Post- och Inrikes Tidningar 1835-12-28

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  N:o 299. Torsdag 24 december 1835
Post- och Inrikes Tidningar

N:o 300. Måndag 28 december 1835
N:o 301. Tisdag 29 december 1835  →
Index. Texten för denna dag saknas ännu, bara bihanget är digitaliserat.


[ 5 ]

Bihang till Sweriges Stats-Tidning N:o 300.

Stockholm den 28 December 1835.

Kongl. Maj:ts och Rikets KommerseCollegium gör wetterligt: Hos Kongl. Collegium har Tegelbruks-ägaren C. G. Husberg anhållit om Patent å en af honom uppfunnen metod, att af Teljsten eller Talk, med tillsats af lera, tillwerka eldfast Tegel, Takpannor och Deglar, samt att för slagningen deraf begagna en af honom jemwäl uppfunnen Press, hwarwid formarna äro fodrade med linne eller annat tyg; å hwilka uppfinningar Sökanden till Kongl. Collegium inlemnat beskrifning, jemte en ritning [1] å förenämde Tegelpress, med bifogad förklaring deröfwer. Warande beskrifningen af följande innehåll:

"Den massa, som (för tillwerkningen af ofwanuppgifne Tegel, Takpannor och Deglar) anwändes, består af Lera och Talk eller Teljsten. Talken pulveriseras på wanliga Bok-, Qwarn- eller Walswerk, och blandas derefter med leran på samma sätt, som wanlig Tegelmassa beredes. Skillnaden i eldfastheten hos detta slags Tegel och den hos wanligt Murtegel börjar att märkbart wisa sig, då Talken förhåller sig till Leran som 1 till 6, och tilltager i samma mån som Talken ökas, tills förhållandet blir som 16 till 1, hwarefter Leran upphör att utgöra tillräckligt bindningsämne, för att gifwa Teglet den påräknade eldfastheten. Dessa äro de yttersta gränsorna för sammanblandningen af Talken och Leran, och hwilken i öfrigt beror på den grad af eldfasthet man will gifwa åt Teglet eller Deglarne, och således efter godtfinnande proportionerar."

Och har Kongl. Collegium, med stöd af Kongl. Patent-Förordningen af den 13 Dec. 1834, härigenom welat tillägga Tegelbruks-ägaren C. G. Husberg Patent under 10 års tid å den uti ofwanintagne beskrifning omförmälta metod att af Teljsten eller Talk med tillsats af Lera tillwerka eldfast Tegel, Takpannor och Deglar, samt att för slagningen deraf begagna den af Sökanden jemwäl uppfunna Press med dertill hörande formar, fodrade med linne eller annat tyg, i enlighet med förrberörde af Sökanden ingifne ritning; så att han under nämde tid må äga att, med andras uteslutande, ensam eller genom andra, öfwerallt inom Riket utöfwa berörde uppfinningar, samt begagnandet deraf på andra öfwerlåta.

Dock är härwid att iakttaga:

1) Att Innehafwaren af detta Patent bör, så wida han will detsamma tillgodonjuta, hafwa, sednast inom 2 månader härefter, hwarje månad till 30 dagar räknad, Patentet allmänligen kungjordt, genom införandet deraf till hela dess innehåll 3:ne gånger uti Sweriges SlatsTidning eller Post- och InrikesTidningar;

2) Att om någon förmenar eller tilltror sig kunna styrka, att de uppfinningar, hwarå detta Patent lyder, warit här i Riket kända och begagnade, innan PatentInnehafwaren sin Patent-ansökning till Kongl. Collegium ingaf, eller ock att PatentInnehafwaren, till winnande af längre tid för Patentets begagnande än wederbordt, oriktigt uppgifwit egenskapen af uppfinningarna, samt någon på grund deraf åsyftar, att få Patenträtten häfwen, är honom obetaget, att, inom 6 månader från den dag Patentet finnes tredje gången i StatsTidningen infördt, sådant klander af Patentet hos Kongl. Collegium anmäla. Åkommer ej klander af Patentet inom ofwanbestämda tid, äger widare talan derå ej rum;

3) Att PatentInnehafwaren bör, wid påföljd af Patenträttens förlust, så wäl inom 2 år härefter, inför Kongl. Collegium styrka, att han är i full utöfning af de uppfinningar, hwarå detta Patent lyder, som sedermera en gång hwarje år under Patenttiden hos Kongl. Collegium ådagalägga, att uppfinningarna fortfarande begagnas.

I öfrigt äger PatentInnehafwaren att, i afseende å användandet af ifrågawarande uppfinningar, tillgodonjuta de förmåner och rättigheter, hwilka Fabriks-idkare i allmänhet tillkomma, hwaremot honom åligger att ställa sig till efterrättelse hwad de rörande Manufakturerna gällande Författningar innehålla.

Skulle Sökandens Patenträtt, genom arf eller hwad laglig afhandling som helst, till någon annan inom Swerige bosatt, wälfrejdad person öfwerlåtas, skall densamma för hwarje annan laglig Innehafware medföra de rättigheter, som med detta Patents lydelse och Kongl. PatentFörorbningen af den 13 Dec. 1834 äro enliga, sedan likwäl den nye Innehafwaren sig hos Kongl. Collegium anmält, och ÖfwerlåtelseResolution undfått.

Slutligen har Kongl. Collegium härmed welat förklara, att detta Patent icke må anses medföra någon öfwertygande wisshet derom, att de nu patenterade uppfinningarna äro nya och här i Riket obegagnade, eller att de kunna med fördel anwändas. Stockholm d. 30 Nov. 1835.

