Missionsförbundet i London

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrt Berättelse om Missions-Förbundet uti London
Ur Fahlu Weckoblad, N:o 35, Lördagen den 3 Augustii 1799. På Wikipedia finns en artikel om Missionsförbundet i London.


Londonska Missions-Samfundet utgöres af en stor mängd Präster och Lekmän uti England, Wallis, Scotland och Irland, utan afseende på Secter inom Protestantiska Kyrkan, alla förenade med den Christeliga och Broderliga Kärlekens band.

Ändamålet är att sända Lärare til at predika och förkunna IEsum Christum ibland Hedningarna öfwer hela werlden, och at bringa Hans eviga Evangelium til de Länder, som ännu öfwerhöljas af hedniskt mörker, afguderi och widskepelse.

London är hufwudsätet för Samfundets göromål. Alla medlemmar, som bo på längre afstånd från Hufwudstaden, underhålla brefwäxling med Directionen. Denna består af et wisst antal Ledamöter, som wid allmänt möte äro utwalda til Directeurer. Ej mindre antal än Sju kan bestrida göromålen. Genom Samfundets Skattmästare upbäres penninge-understöd från alla Orter i Riket. Sådana personer, som ärbjuda sig til Missionens tjenst, emottagas och examineras samt pröfwas af en Deputation af Directeurer, som kallas Examinations-Committeen; De examinerade gillas och antagas på Committeens förord, och derefter wänta på kallelse at gå om bord för at resa ut til hwad Land som hälst Directionen dem anwisar.

Den undranswärdaste framgång har hittils åtföljt Samfundets bemödande. Dess Fond har blifwit frikostigt understödd, och lika frikostigt som wisligt anwänd. Första försöket war at sprida Ewangelii Ljus til Otaheite och andra öar uti Stilla hafwet. För detta ändamål köpte Samfundet et Skepp, som uti nämde afsigt, och icke i någon annan, helt och hållet utrustades. Capitenen [1] och Besättningen woro af lika anda och sinne med Missionairerna: Det war et flytande Tempel; Låf och Böner upsändes ouphörligen. Trettio Missonairer woro följaktige. Fem af dem hade sina Hustrur med sig, och twå deras Barn. Män af olika gåfwor, skicklighet och professin, men alla tilgifna Gud wår Frälsare, förklarande sig friwillige at förakta sit lif för Jesu Christi Namns skul: at upoffra – och upoffras för deras hedniska bröders bästa. – Kostnaden wid denna utrustning steg til emellan Tretton och Fjorton Tusend pund Sterling.

Från Rio Janeiro hafwa de utskickade skrifwit och fägnat Samfundet med den underrättelse, at de efter lycklig ditkomst alla mådde wäl och woro uti önskeligt wälstånd. Derifrån seglade de widare åt Söderhafwet den 17 Now. 1796. – När Skeppet bragt dem til bestämd ort och där lämnat dem i god ordning, skulle det gå widare til Canton uti Januarii 1798 för at hemföra en laddning Tee för Ostindiska Compagniets räkning. Med Guds hjelp wäntas det tilbaka nu instundande Sommar.

Den uti Samfundets Erindran nämda Beskickningen til Sierra-Leona bestod af Sex personer, utom några swarta som skulle wara Missionairerna följaktiga inåt landet; ty afsigten är at de ifrån nämde ställe skola söka sig wäg til landet Fouhlas 400 mil inuti Landet, och om möjeligt bringa Ewangelii Lära til inre delen af Africa. – Underrättelserne har inlupit om denna Beskicknings lyckliga framkomst.

Den Tredje nämda Beskickningen til goda Hopps udden är äfwen utgången, i afsigt at derifrån söka sig wäg Norr och Wäster ut; at gå til Ceylon och dess tilgängeliga delar, eller til någon annan trakt i Ostindien.


  1. Capitenens namn är Wilson, förut Capiten i Engelska Ostindiska Compagniets tjenst; en utmärkt Gudfruktig man. Besättningen war et urwal af owanligt Gudfruktigt och beskedligt folk, så sällsamt bland Engelska Sjöfolket.