Mantalsnämndens i Stockholm protokoll 18 juni 1877

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Mantalsnämndens protokoll 18 juni 1877


[ 1 ]
Justerat 18 13/9 77

G. af Ugglas-?-

Protokoll, hållet hos Stockholms stads mantalsnämnd den 18 juni 1877 från kl. 6 till

omkring kl. ½8 em.
Närvarande:
Herr öfverståthållaren
  "   polismästaren
  "   förste stadsläkaren
  "   Rubenson
  "   Carlström
  "   vice ordföranden i fattigvårdsnämnden
  "   vice ordföranden i sundhetsnämnden
  "   folkskoleinspektören.


§ 1.

Uplästes och godkändes protokollet för nns sammanträde den 11 i denna månad.


§ 2.

Föredrogs ett af kamreraren i ÖStE för kronoupbördsärenden Karl Seth i enlighet med n:ns i protokollet för den 11 i denna månad omförmälda updrag upgjordt förslag till roteindelning, och då med afseende å nödvändigheten att före upsägningstiden för afflyttning nästa höst vidtaga åtgärder för beredande af bostäder åt rotemännen. Roteindelningen borde nu preliminärt bestämmas, företogs denna fråga till dylikt afgörande med förbehåll af de mindre jämkningar i gränserna, som kunde framdeles finnas af behof påkallade.

Med godkännande i hufvudsakliga delar af kamreraren Seths förslag beslöts, att under nyss nämnda förbehåll de församlingar, som icke skulle utgöra allenast en rote, skulle på följande sätt delas.

Gränsen emellan Klara församlings båda rotar skulle gå i Mäster Samuelsgatan från Klara sjö till Östra Beridarebansgatan, denna gata till Oxtorgsgatan samt till nämnda gata.

De två rotarna i Adolf Fredriks församling skulle skiljas af den väg som från Barnhusviken sträcker sig emellan qvarteren Röda Berget och Barnhsuet till Rörstrandsgata, vidare af denna gata till Kammakaregatan, denna gata till Drottninggatan, denna gata till [ 2 ]Kungsstensgatan, samt denna gata till Norra Tullportsgatan.

I Jakobs och Johannes församling skulle gränsen emellan båda rotarna börja i Oxtorget, men huruvida den derifrån skulle läggas i Lästmakare- eller Luthernsgatan lemnades tils vidare oafgjordt.

Ladugårdslandets fördeln. och Djurgårdens fördelning i tre rotar skulle ske på det sättet, att en rote bildas af den del af Ladugårdslandet, som ligger nordvest om Nybrogatan och Carl XV:s port, en af den del af Ladugårdslandet, som ligger emellan denna gräns och en gräns dragen frå Ladugårdslandsviken öfver Strandgatan till och i Grefgatan och från dess ändpunkt till Ladugårdslandstull samt den tredje af Ladugårdslandets återstående östligaste del jämte hela Djurgården.

Maria församlings båda rotar skulle skiljas af Timmermansgatan från dess sydligaste punkt till Tavastgatan, denna gata till Stora Skinnareviksgatan och denna gatas ned till Mälaren.

Katarina församlings tredelning skulle ske i en nordlig, en sydvestlig och en sydvestlig rote. Först nämnda rotes gärns mot de båda senare skulle gå i Götgatan emellan Katarina Högbergsgatan och Pilgatan, denna gata till Tjärhofsgatan, denna gata till Ersta backe samt slutligen denna backe till Saltsjön. Till gräns emellan den sydvestra och sydöstra roten bestämdes Stadsträdgårdsgatan från Pilgatan till Hammarby sjö.

Derefter beslöts att i skrifvelsen n:r 1, hvars justering updrogs åt herr ordföranden och undertecknad, anhålla, att Drn:n ville gå i författning om anskaffande åt rotemännen af bostäder och tjenstrum, att tillträdas den 1 näst kommande oktober, och skulle angående läget och beskaffenheten af dessa bostäder och tjenstrum uttalas de åsigter, som finnas i samma skrifvelse angifna.


§ 3.