C. D. Skogman.
J. A. Leijonmarck.
A. P. v. Sydow.
E. W. Brandel. (L. S.)
O. E. Bergius.
J. N. Borelius.

Kongl. Maj:ts och Rikets KommerseCollegium gör wetterligt: Hos Kongl. Collegium har Styresmannen för Carl Gustaf Stads GewärsFaktori, Hr Öfwersten m. m. J. Palm, anhållit om Patent å åtskilliga af honom tillwägabragta förenklingar och förbättringar af Ångmaschiner, å hwilka uppfinningar Sökanden till Kongl. Collegium inlemnat ritningar, samt en så lydande beskrifning[2]:

"De förenklingar och förbättringar undertecknad tillwägabragt uti Ångmaschineriet, och hwarpå begäres Patent, bestå hufwudsakligen uti:

1) Ångpannans ersättande med Tackjerns-cylindrar, hwaraf den ena wärmes uti en för detta ändamål afsedd ugn. Enligt rykte skall denna förändring wara werkställd i England och der anwändas på ett större Ångfartyg.

2) Pistonstångens utbyte mot wefstakar, som werka direkte på axeln, hwarigenom kraften ledes till det gående werket.

3) Uteslutandet af mångfaldiga kostsamma delar, som erfordras å de wanligen begagnade Ångmaschinerna. — — — — — — —

J. Palm."

Hwarjemte Sökanden, uti sin till Kongl. Collegium ingifna ansökning i afseende på berörde uppfinningar anfört: att besparing af rum och bränsle åstadkommes genom Ångpannans utbyte mot Cylindrar, hwaraf den ena i en dertill lämpad ugn upphettas och mottager en mindre wattenstråle, som genast till ånga förwandlas, och den andra, liggande på ugnen, genom ett ej alltför trångt rör, upphemtar och samlar ånyo, samt genom ett annat rör och wanliga ventiler inleder densamma i Ång-cylindern; att emedan ej mer ånga genereras, än som för hwarje pistonslag erfordras, eller åtminstone obetydligt derutöfwer, den i ugnen warande Cylinderns hetta ej kan wålla skada; att i följd af Ångpannans uteslutande, jemte öfriga maschineriets förenkling, priset kan så betydligt nedsättas, att äfwen mindre werkstäder, som äro i behof af en drifwande kraft, kunna med Ångmaschiner förses, äfwensom Sökandens förenklade maschiner kunna med fördel anwändas wid tröskwerk, tegelslagerier, slipwerk samt på större och mindre ångfartyg, ända till små jollar, å hwilka sistnämde deras begagnande skall wara så mycket wigtigare, som lastrummet ökas genom pannans ersättande med Cylindrar.

Och har Kongl. Collegium, med stöd af Kongl. Patent-Förordningen af den 13 Dec. 1834, härigenom welat tillägga Herr Öfwersten Palm Patent under 5 års tid å de uti ofwanintagne beskrifning omförmälta förbättringar å Ångmaschiner, så att han under nämde tid må äga att, med andras uteslutande, ensam eller genom andra, öfwerallt inom Riket, förfärdiga och begagna så beskaffade förbättrade Ångmaschiner, samt begagnandet deraf på andra öfwerlåta.

Dock är härwid att iakttaga:

1) Att innehaftvaren af detta Patent bör, så wida han will detsamma tillgodonjuta, hafwa senast inom 2:ne månader härefter, hwarje månad till 30 dagar räknad, Patentet allmänneligen kungjordt genom införande deraf till hela dess innehåll 3:ne gånger uti Sweriges StatsTidning eller Post- och InrikesTidningar;

2) Att om någon förmenar eller tilltror sig kunna styrka, att den tillwerkning, hwarå detta Patent lyder, warit har i Riket känd och begagnad, innan Patent-innehafwaren sin Patent-ansökning till Kongl. Collegium ingaf, samt någon på grund deraf åsyftar att få Patent-rätten häfwen, är honom obetaget, att, inom 6 månader från den dag Patentet finnes tredie gången i StatsTidningen infördt, sådant klander af Patentet hos Kongl. Collegium anmäla; åkommer ej klander af Patentet inom ofwanbestämda tid, äger widare talan derå ej rum;

3) Att Patent-innehafwaren bör, wid påföljd af Patenträttens förlust, så wäl inom 2:ne år härefter inför Kongl. Collegium styrka, att han är i full utöfning af den tillwerkning, hwarå detta Patent lyder, som sedertmera en gång hwarje år under Patent-tiden hos Kongl. Collegium ådagalägga, att densamma fortfarande begagnas.

I öfrigt äger Patent-innehafwaren att i afseende på anwändandet af ifrågawarande tillwerkning tillgodonjuta de förmåner och rättigheter, hwilka Fabriks-idkare i allmänhet tillkomma, hwaremot honom åligger, att ställa sig till efterrättelse hwad de rörande Manufakturerna gällande författningar innehålla.

Skulle Sökandens Patenträtt genom arf eller hwad laglig afhandling som helst, till någon annan inom Swerige bosatt wälfrejdad person öfwerlåtas, skall densamma för hwarje annan laglig innehafware medföra de rättigheter, som med detta Patents lydelse och Kongl. PatentFörordningen af den 13 Dec. 1834 äro enlige, sedan likwäl den nye innehafwaren sig hos Kongl. Collegium anmält och Öfwerlåtelse-resolution undfått.

Slutligen har Kongl. Collegium härmed welat förklara, att detta Patent icke må anses medföra någon öfwertygande wisshet derom, att den nu patenterade tillwerkningen är ny och här i Riket obegagnad eller att den kan med fördel anwändas. Stockholm den 30 Nov. 1835.

