Hoppa till innehållet

Om en flygande kökspiga

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Om en flygande kökspiga
Anonymt införd i Sydsvenska Dagbladet Snällposten, N:o 207. Tisdagen den 7 september 1880.


Artikeln

Om en flygande kökspiga berättas följande sällsamma historia från Ryssland: Fredagen den 13 Aug. kl. 3 e. m. rasade i ryska guvernementet Smolensk på ryttmästaren Jacob Erdellys landtgods en orkan, åtföljd af häftiga hagelskurar och åska, med sådan våldsamhet, att de tyngsta trän rycktes upp med rötterna, qvarnar och dammar förstördes, och husen i byarne lyftes upp och slungades bort. På Erdellys’ gods ryckte orkanen upp fönster och dörrar samt anstälde betydlig skada i rummen genom att kasta möblerna om hvarandra. Orkanens häftighet var så stor, att kökspigan, en kraftig qvinna, då hon gick öfver gårdsplanen, greps af hvirfvelvinden, lyftades omkring 30 fot i höjden och bars af vinden 900 fot framåt, tills hon blef hängande i ett träd, hvarifrån man tog ned henne afsvimmad. Hennes vanmakt varade i 48 timmar, och det är ännu tvifvelaktigt, om hon skall komma sig. Flera arbetare, som befunno sig i närheten och sågo kökspigan sväfva fritt i luften, vågade sig i början icke bort till henne, emedan de höllo henne för ett helgon, som icke ville störas i sina flygöfningar.