Prinsessan Kristinas likfärd 1624

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Prinsessan Kristinas likfärd från Nyköping till Stockholm, oktober 1624
Ur Hermes Gothicus, Tryckt i Strengnäs af Olof Olofsson Enaeo, Åhr Christi 1624.


Ifrå Nyköping then 4.

På thenne daghen beledsagades then Högborne Fröken, Fröken Christines, Sweriges, Göthes, Wendes fordom Arffrökens S. Lijk, här ifrå, til Stockholm (ther Lägerstaden är förordnad) utaff månge aff Rijkzens Adel och Ridderskap, uthi twenne wäluthrustadhe, och uthstofferadhe Galleijer.

Then Stormechtighe, Högborne Furstinna, och Fru, F. Christina, Sweriges, Göthes och Wendes, etc. Drottning, Bohren Hertiginna til Schleswig Hollsten, etc. Änkia, folgde medh en stoor hiertans sorgh, Lijket in til Stranden, ther Galleijerne lågho, sampt H.M.s Högborne Syster och Princessin, Fröken Agnes, Bohren Fröken til Schlesswig Hollsteen: Ther på folgde Höghbemälte H.M.s Fruentimmer, medh månge Fruger och Jungfruger.

Och althenstund medh Predikan (hwilken Wällärde H. Anders Hoff Predikanten framstälte) något fördrögdes, bars icke then S. Fröken Lijk uth, för än klockan war widh itt effter Middaghen.

Och wore thesse aff Adel som boro: Nembligh, Josua Aaronson, til Djula och Sjöholm: Oluff Ryhning, til Gimmerstadh: Knut Lillia til Holm: Anders Stewart til Händelunda: Dawid Stewart, til Walsunda: Matthias Lillietop, til Steensnäs: Göstaff Oluffzon til Degheberg.

H.K.M. Marschalck, then Edhle, och Welborne Herre, Herr Swante Banner, til Djurssholm och Tärnöö, war öffuer thenna Confoija, uthi hela reesan, Guberneur och Förstijrere. Såsom alla aff Adel, wore klädde uthi swarte sorgheklädher, så wore ock alle andre uthi theras medfölie, ja så wäl Båtsmän och Skepsknechter, såsom andra. Galleijerne wore och på öffuerlöpen och suderne offuan watnet, öffuerdraghne medh swart klädhe, sampt Masterne, the ther wore medh månge store Bolsaner uthstofferade. Sielffua Åhrorna, ther medh, Båtsmännerne rodde, wore och medh swart klädhe öffuerdragne.

Gudh Alzwoldigh then S. Frökens Själ til Ewighwarande Roo frögde, och oss allom en Saligh hädhanfärd Nådigest förläne, Amen.


Ifrå Stockholm then 7. dito.

Then 7. Octobris kom S. Frökens Lijk, medh thet anseenlighe följet, aff Riddare och Swenner, til Stockholm, emellan itt och tu effter Middagen, och sattes strax in på Stockholms Slått, in uthi Slåtskyrckian.

Widh Stranden mötte de uthaff Adel och Ridderskapet, som på Slåttet, och uthi Staden wore, såsom och andre H.K.M. Hofftiänare, sampt Borghare, och månge Indlendske och Utländske, Ährlighe Wälachtadhe Män, hwilka samptligh folgde Lijket in på Stockholms Slått.