C. D. Skogman.
John Ad. Leyonmarck.
A. P. von Sydow.
E. W. Brandel. (L. S.)
O. E. Bergius.
J. N. Borelius.

Kongl. Maj:ts och Rikets KommerseCollegium gör wetterligt: Hos Kongl. Collegium har Handlanden från Hamburg Heinrich Noack anhållit om Patent, att efter en utrikes uppfunnen metod rena och bereda Hafs-tång, samt att anwända den, sålunda beredd, till stoppning af madrasser, dynor m. m.; hwarjemte Sökanden å berörde reningsmetod till Kongl. Collegium ingifwit en så lydande beskrifning:

"Sedan Hafs-tången blifwit af stormen uppkastad på stränderna, bibehåller den i början sin ljusgröna färg, hwilken derefter blir mörkare och slutligen öfwegår till swart. Då den torkas, antager Hafs-tången åter en ljusgrön färg, som sedan förbytes i mörkbrunt, en färg, hwilken den sedermera oförändrad bibehåller. När denna wäxt af stormen uppryckes från hafsbotten, medfölja wanligen en mängd skaldjur, musslor, maskar, wattenfåglar, fiskar o. d., likasom inpackade uti densamma. Så länge dessa djur förblifwa i denna belägenhet, sprida de och meddela äfwen åt Hafs-tången en så widrig lukt, att man icke utan swårighet kan dwäljas i dess grannskap. För att derföre återgifwa Hafs-tången dess ursprungligen friska och helsosamma lukt, hwarigenom denna wäxt wunnit en förtjent ryktbarhet, måste den skiljas från förberörde främmande ämnen, ett arbete, som är ganska beswärligt, och werkställes genom twättning med watten, blandadt med aska, och hwartill en mängd arbetare erfordras. Sedan Hafstången blifwit på detta sätt renad, torkas och krusas den medelst wanliga tork- och press-maschiner, hwarigenom den erhåller en elasticitet, som sätter den i bredd med alla de ämnen, hwilka hittills warit anwända till stoppning af madrasser, dynor m. m.

Heinrich Noack."

Och har Kongl. Collegium, med stöd af Kongl. Patent-Förordningen af den 13 Dec. 1834, härigenom welat tillägga Handlanden Heinrich Noack Patent under 5 års tid å det uti ofwanintagne beskrifning omförmälda sätt att rena och bereda Hafs-tång, samt likaledes uteslutande rättighet att anwända denna wäxt, sålunda beredd, till stoppning af madrasser och dynor, samt desamma, sedan de blifwit med Patent-innehafwarens stämpel eller märke försedde, afyttra och försälja, så att han, under nämde tid, må äga att, med andras uteslutande, ensam eller genom andra, öfwerallt inom Riket utöfwa berörde uppfinning och tillwerkning, samt begagnandet deraf på andra öfwerlåta.

Dock är härwid att iakttaga:

1) Att Innehafwaren af detta Patent bör, så wida han will detsamma tillgodonjuta, hafwa senast inom 2:ne månader härefter, hwarje månad till 30 dagar räknad, Patentet allmänneligen kungjordt, genom införande deraf till hela dess innehåll 3:ne gånger uti Sweriges StatsTidning eller Post- och InrikesTidningar;

2) Att om någon förmenar eller tilltror sig kunna styrka, att den uppfinning och tillwerkning, hwarå detta Patent lyder, warit här i Riket kände och begagnade, innan Patentinnehafwaren sin Patent-ansökning till Kongl. Collegium ingaf, samt någon på grund deraf åsyftar, att få Patent-rätten häfwen, är honom obetaget, att, inom 3 månader från den dag Patentet finnes tredje gången i StatsTidningen infördt, sådant klander af Patentet hos Kongl. Collegium anmäla. Åkommer ej klander af Patentet inom ofwanbestämda tid, äger widare talan derå ej rum;

3) Att PatentInnehafwaren bör, wid påföljd af Patenträttens förlust, såwäl inom 2:ne år härefter, inför Kongl. Collegium styrka, att han är i full utöfning af den uppfinning och tillwerkning, hwarå detta Patent lyder, som sedermera en gång hwarje år under Patent-tiden hos Kongl. Collegium ådagalägga, att desamma fortfarande begagnas;

4) Att PatentInnehafwaren bör, äfwen wid Patent-rättens förlust, inom ett år från Patentets utfärdande, antingen hafwa, efter behörigt tillstånd, till Riket inflyttat, eller på Swensk undersåte sin Patenträtt öfwerlåtit.

I öfrigt äger PatentInnehatwaren att, i afseende på anwändandet af ifrågawarande uppfinning och tillwerkning tillgodonjuta de förmåner och rättigheter, hwilka Fabriksidkare i allmänhet tillkomma, hwaremot honom åligger, att ställa sig till efterrättelse hwad de rörande Manufakturerna gällande Författningar innehålla.

Skulle Sökandens Patenträtt, genom arf eller hwad laglig afhandling som helst, till någon annan inom Swerige bosatt, wälfrejdad person öfwerlåtas, skall densamma för hwarje annan laglig innehafware medföra de rättigheter, som med detta Patents lydelse och Kongl. PatentFörordningen af den 13 Dec. 1834 äro enlige, sedan likwäl den nye innehafwaren sig hos Kongl. Collegium anmält och Öfwerlåtelse-resolution undfått.

Slutligen har Kongl. Collegium härmed welat förklara, att detta Patent icke må anses medföra någon öfwertygande wisshet derom, att den nu patenterade uppfinningen och tillwerkningen äro nya och här i Riket obegagnade, eller att de kunna med fördel anwändas. Stockholm den 12 Nov. 1835.

