till utredningen eller om arbetsgivaren uteblir från en muntlig förhandling.

Om Ombudsmannen mot etnisk diskriminering eller den arbetstagarorganisation som gjort framställningen om vitesföreläggande uteblir från en förhandling, förfaller framställningen om vitesföreläggande. Lag (2000:762).

Ändrad: SFS 2000:762


32 § Nämnden mot diskriminering får vid avgörandet av ett ärende om vitesföreläggande enligt 26 § ålägga arbetsgivaren att vidta andra åtgärder än sådana som begärts i framställningen, om dessa åtgärder inte är uppenbart mera betungande för arbetsgivaren.

I beslutet skall nämnden ange hur och inom vilken tid arbetsgivarens åtgärder skall påbörjas eller genomföras.

Nämndens beslut skall vara skriftligt och delges arbetsgivaren. Lag (2000:762).

Ändrad: SFS 2000:762


Överklagande m.m. 33 § Ombudsmannens beslut om vitesföreläggande enligt 25 § får överklagas hos Nämnden mot diskriminering.

I sådana överklagningsärenden tillämpas 28-30 §§.

34 § Ett beslut enligt denna lag av Nämnden mot diskriminering får inte överklagas.

35 § Talan om utdömande av vite som har förelagts enligt denna lag förs vid tingsrätt av Ombudsmannen mot etnisk diskriminering.

I mål om utdömande av vite som förelagts enligt 26 § får tingsrätten bedöma även vitets lämplighet. Lag (2000:762).

Ändrad: SFS 2000:762


Rättegången Tillämpliga regler 36 § Mål om tillämpningen av 8-10 och 12-20 §§ skall handläggas enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.

Därvid anses som arbetstagare också arbetssökande och den som söker eller fullgör yrkespraktik eller utför arbete på en arbetsplats som inhyrd eller inlånad arbetskraft. Den hos vilken praktik söks eller fullgörs eller arbete söks eller utförs anses som arbetsgivare.

Andra stycket gäller också när reglerna om tvisteförhandling i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet tillämpas i en tvist enligt 8-10 och 12-20 §§. Lag (2003:308).

Ändrad: SFS 2003:308


Bevisbörda 36 a § Om den som anser sig ha blivit diskriminerad eller utsatt för repressalier visar omständigheter som ger anledning att anta att han eller hon blivit diskriminerad eller utsatt för repressalier, är det arbetsgivaren som skall visa att diskriminering eller repressalier inte förekommit. Lag (2003:308).

Införd: SFS 2003:308, 2003:308 AD 2008 nr 47: Ett bolag som sysslade med utbildning av piloter sökte en vikarie för en...


Rätt att föra talan 37 § I en tvist enligt 36 § får Ombudsmannen mot etnisk diskriminering föra talan för en enskild arbetstagare eller arbetssökande, om den enskilde går med på det och om ombudsmannen finner att en dom i tvisten är betydelsefull för rättstillämpningen eller det annars finns särskilda skäl för det. Om ombudsmannen finner det lämpligt får ombudsmannen i samma rättegång även föra annan talan som ombud för den enskilde.

Ombudsmannens beslut i frågor enligt första stycket får inte överklagas.

Ombudsmannens talan enligt första stycket förs vid Arbetsdomstolen.

AD 2003 nr 63: En muslimsk kvinna som bär huvudduk har per telefon sökt arbete som...


38 § När en arbetstagarorganisation har rätt att föra talan för den enskilde enligt 4 kap. 5 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister, får ombudsmannen föra talan bara om organisationen inte gör det.

Vad som i den lagen föreskrivs om den enskildes ställning i rättegången skall tillämpas också när ombudsmannen för talan.

39 § Talan om skadestånd enligt 16 § med anledning av ett beslut om anställning som har meddelats av en arbetsgivare med offentlig ställning får inte prövas innan anställningsbeslutet har vunnit laga kraft.

Preskription m.m. 40 § Om någon för talan med anledning av uppsägning eller avskedande skall 34 § andra och tredje styckena, 35 § andra och tredje styckena, 37 §, 38 § andra stycket andra meningen, 39-42 §§ samt 43 § första stycket andra meningen och andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd tillämpas.

41 § I fråga om någon annan talan än som avses i 40 § skall 64-66 och 68 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet tillämpas med den skillnaden att den tidsfrist som anges i 66 § första stycket första meningen skall vara två månader.

AD 2004 nr 8: Preskription? Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO, har väckt talan och...


42 § I fråga om en skadeståndstalan med anledning av ett beslut om anställning som har meddelats av en arbetsgivare med offentlig ställning, räknas tidsfristerna enligt 41 § från den dag då anställningsbeslutet vann laga kraft.

43 § En talan som förs av Ombudsmannen mot etnisk diskriminering behandlas som om talan hade förts av arbetstagaren eller den arbetssökande själv.

Ändringar och övergångsbestämmelser 1999:130 Officiell version (PDF)

Ansvarig myndighet Integrations- och jämställdhetsdepartementet DISK Observera Författningen är upphävd/skall upphävas: 2009-01-01 Ikraft 1999-05-01 SFS-nummer 1999:130 Förarbeten Prop. 1997/98:177 , bet. 1998/99:AU4 , rskr. 1998/99:140 Lag (2000:762) om ändring i lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet Officiell version (PDF)

Förarbeten Prop. 1999/2000:143 , bet. 2000/01:AU3 , rskr. 2000/01:4 Omfattning ändr. 26 , 27 , 30 , 31 , 32 , 35 §§ Ikraft 2001-01-01 Rubrik Lag (2000:762) om ändring i lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet SFS-nummer 2000:762 Lag (2003:308) om ändring i lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet Officiell version (PDF)

Förarbeten Prop. 2002/03:65 , bet. 2002/03:AU7 , rskr. 2002/03:207 , EGTL180/2000 s22, EGTL303/2000 s16, EGTL2/2001 s42 Ikraft 2003-07-01 CELEX-nr 32000L043, 32000L0078 , 32000L0078 (01) Omfattning upph. 3 § , rubr. närmast före 3 § ; ändr. författningsrubr., 1 , 2 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 12 , 13 , 14 , 16 , 17 , 24 , 36 §§ , rubr. närmast före 7 § ; nya 1 a , 1 b , 9 a , 9 b , 36 a §§ , rubr. närmast före 9 a , 9 b , 36 a §§ SFS-nummer 2003:308 Rubrik Lag (2003:308) om ändring i lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet Lag (2005:477) om ändring i lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Officiell version (PDF)

Förarbeten Prop. 2004/05:147 , bet. 2004/05:AU7 , rskr. 2004/05:267 Omfattning ändr. 1 b , 12 , 15 §§ Ikraft 2005-07-01 Rubrik Lag (2005:477) om ändring i lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning SFS-nummer 2005:477 2008:567 Officiell version (PDF)

Omfattning upph. SFS-nummer 2008:567