Naturalisering av Didron

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Naturalisering av Didron
(Sidindex)


[ sida ]L Canterst:n

Till landtMarskalken H. Schwante Sparre
för Idrons Barn, at tagas in oppå Ridderhuuset.
Christina &c.

Wår ynnest och nådige bewägenheet &c. Oss hafwer Herr Landtmarschalk Swante Sparre, framledne Öfwerstlieut:n Idrons barn wnderdånigst låtit ansökia, at emedan deras Fader war af Adeligh härkompst j Frankeryket whrsprungen, Och der till medh uthi en långlig tydh tiänt wår Sahl. HerFader /:glorwyrdigst i åminnelsse:/ Oss och Sweriges Crona in till dess han ähr medh döden afgången, och haf:r wthgutit sitt blodh uthi Wår och Rykzens tiänst; Wy då Nådigst wille effterlåta, at dee måtte blifwe på Riddarhuuset intagne, och sedan niuta dee Rätter och fryheeter som Adelen i gemehn gifne och förundne äre. Nu ändoch Wy i förstonne hafwe hafft något betänckiande, at bewillia them samme theras begäran; särdeles effter thee ännu icke hafwa kunnat thee och framwysa någon Judicial Attest, till wissheet af dheras adelige slecht: Nu såsom wy beesinna, at dhee icke heller hafwe hafft den förmögenheet [ sida ]at dhe hafwa kunnat resa till FrankRike och förskaffa sigh samma act; sedhan och att dhe bewysen, som åthskilligt in particularia om deras herkompst gifwit hafwa icke äre af någon Consideration, wthan mehra at skatta och hålla wärde, så frampt Wy icke alt försträngt wele procedera der uthi; Och sidst att deras framledne Fader i en rumb tydh tiänst Oss och Sweriges Chrona och samma tiänst medh sin blodh och dödh beseglat förutan det at en dehl at han Söner låta sigh j Wår och Chronones tiänst bruka, och hafwe om deras förhållande icke fått någon annan än godh skull coh lofordh; Altså hafwe Wy fehlat af ett fullkommeligit bewys medh Wår Kongl. Nåde Welat oppfylla och ersättia; således at framledne Idrons barn måge på Ridderhuuset blifwa intagne och som Adelen här j Wårt Ryke, förwndte äre, eller här effter blifwa kunne; J Hafwe fördenskkull at ställa Eder dätta till rättelsse, giörandes den förordningh, at mehrbem:te Idrons Söhner, måge uthan förhalan [ sida ]blifwa på Ridderhuuset intagne. Der medh fullbringe J Wår Nådige willia. Och Wy befal. &c.