C. D. Skogman.
B. C. Quiding.
John Ad. Leyonmarck.
E. W. Brandel. (L. S.)
O. E. Bergius.
J. N. Borelius.

Direktionen öfwer Kongl. Arméns PensionsKassa, under hwars förwaltning Arméns Enke- och PupillKassa är ställd, får, till efterföljd af föreskriften i 3 Art. 23 §. af Kongl. Maj:ts Nådiga Reglemente för sistnämde Kassa af den 24 Aug. 1833, och till underrättelse för dem, hwilka kunna wara berättigade till pension från samma Kassa, härmedelst kungöra följande:

1) Att, som uti Maj månad nästk. år Pensionsregleringen kommer att för Arméns Enke- och PupillKassa för det löpande året uppgöras, böra alla pensionssökande inom föregångne Mars månads utgång sig i Direktionen behörigen dokumenterade hafwa anmält.

2) å Pensionsstaten förefinnas följande för närwarande kända ledigheter af ordinarie rum, nemligen:

I 4 Klassen 2 1/2 pensionsrum à 100 R:dr hwardera;

„ 5 Klassen 5 1/2 dito à 75 R:dr dito

„ 6 Klassen 6 dito à 50 R:dr dito

„ 8 Klassen 9 1/2 dito à 30 R:dr dito

„ 9 Klassen 2 dito à 20 R:dr dito

Ägande likwäl Direktionen att, under iakttagande af wissa willkor, öka de i pensionsstaten bestämda pensionsrummen, när behofwet sådant påkallar.

3) Enka och minderåriga Barn, Söner till 18, och Döttrar till fyllda 20 års ålder, likwäl endast efter afskedad eller i tjensten död Delägare i Arméns Enke- och PupillKassa, äga, utan afseende på större eller mindre förmögenhet, efter mannens eller fadrens död, rättighet till den pension, för hwilken de i 1:a Art. af sistberörde Nådiga Reglemente för särskilta fall stadgade afgifter blifwit erlagde.

4) Wid ansökning om pension återställes det för Sökandens aflidne man eller fader af Direktionen utfärdade bewis om delaktighet i Arméns Enke- och PupillKassa; och bör derförutan bifogas behörigt Prestbewis om mannens eller fadrens död, upptagande derjemte ej mindre Enkans och Barnens ålder och namn, än äfwen tiden när Enkan med Delägaren ingått äktenskap, eller i fall pension sökes för en afliden Delägares barn, deras föräldrars namn och tiden när desse med hwarandra blifwit gifte. Skulle något eller några af Barnen wara wansinniga, blinda, döfstumma eller sådana krymplingar, att de icke kunna sig försörja, skall, när pension för det eller dem sökes, utom Prestbetyg, bifogas betyg af 2:ne ordinarie Läkare, hwilka bestämdt intyga ett sådant Barns helsotillstånd, samt att det befinner sig i förenämde olyckliga belägenhet.

5) Pensionen utbetalas hos Direktionen twå gånger om året i Juni och December månad; och får en pensionsberättigad ej beräkna pension förrän sex månader efter mannens eller fadrens död. Stockholm den 14 Dec. 1835.


Notifikationer.

Lediga Tjenster.

= Förenade Organist- och Klockaresysslorna uti Gåsborns Församling af Filipstads Pastorat, med omkring 160 Rdr Bko i Lön och 3 Kollekter årligen, samt 8 sk. Bko för hwarje vakcineradt barn, äro lediga. Med nyssnämde befattningar är tills widare under 1 års tid, samt derpå följande 6 månaders uppsägning, en Skollärare-befattning, ambulatorisk på trenne stationer, aflönad med omkring 200 Rdr Bko, förenad, samt förblifwer det framgent, så wida Församlingen [ 6 ]winner en oförtruten och nitisk Man, som med fullgod kännedom af ett mindre Orgelwerks behanling och wård förenar wärma för barna-uppfostran och noggran erfarenhet af underwisnings-metoden, helst sådan den i Stockholms Normal- och Filipstads WexelunderwisningsSkola utöfwas. Klockarens ringa tjenstgjöring hos Presterskapet blifwer bestridd under ambulationen med Skolan, mot upplåtande af ett Rum i Klockarebostället, eller annat ringa salarium. Egenhändigt skrifna ansökningar insändas till PastorsEmbetet i Filipstad, inom 3 månader från den dag denna annons första gången finnes uti StatsTidningen införd. Filipstad d. 1 Dec. 1835.

N. J. Sillén,
Professor, Prost och Kyrkoherde
i Filipstad och Fernebo.

= Genom afskedstagande är Klockare-tjensten uti Skephults Socken, af Götheborgs Stift, wid instund. Maj månad ledig. Med behöriga betyg försedda Sökande kunna, inom 3 månader härefter, dertill hos undertecknad sig anmäla. Lönen är ringa, utan Boställe. Borås och Seglora den 12 Dec. 1835.

J. B. Schänberg,
P. L.

= Genom dödsfall är Kyrkowaktare-tjensten i Ramdala Församling worden ledig. Hågade Sökande till denna beställning kunna, inom 3 månader från nedanstående dato, till PastorsEmbetet härstädes inlemna skriftliga ansökningar, försedda med ålders- och frejdbewis. Carlskrona och Ramdala d. 8 Dec. 1835.

J. P. Althin,
vice Pastor.

Auktioner.

