Piratpartiets principprogram/3.2/Kulturen

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Demokrati och medborgerliga rättigheter och friheter
Piratpartiets principprogram 3.2

Kulturen måste släppas fri
Patent och privata monopol skadar samhället  →


[ 2 ]

Kulturen måste släppas fri

När upphovsrätten ursprungligen infördes reglerade den bara en upphovsmans rätt att bli erkänd som skapare av ett verk. Senare utvidgades den till att omfatta även kommersiell kopiering av verk och nu inskränker den även privatpersoners och ideellt arbetande gruppers rättigheter. Vi menar att denna glidning innebär en för [ 3 ]samhället oacceptabel utveckling. Idag har den ekonomiska och tekniska utvecklingen fått upphovsrätten helt ur balans och den har istället kommit att innebära orättvisa fördelar för ett fåtal stora marknadsaktörer på bekostnad av konsumenterna och samhället i stort. Miljontals klassiska verk, sånger, filmer och konstverk hålls gisslan i mediabolagens valv, inte tillräckligt efterfrågade av deras fokusgrupper för att det ska löna sig att ge ut dem men potentiellt för lukrativa för att släppas fria. Vi vill göra alla dessa verk fria och tillgängliga för envar, innan filmernas celluloid förstörs av tidens tand.

Immaterialrätterna är ett sätt att lagstifta om materiella egenskaper för immateriella värden. Idéer, kunskap och information är av naturen icke-exklusiva, deras gemensamma värde ligger i att de kan delas och spridas.

Vi menar att upphovsrätten behöver återföras till sitt ursprung. Lagstiftningen skall ändras så att det görs helt klart att den endast reglerar användning och kopiering av verk i kommersiella sammanhang. Att dela med sig av kopior, eller på annat sätt sprida eller använda annans verk, skall aldrig vara förbjudet så länge det sker på ideell basis utan vinstmotiv.

Den kommersiella delen av upphovsrätten skall finnas kvar som sådan, men även den behöver reformeras grundligt. Tanken bakom upphovsrätten har alltid varit att finna en balans mellan olika motstridiga intressen på den kommersiella arenan. Idag har den balansen gått fullständigt förlorad, och behöver återställas.

Vi vill att skyddstiden, alltså ensamrätten att framställa kopior av verket för kommersiellt bruk, reduceras avsevärt till att gälla under exempelvis fem år från verkets publicering. Det kommersiella skyddsomfånget ska regleras så att det som grundregel skall vara fritt att skapa nya verk som bygger på andra, så kallade bearbetningar. I den mån det kan vara motiverat att göra undantag från denna grundregel, som till exempel för direkta översättningar av böcker eller användandet av ny musik i kommersiella filmer, skall dessa undantag vara uttryckligen uppräknade i lagen.

Vi vill skapa en rimlig och balanserad upphovsrätt.

Allt icke-kommersiellt inhämtande, nyttjande, förädlande och spridning av kultur skall uttryckligen uppmuntras. Tekniker som har till syfte att begränsa konsumentens lagliga rätt att fritt kopiera och använda information och kultur, så kallade DRM-tekniker, bör förbjudas. I fall där detta inte är praktiskt möjligt, eller ett förbud skulle innebära stora olägenheter för konsumenten, skall produkter som innehåller DRM-teknik i vart fall förses med tydliga varningstexter.

Avtalsklausuler som avser att hindra en sådan tillåten spridning av information skall förklaras ogiltiga och utan rättsverkan. Icke-kommersiell spridning av publicerad kultur, information eller kunskap - med undantag för privat information - får inte begränsas eller bestraffas. Som en logisk följd vill vi avskaffa privatkopieringsersättningen.

Vi vill skapa en kulturell allemansrätt.

<< Demokrati och medborgerliga rättigheter och friheter Upp till början av sidan. Patent och privata monopol skadar samhället >>