Uplästes en skrifvelse från fattigvårdsnämnden med underrättelse, att nämnden till suppleant i mantalsnämnden utsett herr revisionssekreteraren P. E. G. Poignant.

Efter anmodan
Moritz Rubenson


[ 3 ]Förslag till Stockholms indelning i rotar (med undantag för Nikolai och Kungsholms församlingar, hvilka hvar för sig skola utgöra en rote).


Klara församling

delas i 2:ne rotar, en nordlig och en sydlig, åtskiljda af en gränslinea, som börjar vid Mäster Samelsgatans vestra slutpunkt vid Klara sjö, derefter följer nämnda gata åt öster till hörnet af Östra Beridarebansgatan (=Öfra Bangränd), vidare följer sist nämnda gata till hörnet af Oxtorgstagan samt derefter följer Oxtorgsgatan till hörnet af Malmskilnadsgatan.

Norra roten

(med största antalet fattige). folkmängd 8,697 personer; egendomar 177 st.

Södra roten


folkmängd 9,772 – d:o –; – do 214
Jakobs och Johannes församlingar

delas i tvänne rotar, – en nordlig och en sydlig, åtskiljda

antingen

af en gränslinea, som börjar vid hörnet af Malmskilnadsgatan och Oxtorget, derefter följer Oxtorget åt sydost till Lästmakaregatan samt vidare följer Lästmakaregatan åt öster jemte hennes fortsättning – en gatudessin – till Jakobs församlings gräns emot Ladugårdslands församling.

Norra roten: (Johannis församling jemte sex inom Jakobs församling belägna qvarter) folkmängd 8,129 personer; egendomar 231 st.
Södra roten: (Öfriga delen af Jakobs församling jemte Kastellholmarne folkmängd 10,742 personer;

[ 4 ]
eller ock:

af en gränslinea, som börjar vid hörnet af Malmskillnadsgatan och Oxtorget; derefter följer Oxtorgsgatan norr till Lutterns gata; derefter följer sist nämnda gata till Norrmalmsgatan; derefter Norrmalmsgatan söderut till gatudesseinen emellan qvarteren Sparfven och Språkmästaren samt den nämnda gatudessein till Jakobs församlings gräns mot Ladugårdslands församling.

Norra roten (Johannis församling jemte tre till Jakobs

församling hörande quarter): folkmängd 6,935 personer, egendomar ...

Södra roten (återstående delen af

Jakobs församling jemte Skepps- och Kastellholmarna): folkmängd: 11,946 personer, egendomar ...


Adolf Fredricks församling

delas i tvänne rotar, en nordlig och en sydlig, åtskiljda

antingen

af en gränslinea, som börjar vid den punkt, der en ... Kammakaregatan åt vester dragen linea träffar Barnhusviken, derefter följer denna linea och hennes fortsättning, Kammakaregatan åt öster till Drottninggatan, derefter följer sist nämnda gata åt ... jemte hennes fortsättning, Kungsbacken, till hörnet Kungsstensgatan, samt derefter följer Kungsstensgatan åt öster till hörnet af Norra Tullportsgatan [ 5 ]

Norra roten (med Sabbatsbergs fattighus samt Atlas och Rörstrands

fabriker jemte vidsträckta byggnadstomter, der snar tillökning i folkmängden är att påräkna) folkmängd 7830 personer, egendomar 181 st.

Södra roten (med Allmänna Barnhuset

samt straff- och länsfängelserne) folkmängd 8,757 personer, egendomar 176 st.

eller ock:

af en gränslinea som börjar vid ofvan nämnda punkt vid Barnhusviken; derefter går åt öster längs med Kammakaregatan till hörnet af Stora Gråbergsgatan, derefter följer sist nämnda gata åt norr till hörnet af Rådmansgatan samt derefter Rådmansgatan å öster till Norra Tullportsgatan.

Norra roten


folkmängd

9,069

personer,

egendomar

191 st.

Södra roten


– do
7,581
– do
– do

166 st.