= Thorsdagen den 7 Jan. nästk. år 1836, kl. 12 på dagen, anställes uti Kongl. KrigsCollegium offentlig Auktion, till upphandling af 153 st. ogarfwade Jernaxlar till 6-pundige Artilleri-fordon, att omkostnadsfritt for Kongl. Maj:ts och Kronans räkning till härwarande Artilleriförråd aflemnas efter hand samt senast inom den 15 Juli nästa år, wid det answar 20 §. uti Kongl. Maj:ts Nådiga Reglemente för Krono-Auktioner till Landt- och Sjöförswaret af den 20 Dec. 1825 stadgar; och finnas alla Söcknedagsförmiddagar, kl. emellan 11 och 1, ritning å Axlarna att tillgå uti Kongl. Collegii ArtilleriMilitärKontor, hwarest äfwen närmare underrättelse om Auktionswillkoren erhålles.

I öfrigt tillkännagifwes, att förseglade anbud med utsatt pris kunna innan Auktionens början till Kongl. Collegii Aktuarie inlemnas, och blifwa dessa anbud öppnade, så snart utropen äro med klubbslag fästade; att af okände bjudare skall wid Auktionstillfället företes till wederhäftigheten af wederbörande Konungens Befallningshafwande eller annan behörig Autoritet i Orten styrkt borgen såsom för egen skuld, för fullgörandet af hwad anbjudarne sig åtaga; att wid werkställd leverering bewis derom å Kontraktet eller på annat sätt bör begäras; samt slutligen att, efter fullgjord och godkänd leverering samt sedan räkning med åtecknadt levererings- och besigtningsbewis blifwit aflemnad, betalning i Kongl. Collegium erhålles. Stockholm den 10 Dec. 1835.

= Genom Auktion, som anställes så wäl uti Kongl. Maj:ts och Rikets KrigsCollegium, som å LandsKansliet i Malmö, Fredagen den 22 instund. Jan., kl. 12 på dagen, komma för Skånska HusarRegementets behof att upphandlas 890 st. Escharpes och 890 st. Sabeltaskor, hwilket härigenom till hågade Spekulanters underrättelse kungjordt warder, äfwensom att omförmälte persedlar, hwarå profwer uti Kongl. KrigsCollegii Andra Departements UtredningsAfdelnings MilitärKontor samt å LandsKansliet i Malmö äro att bese och wid Auktionsstället widare komma att förewisas, böra, i enlighet dermed, omkostnadsfritt för de rustandes räkning levereras inom den 1 Juni 1836, antingen å Ljungby hed, eller å Chefsbostället Tomarps Kungsgård i Skåne, och derom ChefsEmbetet äger att med blifwande Leverantörer närmare bestämmelse meddela; att besigtning sker å levereringsstället, så wida icke derom med ChefsEmbetet annorlunda kan öfwerenskommas; att förseglade anbud kunna före Auktionen inlemnas till så wäl Kongl. KrigsCollegii Aktuarie som å LandsKansliet, hwilka anbud icke få hänföras till flera än en persedel, som alltid bör finnas uppgifwen å omslaget, till rättelse wid öppnandet, hwilket sker i Spekulanternes närwaro; att den, som antingen wid Auktionen eller genom förut inlemnadt skriftligt erbjudande gjort lägsta anbudet, leveransen owillkorligen tillerkännes, och hwarom wederbörande, så fort ske kan, skola blifwa underrättade genom ChefsEmbetet, som med iakttagande af hwad Kongl. Maj:ts Nådiga Beklädnads-Förordning den 10 Maj 1795 stadgar, behöriga Kontrakter med blifwande Leverantörer afslutar; att, Författningarna likmätigt, till wederhäftigheten af wederbörande Magistrat eller Domhafwande styrkt borgen för fullgörandet af hwad till leverering kan åtagas, bör wid Auktionstillfället företes, så wida afseende å tillgörande anbud skall kunna göras, och slutligen, att efter fullgjord och godkänd leverans, samt sedan räkning derå, försedd med behöriga besigtnings- och levereringsbewis, blifwit till ChefsEmbetet wid Regementet afgifwen, anwisning till betalningens uppbärande i Malmö och Christianstads LandtRänterier genast warder meddelad. Stockholm den 11 Dec. 1835.

= Fredagen d. 5 instund. Febr., kl. 12 på dagen, kommer Auktion att hållas, så wäl uti Kongl. Maj:ts och Rikets KrigsCollegium som å LandsKansliet i Jönköping, till upphandling af 146 stycken Bandoler och 445 stycken Bandolerremmar för Smålands Grenadierbataljons behof. Och warder för werkställigheten deraf till efterrättelse meddeladt: att levereringen af berörde persedlar skall, omkostnadsfritt för de Rustandes räkning, wara fullgjord innan d. 15 Maj 1836 i Eksjö, för att wederbörlig besigtning undergå, till ChefsEmbetets wid nämde Bataljon widare disposition; att betalning derefter för hwad antaget och godkändt blifwit erhålles genast af ChefsEmbetet, som, med iakttagande af hwad 1795 års Beklädnadsförfattning föreskrifwer. Kontrakt om leveransen äfwen afslutar; att den, som gör lägsta anbudet, owillkorligen tillerkännes leveransen, och hwarom wederbörande så fort ske kan skola genom ChefsEmbetets försorg blifwa underrättade; att modeller å ifrågawarande persedlar ej mindre uti Kongl. KrigsCollegii Andra DepartementsUtrednings-afdelnings MilitärKontor, än å LandsKansliet i Jönköping, äro att bese, samt att, Författningarna likmätigt, till wederhäftigheten af wederbörande Magistrat eller Domhafwande styrkt, borgen skall företes för hwad till leverering inropas. Stockholm d. 18 Dec. 1835.

