Oeconomia eller Hushållsbok för ungt adelsfolk

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kommentar till Wikisource-upplagan[redigera]

Den här transkriptionen bygger på den tryckta upplagan av Per Brahe den äldre (1520-1590), adelsman och riksdrott under svenske kungen Johan III. Det tryckta verket gavs ut 1677, men bygger på en handskrift som färdigställdes av Per Brahe 1581. Den fullständiga titel i den tryckta upplagan är: Gamble Grefwe Peer Brahes/ Fordom Sweriges Rijkes Drotzetz/ Oeconomia, Eller Huuszholdz-Book/ För ungt Adels-folck. Skrifwin Anno 1581

Boken är tryckt i frakturstil. Där antikva använts (särskilt för nyare låneord, utländska ord, etc.) återges det med "skrivmaskinstil"". Dubbel-s (ß) återges som "ss". Dubblerade konsonanter som markerats med ett slags "~" över en enkel konsonant har skrivits ut som två bokstäver. Ord som börjar med ett versalt "J" har tolkats om till "I" där modern stavning skulle använt det.

Stavning följer skriftspråk från sent 1500-tal och är därför inte standardiserat. Samma ord eller fraser kan ha olika stavningar även om de förekommer på samma sida. Notera också att det är vanligt att ord som stavats med två "u" även kan stavas med "w", t.ex. "Hws" (hus) eller "Frw" (fru).

Det förekommer ett antal citat på latin. En översättning för dessa anges i noter.

[ titelsida ]

Gamble Grefwe Peer Brahes/
Fordom Sweriges Rijkes Drotzetz/
ŒCONOMIA
Eller
Huuszholdz-Book/
För ungt Adels-folck.

Skrifwin Anno 1581.


Tryckt på Wijsingsborg/
Aff Hans Hög-Grefl: Nåd: Booktryckare Johan Kankel/
Anno Christi M DC LXXVII.

[ 3 ] HVrulunda Herremäns Barn med god Tucht och Lärdom wäl skulla kunna blifwa upfödde/ in till thes the kunna komma till laga åhr/ och huru man sedan skulle kunna stå Huus och Heman före/ Ther hafwa många på åthskillige sätt/ uthi fremmande Tungomåål långt och myckit skrifwit om. Men effter sådant ännu slätt inthet hafwer warit funnit uthi wårt egit Tungomåål/ som lijk-wäl inthet ringa Ogagn warit hafwer/ att uthi så lång Tijd månge unge Adels-Personer hafwer ther igenom warit illa försummade/ och therföre måt stå länge tillbaka/ som elliest wäll hade kunnit kommet fram till Myndigheet och stoort Anseende. Therföre är thetta Werck eenfaldeligen och stackot begrijpit/ at the som wele weetat/ och doch icke hafwa Lust myckit till att läsa/ måge tå snart kunna löpat igenom och thes bättre behållat. Och är författat uthi twå små Böcker/ Och hafwer hwarthere fyre Deeler. Förbättret hoo som will och kan.Innehåll[redigera]