Mantalsnämndens i Stockholm protokoll 20 september 1877

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Mantalsnämndens protokoll 18 juni 1877


[ 1 ]

Justerat 18 29/9 77

G af Ugglas ./.

Protokoll, hållet hos Stockholms stads mantalsnämnd den 20 September 1877, från kl. 2 till omkring kl. ½ 5 e.m.

Närvarande.

Ordförande herr öfverståthållaren,
Ledamöter:
herr polismästaren
 "  förste stadsläkaren
 "  Rubenson
 "  Nilsson
 "  vice ordföranden i fattigvårdsnämnden
 "  vice ordföranden i sundhetsnämnden
 "  folkskoleinspektören

§ 1.

Upplästes och godkändes det vid nämndens sammanträde den 13 i denna månad förda protokoll.


§ 2.

Sedan n:n vid sammanträde den 18 sistl. juni preliminärt verkställt hufvudstadens indelning i rotar, hvarvid dock i fråga om gränsen imellan de båda rotar, hvari Jakobs och Johannis församlingar skola delas, n:n lemnat oafgjordt, huruvida denna borde dragas i Lästmakare- eller Luthernsgatan, beslöts [ 2 ]nu, att Luthernsgatan skall utgöra gränsen, hvarjemte roteindelningen för staden i öfrigt fastställdes på sätt protokollet för sagda dag innehåller.


§ 3.

Beslöts att hos stadsingeniörskontoret anhålla, det kontoret ville upprätta och så fort sig göra låter till mantalsn:n inkomma med sådana rotevis upprättade utdrag ur tomtboken, som komma att erfordras till ledning för rotemännen vid mantalsbokens uppläggande, och hvilka altså böra omfatta alla i hufvudstaden belägna egendomar och tomter med angifvande af kvarter, tomtnummer, gata, adressnummer och areal.


§ 4.

Enär rotemannabefattningarna med hänsyn till de omfattande och olikartade göromål, som med dem blifva förenade, ansågos vara af beskaffenhet att påkalla innehafvarnes odelade uppmärksamhet och arbetskraft, hvilket äfven blifvit förutsatt vid uppgörandet af planen för den nya [ 3 ]organisationen och varit bestämmande vid beräkningen af de erforderliga aflöningsbeloppen, beslöt n:n att blifvande rotemän skola vara skyldige att uteslutande egna sin verksamhet åt dessa befattningar, hvarom vilkor skulle intagas i de förordnanden, som för de antagna rotemännen komma att utfärdas.


§ 5.

Härefter företogs det från föregående sammanträde uppskjutna ärende angående tillsättande af sexton rotemannatjenster, hvarvid tillkännagafs, att hrr G. Anrep och C. A. Hörnstein återkallat sina ansökningar. Sedan herr A. Aurelius, hvilken anmält sig såsom sökande under anhållan att jemte rotemansbefattning få bibehålla innehafvande länsbokhållaretjenst i Stockholms län, på grund af nämndens nyss fattade och i § 4 här ofvan intagna beslut ansetts icke böra komma under vidare pröfning, samt n:n tagit ytterligare kännedom om öfriga ansökningshandlingar, blefvo följande sexton personer tils vidare förordnade till rotemän, nemligen:

Mantalskommissarien August Bernhard von der Burg,
t. f. Mantalskommissarien Axel Hulting,
t. f. Kammarskrifvaren Johan Anshelm Bohman,
Folkskoleläraren Vilhelm August Jakobsson,
Amanuensen Gustaf Erik Hedström,
t. f. Kanslisten Sten Gillberg,
Kontorsskrifvaren Iwo Zander,
Häradsskrifvaren Nils August Ödman,
Kontorsskrifvaren Lars Paulsson,
v. Häradshöfdingen Carl Fredrik Lagercrants,
Litteratören Johan Fredrik Lund,
Löjtnanten, Friherre Oskar Åkerhielm,
Tryckeriföreståndaren August Nordvall,
Kontorsskrifvaren Gustaf Ferdinand Wessberg och
t. f. Kammarförvandten Carl Gustaf Holm,
alla dessa enhälligt, samt

Häradsskrifvaren Fritiof Ekelund efter omröstning och med fem röster (herr ordföranden, hrr Granström, Grähs, Nilsson och Wretman) emot tre (hrr Rubenson, Sundell och Meijerberg);

Och bestämdes att de sålunda antagna skulle vara skyldiga att den 1 instundande november träda i tjenstgöring emot åtnjutande från samma tid af de till dessa befattningar anslagna aflöningsförmåner, i öfverensstämmelse hvarmed förordnanden för dem skulle utfärdas; hvaremot n:n till nästa sammanträde uppsköt rotemännens indelning på de olika rotarna.

Som ofvan
Fredrik Frigelius.