= Genom Enterprenad-auktion, som anställes inför Kongl. Skaraborgs Regementes BeklädnadsDirektion, å LandsKontoret i Mariestad, d. 23 Jan. 1836, kl. 10 f. m., kommer för bemälte Regementes behof att upphandlas: 1122 par Ullstrumpor; 1122 stycken Skjortor; 1122 par Läderskor; 7 aln. 7 tum mörkblått Kläde; 1 aln hwitt och 1 aln grönt Dito, 9 qwart. bredt inom listerna; 1991 aln. 12 tum Buldan, 1 aln bred, och 319 3/4 dussin Kompositions-knappar. Dessa persedlar, hwarå profwer och modeller finnas att tillgå å förenämde LandsKontor 14 dagar före Auktionen, böra af Leverantören kostnadsfritt för Direktionen, sednast den 1 April 1836, wara aflemnade i Regementets Förråd wid Axewall, der de komma att besigtigas, på sätt Kongl. Förordningen d. 20 Dec. 1825 angående besigtningar bestämmer. Kunnande förseglade anbud före Auktionen insändas, under adress Mariestad, till Direktionen, som wid Auktionstillfället pröfwar deras antaglighet, så widt de finnas så författade som Kongl. Maj:ts Nådiga Reglemente den 20 Dec. 1825, angående Krono-auktioner, uti 11 §. föreskrifwer. För fullgörandet af de åtagande leveranserna bör af Leverantören ställas, till wederhäftigheten lagligen intygad, borgen af twenne personer, de der borga en för begge och begge för en, såsom för egen skuld; äfwensom i de uppgörande Kontrakterna vite, motswarande 6 procent af leveransens wärde, kommer att stadgas för uppfyllande af Leverantörens åtagande, och skyldighet dessutom för denna, att ersätta all genom underlåtenhet deraf uppkommande kostnad och skada. Och kommer den, som antingen skrift- eller muntligen stadnar för lägsta anbudet, att owillkorligen tillerkännas leveransen, efter hwars behöriga fullgörande den belöpande betalningen genast utanordnas från Skaraborgs Läns LandtRänteri. Skara d. 10 Dec. 1835.

På Direktionens wägnar,
Christer Posse.
A. Carleson.

= Genom förnyad Auktion, som anställes, så wäl inför Kongl. Maj:ts och Rikets KammarCollegum som å Lands-Kansliet i Mariestad, Fredagen den 26 nästk. Febr., kl. 12 på dagen, utbjudes under arrende på 5 års tid, räknadt från Midfastan nämde år till samma tid 1841, indragna Hofsmedsbostället wid Westgötha Regemente och Barne Härads Kompani, Hällum N:o 2 Tubbagården, 1/2 Mtl, i Hällum Socken, Barne Härad och Skaraborgs Län. Börandes den, som på någotdera stället stadnar för högsta anbudet, hwars antaglighet på Kongl. Collegii pröfning ankommer, genast wid Auktionen aflemna borgen för arrende-skyldigheternas fullgörande under arrendetiden, hwilken borgen skall wara ingången af twenne personer, en för begge och begge för en, och innefatta Löftesmännens answarighet äfwen i den händelse att Arrendatorn skulle under tiden med döden afgå, samt wara af wederbörande Konungens Befallningshafwande eller Domare, till så wäl Löftesmännens wederhäftighet som egenhändigheten af deras namns underskrift, behörigen styrkt. För Spekulanter äro projekt till Arrendekontrakt, jemte de flera till upplysning om detta Hemman tjenande handlingar, att tillgå i Kongl. Collegii Tredje ProvinsKontor och å LandsKontoret i Mariestad. Stockholm d. 23 Nov. 1835.

= Den 13 instund. Jan. kommer inför Magistraten härstädes, att till den mestbjudande försäljas afl. Kakelugnsmakaren Hassellblas omyndiga Barns ägande Fastighet, Gården N:o 16 uti gamla Staden, belägen nära Torget samt wid Ån. Lägenheten är passande för Hrr Handlande, Garfware, Färgare eller Kakelugnsmakare, emedan der är en wäl inredd Werkstad för nämde yrke. Egendomen kan på förmånliga willkor köpas; och närmare underrättelse samt beskrifning lemnar undertecknad. Eskilstuna d. 23 Dec. 1835.

Alex. Mag. Bolin.

= Thorsdagen d. 18 nästk. Febr. försäljes på Rådhuset härstädes, genom offentlig Auktion, till den högstbjudande Rådmannen Th. Rönholms Konkursmassas, uti första Qwarteret här i Staden belägna, Gård N:o 140 med Tomt; ett Tjärhus med en större inmurad kopparpanna om 36 lisp. wigt; en Hampbod och en Repslagarewerkstad med Tomter, jemte Repslagarebana med dess inventarier; en Aktie uti Wissta Skeppswarf, samt en större Wret eller Jordlägenhet på södra delen af Stadens grund, cirka 11 tunnl.; hwilket till Inteckningsägares underrättelse härmed kungöres. Sundswall d. 10 Dec. 1835.

Sysslomän.

Diverse Legala Notifikationer.

= Som min Man, förre Bonden David Nilsson, sednast boende i Torpet Gäddenäs på Duseborgs ägor, i Gammalkils Socken, Walkebo Härad af Östergöthlands Län, för omkring 10 år sedan begifwit sig bort från denna Ort, utan att det ringaste under denna tid låtit afhöra sig eller gifwa sin wistelseort tillkänna; så erinras han, att inom i Lag bestämd tid sig hos mig infinna eller gifwa sitt hemwist tillkänna; i annat fall anser jag mig från denna min Man wara skiljd, och äga med mitt Bo och tillgångar fritt göra och låta. Eldslösa, i Mjölbo Socken, Wifolka Härad och Östergöthlands Län, den 12 Dec. 1835.

Catarina Håkansdotter.

