Sätra brunns donationbrev 1747

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Biskop Anders Kalsenius' och hans hustru
Lisa Le Moines Sätra Brunns donation.*
På Wikipedia finns artiklar om Sätra brunn (kurort) och Anders Kalsenius

Detta projekt syftar till att korrekturläsa, språkligt validera och försiktigt formatera donationsbrevet för kurorten Sätra brunn, skrivet 10 oktober 1747. Texten är hämtad från denna originalfil på Wikimedia Commons. Den digitala avskriften är rättad enligt Brandberg Theodor, Bahr Johan von (1902).[1]

Donationsbrev[redigera]

Försättsblad (31 augusti 1773)[redigera]

Utdrag af Kongl. Maj:ts och Rikets Svea Hof Rätts Protocoll hållet i Stockholm den 31:ste Augusti 1773.

S. D. Upplästes en af Ombudsmannen vid Kongl. Academien i Upsala högaktad Johan Brandt ingifven Skrift, hvaruti anhålles, att som framledne Herr Biskopens Doctor Anders Kalsenii Enka, Fru Elisabeth Le Moine nyligen aflidit, det kunde alltså 2 § af Herr Biskoppens och hans Frus den 10 October 1747 i lifstiden författade Testamente, som i bevittnad afskrift var bilagd för Kongl. Academiens säkerhet i Kongl. Hof Rättens Protocoll varda intaget, och med vederbörande communicerad; Och som Hans Kongl. Maj:t genom Nådigste Utslag af den 16 Maji 1753 förklarat, det de den 2 Junii 1736 Biskoppen Doctor Kalsenius och hans Fru i lifstiden allernådigst förundte adelige privilegier öfver deras Egendom, böra efter deras lydelse utan inskränkning förstås och de tvister, som angående bemälte Biskops qvarlåtenskap kunde yppas, upptagas hos den domstol, der enligt lag öfver tvisten om arf efter frälsemän, dömas bör; Altså lät Kongl. Hof Rätten den af Brandt vid Skriften fogade bilaga sig nu föreläsas, lydande ord ifrån ord som följer:

Inledning (10 oktober 1747)[redigera]

»Wår testamentariska Dispositions 2:dra § till det andra förordne och fastställe vi härigenom, att efter begges vår död, skall Sätra frälsebrun med den dertill lydande fasta Egendomen, som består af Broarne och Fängsbacka hemman, jemte all derå befintelig åbyggnad, samt med de inventarie persedlar, som till husrummen vid brunsgården höra och efter uprättadt Inventarium under Bruns Wagtmästarens vård och förvar satte äro: allt detta förenämnde, såsom vårt aflinge skall då hemfalla till Kongl. Upsala Academiens Medicinska Facultet, och jemte denna Egendomen testamentera vi till samma Facultet räntan af 20,000-de daler Kopparmynt Capital af de medel, hvilka såsom förbemält är, af vår qvarlåtenskap till sådane Usus efter vår död blifvit inställte i Riksens Ständers Banco; men hvartill så väl denne testamenterade Egendommen, som räntan af det nu nämnde 20,000-de daler Kopparmynts Capitalet skall blifva nyttjad och användt, hvad för en inrättning, som deraf skall göras eller och underhållas; under hvilkens besynnerliga hushållning, inseende och styrelse samma fasta egendom och den dervid varande eller gjorda inrättningen ställas skall, och sedan framgent förblifva, theröfver skola vi foderligast upsätta vår vilja och den skrifteliga förordning, som häröfver skall tjena till en ständig efterrättelse, hvilken skrifteliga förordning vi, sedan jemte denna articlen af vårt testamente vi ock med Consistorio Academico Upsaliensi viljom communicera som jemte flere skall hafva att tillse, det denna vår anstallt och yttersta vilja i alla tillkommande tider obrottsligen vår vilja bibehållen och efterlefvad.

ANDERS KALSENIUS
(sigill)
LISA LE MOINE
(sigill)


Otvunget, frivilligt med godt förstånd underskrifvit, betyga.