Ladugårdslands församling och Kongl. Djurgården

delas i tre rotar, en vestlig rote, en mellanrote och en ostlig rote.

Westra roten, hvars gräns utgöres af en linea, dragen från hörnet af Nybrogatan och Hamngatan, sedan utefter Hamngatan till Norrmalmstorg, derifrån åt norr längs efter gränsen emellan Ladugårdslands och Jakobs församling till den punkt, der församlingsgränsen möter "Kongl. Djurgårdens gärdesgårds distrikt;" derifrån utefter nämna "distrikt" till Lill Jans; derefter utefter Ladugårdslands Tullgata till Konung Karl XV port och derifrån åt söder utefter Nybrogatan till [ 6 ]begynnelsepunkten; – folkmängd 7,944 personer, egendomar ... (Folkmängden torde snart komma att ökas genom flyttningar till "villa-staden")

Mellanroten, som begränsas af en linea, dragen efter församlingens öfver Nybrohamnen löpande gräns mot Jakobs församling till Nybrogatan, derifrån åt norr utefter nämnda gata till början af Konung Karl XV:s port; derifrån åt nordvest utefter Ladugårdslands Tullgata till Lill Jans; derifrån åt öster utefter "Kongl. Djurgårdens gärdesgårds distrikt" till Ladugårdslands tull; derifrån åt söder och -?- till hörnet af Tullgatan och Grefgatan; derifrån åt söder utefter Grefgatan och Ladugårdslands strandgata, folkmängd 9,641 personer, -?- bland "Tyskbagarebergens invånare); egendomar -?-

Östra roten, utgörande återstående delen af Ladugårdslands församling jemte Kongl. Djurgården, folkmängd 7,717 personer; egendomar 213


Maria Magdalena församling

delas i två rotar, en ostlig och en vestlig, åtskiljda af en linea, dragen från Stora Skinnareviksgatans norra ändpunkt vid Mal-?- derifrån utefter nämnda gata till hörnet -?- Tavastgatan; derifrån åt öster utefter -?-gatan till hörnet af Timmermansgatan; derifrån åt söder utefter Timmermansgatan -?- [ 7 ]församlingens gräns mot Katarina församling och derefter längs sagda gräns åt söder till Årstaviken.

Östra roten: folkmängd 11,960 personer, egendomar 331 st.

Westra roten (med fängelserna å Långholmen samt Långholmsvarfvets, Bergsunds bruks och Tanto sockerbruks talrika arbetspersonal äfvensom måhända framdeles Reimersholme med derå befintliga fabriker samt Årsta holmar) folkmängd 9,167 personer; egendomar 198 st.


Katarina församling

delas i tre rotar, en nordlig, en ostlig och en vestlig.

Norra roten, begränsad åt norr af Mälaren, Karl Johans torg och Saltsjön; åt vester af en linea, som från den punkt vid Mälaren emellan quarteren Mälaren och Nedra jerngrafven, der församlingens gräns möter Maria församling, drages söder ut längsefter Götgatan till hörnet af Pilgatan åt söder af en linea, dragen från nämda hörn öster ut till hörnet af Pilgatan och Tjärhofsgatan; samt åt öster af en linea, dragen från sist nämnda hörn åt vester utefter Tjärhofsgatan till hörnet af Ersta backe och derifrån åt norr utefter Ersta backe till Saltsjön; – folkmängd 9547 personer; egenomar 345 st.


[ 8 ]Östra roten, utgörande den del af församlingen som är belägen öster och söder om en linea, dragen från Saltsjön med Ersta backen utefter norra rotens östra och södra gränser till hörnet af Stadsträdgårdsgatan och derefter åt söder utefer sist nämnda gata till Hammarby sjö, folkmängd (deribland "Hvita bergens innevånare) 6,130 personer; egendomar -?-

Westra roten, utgörande återstående delen af församlingen; folkmängd 7,661 personer; egendomar -?-


Folkmängdsuppgifterna äro hemtade från senast upprättade mantalslängder för Stockholm, och antalet egendomar från årets adresskalender.

Stockholm den 18 Juni 1877.

Karl Seth