= Bokbindaregesällen Felix Magnus Worsihn, född i Stockholm d. 28 Jan. 1807, uttog i Aug. 1831 flyttningsbetyg härifrån till Stockholm, och är nu hit återkommen, efter att hafwa wistats i Stockholm, Wenersborg, Götheborg, Carlshamn med flera Städer, utan att från något ställe hafwa dess betyg påtecknadt. Om någon anmärkning finnes emot hans ledighe till äktenskap, bör sådant inom laga tid hos undertecknad anmälas. Norrköping d. 12 Dec. 1835.

Nils Jac. Anjou,
P. L.

= Bagaregesällen Hans Andersson änmar inom Storkyrkoförsamlingen ingå äktenskap, men saknar wederbörliga hinderlöshets-betyg för sina utrikes resor. Klander kan, inom föreskrifwen tid, aflemnas hos PastorsEmbetet wid förenämde Församling, Stockholm d. 28 April 1835.

= Som Qwinnspersonen Botilla Rodin härstädes ämnar ingå äktenstap med Arbetskarlen Nils Olsson, men ej kan förete hinderslöshetsbetyg; anmanas de, som hafwa något deremot att inwända, att sådant inom den i Författningarna bestämda tid hos undertecknad, Kyrkoherde i S:t Petri Församling, anmäla. Malmö den 12 Dec. 1835.

A. P. Gullander.

= Som, efter uppgjord kuratells-räkning efter Näringsidkerskan A. H. Swahn, det befinnes att behållning uppkommer, sedan den aflidnes alla Borgenärer, som sina fordringar i laga ordning bewakat, desamma till fullo utbekommit; så warda bemälte Mamsell Swahns Arfwingar, hwars wistelseort är okänd, härmedelst erinrade, att de, inom natt och år efter det första annonsen härom blifwit kungjord, äga att sig hos mig behörigen legitimera, för att arfmedlen, utbekomma, wid äfwentyr att medlen annars såsom dana-arf tillfalla Kongl. Maj:t och Kronan. Örebro d. 14 Dec. 1835.

P. G. Zetterstedt,
LandsKamrerare och KronoFogde.

= Om Erik Bergstedt, brorson till härstädes den 2 Nov. d. å. aflidna f. d. Ladugårdspigan Greta Eriksdotter, ännu lefwer, torde han, inom den tid Författningarna föreskrifwa, amnäla sig hos undertecknad. Nyköping och Stafsjö den 1 Dec. 1835.

P. O. Hultén,
BruksBokhållare.

= Att undertecknade denna dag ingått Bolag, under firma D. M. Lublin & Komp., till fortsättande af den af mig D. M. Lublin härstades etablerade Boktryckeri- och Förlagsrörelse, samt att Bolagets förbindelser och reqvisitioner skola, jemte firman, wara försedda med wåra egenhändiga enskilta namnteckningar; tillkännagifwes härmed, Författningarna likmätigt. Stockholm den 1 Okt. 1835.

Levin Joseph. D. M. Lublin.

= Undertecknade hafwa denna dag ingått Bolag till bedrifwande af Handels-rörelse här i Staden, under firma H. J. In de Bétou & Komp.; som, Författningarna likmätigt, tillkännagifwes. Fahlun d. 8 Dec. 1835.

H. J. In de Bétou. E. A. In de Bétou.

Annonser.

Till salu.

= I Hrr Normans & Engströms, Isbergs, Ahlbergs samt Utter & Komp:s Boklådor säljas: Predikningar, af A. B:son Lundqwist, Teologie Adjunkt, Prost och Kyrkoherde; Första Häftet, 24 sk. Bko.

= I dessa dagar har från trycket utkommit: Andra Delen af En ung Mans Memoirer; Skildringar ur Stockholmslifwet; och säljas i alla Stockholms Boklådor för 1 Rdr Bko, häft. — Tredje Delen, som är under tryckning, utkommer oförtöfwadt. — Af Första Delen finnas ännu några få exemplar att tillgå för 1 Rdr Bko.

= Af trycket har utkommit och säljes hos de flesta Bokhandlare i Riket, à 1 R:dr 12 sk. B:ko: Twenne år i Petersburg. Ur en gammal Diplomats papper. Öfwersättning.

= I Utter & Komp:s samt de flesta Boklådor i Stockholm och Landsorterna säljes, a 2 Rdr Bko: Andeskåderskan ifrån Prevorst; Meddelanden öfwer Menniskans inre lif, samt det nära sambandet emellan Andewerlden och wår Werld, af Just. Kerner; öfwersättn. af J. W. Tullberg; 2 Delar, komplett.

= Af Rörstrands Fabriks tillwerkning finnas till salu: Apoteksburkar; Evaporationsskålar; Smöraskar, samt Mortlar, med och utan pip, af diverse storlekar, med tillhörande stötar; allt af äkta stenporslin; samt af Fabrikens wanliga flintporslin: Té-serviser af ny modell och nya mönster; Tallrickar, ny modell, tryckta med 2 färger, äfwensom dylika målade med flera färger; Handkannor med fat, nytt mönster, med flera färger; Té- och Kaffegods, blått och swart, med flera under årets lopp tillkomna nya mönster; Bord-serviser i blått och swart, med Engelska och Swenska vyer; alltsammans till fabrikspris i Fabrikens Magasin wid Riddarhustorget, samt äfwen wid Fabriken, der Köpare erhålla den för kontant betalning wanliga rabatten.