Westerås den 10 October 1747.
Claes Jacob von Walwick[2]
(sigill)
Eric Sernander
(sigill)
Johan Nibelius
(sigill)

Bilaga (21 juni 1748)[redigera]

Att föregående § af Högvördige Herr Doctorens och Biskoppens, samt Fru Biskoppinnans original Testamente är lika lydande med denne afskrift, det betyga vi undertecknade:

Sätra den 21 Juni 1748.
Diderich von Uxkult
Georg Waltman
Jacob Swedelius


Bihang till den 2 § af vår testamentariska disposition, angående Sätra bruns Egendom m. m. öfverskickad till Consistorium Academicum Upsaliense den 21 Junii 1748. —


1:0) Förbehålle vi oss härmedelst, att vara så väl ägare af all Sätra Bruns Egendom, och hvad dertill lyder, såsom ock en fri och oinskränkt disposition af samma Egendom, så till jord och åbyggnad, som åboer, betjenter, deraf flytande ränta, samt af inrättningen för de fattige till alla sina delar, och det för all vår öfriga lifstid, hvaremot Kongl. Academien kan vara väl försäkrad derom, att ofta berörde Egendom skall under vår lifstid årligen blifva förbättrad men icke förvärrad.

2:0) Testamentera vi till Kongl. Academien denna vår egendom tillika med Capitalet, hvaraf Studiosus medicinæ: skall belönas och de fattige under deras brunstur underhållas med det förord och på det villkor, att vi nu och framgent, så länge Gud behagar låta oss lefva, vilja och måga vara fritagne från all oro, omsorg och kostnad som kunde förorsakas af processer och Lagsökning, hvarmed antingen denna egendom, eller inrättningen för de fattige och deras skjötsel kunde blifva angripen, så att, såsom vi hvarken hafvom tänckt, eller någonsin tänkande varda, att gjöra oss af Sätra Bruns egendom någon vinning eller något annat nöje, än att derigenom hjelpa våra fattiga och nödlidande Christendoms Syskon, och gagna det allmänna igenom de Studerandes befordran till understöd och öfning; Alltså vilje vi icke eller blifva besvärade af någon sådan olägenhet, som processer och lagsökningar med sig föra; Öfverlemne härmedelst fördenskull till Kongl. Academien, att nu och framgent försvara och hägna, alt hvad som i någon måtto berörer antingen Sjelfva Bruns Egendomen eller inrättningen, som derstädes är gjord för de fattige och deras skjötande.

3:0) Gifve vi härmed församlingen tillkänna, det vi örom sinnade med det snaraste att inkomma med vår skrifteliga Disposition, huru såväl ränta för Bruns egendomen som af det testamenterade Banco Capitalet af Kongl. Academien efter vår död skall blifva användt och utdelad; hvilkom det skall tillkomma att utse och sedan af de utsedde och föreslagna Medicinæ Studiosis att antaga och befullmägtiga dem, som de fattiga under varande Brunscur årligen vårda och skjöta skola; J huru många år hvar af dem må njuta detta stipendium och denna öfningen tillgodo med hvarjehanda mera hvaröfver ett utkast i October sistlidne till Herr Professoren och Archiatern Rosen af oss är öfverskickadt, det vi sedan icke återbekommit hafva.

Sätra Brun den 21 Junii 1748.

ANDERS KALSENIUS
(sigill)
LISA LE MOINE
(sigill)


Att detta ofvanstående, hvilket angår Sätra Bruns Egendoms testamenterande till Kongl. Academien i Upsala, med mera är med godt förstånd och otvungen vilja faststält, och af Högvördige Herr Doctoren och Biskoppen samt Fru Biskoppinnan i vår närvaro underskrifvit, det betyga vi med våra namns undersättande.

Sätra Brun den 21 Junii 1748.
Didrich von Uxkult
Georg Waltman
Jacob Swedelius


Enligheten med det i Kongl. Academiens Archivo förvarade originalet bevittnar

Carl Bergström,
Kongl. Acad. i Upsala Cancellist.

Och Resolverades Att detta varder i Kongl. Hof Rättens Protocoll infört, och med aflidne Fru Biskopinnans närmaste arfvingar Communicerat, samt detta till bevis deröfver meddelt.


Ex protocollo
C. A. Schærström,
t. f. Amanuens vid Kongl. Svea Hof Rätts Advokat Fiskats Kontor.

Vidimeras:
Ex officio
C. W. Berglund.

Redaktörens tillägg (1902)[redigera]

I Universitetets arkiv har icke något senare förordnande, innefattande närmare bestämmelser om fondens användning, kunnat återfinnas. Fondens kapital utgjorde vid 1902 års ingång 1,666 kronor 67 öre.

Testamentet finnes ej Universitetets arkiv.

Referenser[redigera]

  1. Brandberg Theodor, Bahr Johan von (1902). Urkunder och författningar angående donationer vid Upsala Kongl. universitet. [1]. Uppsala: Univ. sid. 222-225. Libris 1172935.
  2. Omnämns i Svenska adelns ättar-taflor / Afdelning 3. von Nackreij - Skytte / 697