Mantalsnämndens i Stockholm protokoll 28 september 1877

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Mantalsnämndens protokoll 28 september 1877


[ 1 ]

Justeradt 18 22/10 77

Gust. af Ugglas

Protokoll, hållet hos Stockholms stads mantalsnämnd den 28 september 1877 från kl. 5 till kl. ½ 8 e. m.

Närvarande:
ordförande herr öfverståthållaren
ledamöter

herr

polismästaren

 " 

förste stadsläkaren

 " 

Rubenson

 " 

Nilsson

 " 

vice ordföranden i fattigvårdsnämnden

 " 

E. W. Wallin, suppleant för vice ordföranden i sundhetsnämnden,

 " 

folkskoleinspektören.


§ 1.

Upplästes och godkändes det vid nämndens sammanträde den 20 i denna månad förda protokoll, (bil. Litt a)hvarjemte faststäldes formulär till efterrättelse vid utfärdandet af förordnanden för de vid samma tillfälle utsedda rotemän.


§ 2.

Beslöts att de rotar, hvari hufvudstaden genom n:ns förut fattade beslut blifvit indelad, skola på sätt de här nedan uppräknas erhålla ordningsnummer och dessutom tils vidare, till lättnad och vägledning för allmänheten, benämnas efter den församling, inom hvars område de äro belägna, i sammanhang hvarmed rotemännen indelades till tjensgören inom de olika rotarna sålunda:

[ 2 ]

No 1. Storkyrkoroten, roteman Hedström,
 " 
2. Klara södra rote,
 " 
von der Burg,
 " 
3. Klara norra – d:o –,
 " 
Hulting,
 " 
4 Kungsholms – d:o –,
 " 
Lund,
 " 
5. Adolf Fredriks södra – d:o –,
 " 
Lagercrants,
 " 
6. Adolf Fredriks norra – d:o –,
 " 
Bohman,
 " 
7. Jakobs södra – d:o –,
 " 
Åkerhielm,
 " 
8 Jakobs norra – d:o – med Johannis,
 " 
Gillberg,
 " 
9. Ladugårdslands vestra – d:o –,
 " 
Ödman,
 " 
10. Ladugårdslands mellersta – d:o –,
 " 
Holm,
 " 
11. Ladugårdslands östra – d:o – med Djurgården,
 " 
Jakobson,
 " 
12. Katarina sydöstra – d:o –,
 " 
Paulsson,
 " 
13. Katarina norra – d:o –,
 " 
Ekelund,
 " 
14. Katarina sydvestra – d:o –,
 " 
Wessberg,
 " 
15. Maria östra – d:o –,
 " 
Zander och
 " 
16. Maria vestra – d:o –,
 " 
Nordvall.


§ 3.

N:n beslöt att, samtidigt med den kungörelse angående mantals- och skattskrifningarne i hufvudstaden, som af öfverståth.embetet under instundande höst komme att i vanlig ordning utfärdas, genom tidningarne meddela allmänheten underrättelse om det sätt, hvarpå staden blifvit indelad i rotar.


§ 4.

Enär, enligt hvad anmäldt blifvit, det icke lyckats dr. n:n att inom 7:de roten förhyra någon lägenhet till Just.
GafU
rotemansboställe, men Frih. Åkerhielm, för den händelse att denna rote blefve honom tilldelad, förklarat sin önskan vara att få bebo den af honom i huset no 19 vid Malmskilnadsgatan förhyrda våning, hvarest han vore villig [ 3 ]upplåta tvänne till expeditionslokal för roten passande rum, beslöt n:n att tils vidare medgifva en sådan anordning, och berättigades Åkerhielm at för tiden från och med den 1 instundande november och sålänge detta förhållande fortfore vid löneterminerna uppbära hyresersättning, motsvarande det belopp af 800 kronor årligen, hvartill hyra för rotemansboställe blifvit i stat beräknad.


§ 5.

Inom 13de roten hade dr. n:n till Just
GafU
boställe och tjenstrum för rotemannen upplåtit en lägenhet i stadens hus no 23 vid Stora Glasbruksgatan. Rotemannen Ekelund, för närvarande boende i huset no 15 vid Stadsträdgårdsgatan hade imellertid under hand gjort framställning derom, att, för den händelse denna rote skulle blifva honom anvisad, det måtte medgifvas honom att i sin nuvarande bostad få kvarbo, och, under förklaring det han vore villig på dr. n:n öfverlåta sitt till den 1 April nästkommande år gällande kontrakt å den af 5 rum och kök bestående våningen tre trappor upp, anmält att i samma hus å nedra botten funnes att hyra en af två rum bestående till tjenstrum lämplig lägenhet. Med anledning häraf och då läget vid Stadsträdgårdsgatan såsom mera centralt inom roten erbjöde åtskilliga [ 4 ]fördelar framför det vid Stora Glasbruksgatan, hvarest dessutom den anvisade lokalen, enligt hvad det upplystes, endast till den 1 april nästkommande år finge för nu angifna ändamål begagnas, samt enär utsigt förefunnes att framgent i huset n:o 15 vid STadsträdgårdsgatan få förhyra för rotemannen behöfliga rum, beslöt n:n, som ansåg att låta flyttningar af rotemännens tjenstelokaler om möjligt böra undvikas, att hos dr. n:n genom utdrag af detta protokoll anhålla derom, att dr. n:n dels ville låta på sig transportera Ekelunds kontrakt å vångine tre tr. upp i mera nämnda egendom, dels i samma hus å nedra botten förhyra tvänne rum till tjenstelokal, emot att Ekelund så länge denna anordning fortfar, vidkändes afdrag å lönen till det belopp, hvarmed sammanlagda hyran för ofvannämnda tvänne lägenheter till äfventyrs komme att öfverskjuta den hyreskostnad af 800 kronor årligen, som för hvarje rotemans boställe blifvit i stat beräknad.


§ 6.

Föredrogos och pröfvades dels ett af Kamreraren K. Seth på uppdrag af n:n upprättadt förslag till formulär för mantalsbok, dels [ 5 ]förslag till formulär för in- och utflyttningslängder. Efter några i desamma vidtagna mindre ändringar beslöt n:n, att dessa formulär, angående hvilka undetecknad bemyndigades att under hand inhemta Kongl. Statistiska Centralbyråns råd och anvisningar, skulle, för så vidt de i hufvudsak af byrån gillades, i erforderlig myckenhet tryckas; och uppdrogs åt hrr Rubenson och Wallin att jemte undertecknad gå i författning om inköp af härtill tjenligt papper.


§ 7.

Enär, enligt hvad anmäldt blifvit, stadsingeniörskontoret icke egde förfoga öfver tillräckliga arbetskrafter för att inom behörig tid medhinna utarbetandet af de utdrag ur tomtboken, hvarom n:n enligt beslut af den 20 i denna månad anhållit, uppdrogs åt undertecknad att anmoda två, högst tre, bland rotemännen att mot det arvode, som framdeles kunde komma att bestämmas, under nästindstundande oktober månad å stadsingeniörskontoret verkställa i fråga varande tomtboksutdrag.


§ 8.

Beslöts att genom utdrag af detta protokoll anmoda folkskoleöfverstyrelsen att med anledning af föreskriften i [ 6 ]Kongl. brefvet den 10 november 1876 ang. ordnandet af mantalsskrifningen i Stockholm utse en suppleant att inträda i mantalsnämnden vid förfall för folkskoleinspektören.

Som ofvan
Fredr Frigelius