= Skattehemmanet N:o 71 och 72 Gredby, 3/4 mantal i Nettraby Socken, Medelstads Härad och Blekinge Län, beläget 1/8 mil från landswägen, 1/8 mil från Skillinge Gästgiwaregård, 1 1/4 mil landswägen samt 3/4 mil sjö- och winterwägen från Carlskrona. Detta Hemman äger det ypperligaste läge, fördelarna af en bördig jordmån, tillräcklig skog och betesmark, samt är skildt från gemenskap med byelag; det har twåwånings manhus, tillräckliga uthus, bränneri med en lycklig belägenhet, trägården med utwalda fruktträd och flera andra icke obetydliga förmåner. I stället för reservskjuts, håller det brefbäreri, som bestrides af en dertill legd gosse, samt rustar för 1 1/2 Båtsman. Hågade köpare kunna om närmare upplysningar wända sig till ÖfwerKommisarien W. Gynther i Carlskrona.

Diverse.

Anmälan:

Norrköpings Tidningar och Blad för år 1836 emottages Prenumeration å Ad. Fr. Raams Enkas Boktryckeri med 3 R:dr B:ko, samt å Kongl. PostKontoret härstädes med 4 R:dr samma mynt. — För att winna utrymme för en mängd artiklar, hwilka hitintills ofta måst uteslutas, kommer formatet å dessa Tidningar att fram på sommaren betydligen ökas. — Respektive Prenumeranter å andra Orter behagade på närmaste PostKontor med första göra sina reqvsitioner. Norrköping 1 Dec. 1835.

Redaktionen.

Bokhandels-Anmälan:

I Utter & Komp:s samt de flesta Boklådor i Stockholm och Landsorterna emottages Subskription å Christ. Lanchansens Förklaringar öfwer årets alla Sön- och Högtidsdagars Evangelier, hwilka, bearbetade af Hr Kongl. Hofpredikanten J. W. Tullberg, nästa år från trycket utkomma, under titel af: Wägen till Guds Rike, eller Postilla för Olärde. Profblad, som utwisar arbetets plan och beskaffenhet, förewisas. — De Respekt., hwilka, uppmuntrade af Förläggarens anbud, behaga samla Subskribenter, emot det de för denna möda erhålla hwarje 6:te exemplar gratis, äga, i fall de sådant åstunda, att uti Boklådorna erhålla Subskriptions-listor. — Boken kommer att utgöra omkring 32 ark, och beräknas Subskribenter till blott 1 sk. 4 r. Bko för arket, utom häftnings-kostnaden, samt kommer icke, äfwen om den öfwerstiger 32 ark, att af Subskribenterna betalas med mera än 1 Rdr; hwaremot nedsättning i detta pris af dem tillgodonjutes, om arktalet skulle blifwa mindre. Boklådspriset blir betydligt högre. Inga penningar erläggas förr än Boken emottages.

= Till undwikande af kollision tillkännagifwes, att Ludvig den 11:tes sista dagar, Tragedi af De la Vigne, är under öfwersättning och med det snaraste lägges under pressen.

= Sedan jag beslöt utgifwa Swenska Classikerna och antog enligt kontrakt till Förläggare Bokhandlaren härstades Bonnier; så har, efter det han i flera hänseenden brutit samma kontrakt och sjelf uppsagt det, hans befattning med nämde arbete upphört; i anledning häraf får jag hos samtlige Hrr Bokhandlare i Riket anhålla dels att, enär genom så wäl Prospektus, som Preunmerationssedlar, det är kändt, att jag är detta Werks Utgifware, Herrarna från första notisen häraf icke må utbetala till Bonnier några i och för detta Werk inflytande medel, dels att, enär fortsättningen af detta Werk oundwikligen fordrar ett ombyte af Prenumerationssedlar, Hrr Försäljningsmän behagade ofördröjligen till mig uppgifwa antalet af hwars och ens Prenumeranter, jemte en nota på de wid årets slut osålda Häften, hwilka icke eller få till någon annan än mig eller ordres utlemnas. Stockholm den 21 Dec. 1835.

G. J. Billberg,
KammarRättsRåd.

= I följd af Borgenärernes uti Bokhandlaren Magister A. Wiborgs Konkurs wid hållet sammanträde tagna beslut, anmodas alla de, som till Bokhandlaren Wiborg i kommission inlemnat Böcker, men desamma, oaktadt anmaningar, ännu icke återtagit, att dem ofelbart uttaga, sednast inom 2 månader efter det denna annons blifwit första gången i Tidningarna införd, wid äfwentyr, om sådant ej werkställes, att det icke answaras för de i kommission inlemnade Böckernas wårdande, och att skälig magasins-hyra för dem måste af Ägarne godtgöras. Stockholm d. 14 Dec. 1835. Gode Män.


Den 20 sistl. Nov. emottog jag från okänd hand en till mig ställd förbindlig skrifwelse, hwaruti war innelykt ett Gåfwobref på 560 R:dr Banko, hwilken summa äfwen medföljde, till förmån för de i Maria Magdalena Församlings Fattighus intagne. Då den ädelmodige Gifwaren är för mig obekant, får jag endast på detta sätt aflägga min tacksägelse för ett så angenämt uppdrag. Hans gifna föreskrifter skola med möjligaste noggrannhet werkställas; och jag är öfwertygad, att de fattiga i detta och alla påföljande år skola wid hwarje glad stund, Hans menniskoälskande frikostighet dem bereder, med warmaste lofsånger till Gud och wördnadsfullaste erkänsla för sin Wälgörare, wälsigna Hans minne. Stockholm den 15 Dec. 1835.

C. C. Lilljenwalldh.Tryckt hos A. G. Hellsten.
  1. Denna ritning, med deröfwer bifogad förklaring, förwaras hos Kongl. Collegii Registrator, och kan hos honom få beses.
  2. Denna beskrifning med ritningar förwaras hos Kongl. Collegii Registrator, och kan hos honom få beses.