Hoppa till innehållet

SFS 1910 51 Lag om ändrad lydelse af 18 kap 13 § strafflagen

Från Wikisource, det fria biblioteket.
SFS 1910 51 Lag om ändrad lydelse af 18 kap 13 § strafflagen
av Sveriges riksdag


[ 1 ]
1910. SVENSK FÖRFATTNINGS-SAMLING N:r 51.

(Detta nummer har från trycket utkommit den 11 juni 1910.)


(Rubrik och datum kungöras från predikstolen.)


Lag

om ändrad lydelse af 18 kap. 13 § strafflagen;

gifven Stockholms slott den 10 juni 1910.

Vi GUSTAF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med Riksdagen, funnit godt i nåder förordna, att 18 kap. 13 § strafflagen skall erhålla föjande ändrade lydelse:

Sprider någon ut skrift, målning, teckning eller bild, som tukt och sedlighet sårar; straffes med böter eller fängelse. Lag samma vare, om man genom annan gärning sårar tukt och sedlighet, så att allmän förargelse eller fara för andras förförelse däraf kommer.

Där någon offentligen utställer eller förevisar föremål, som är afsedt för otuktigt bruk eller till att förebygga följder af könsumgänge, eller i skrift, som han utsprider, eller eljest genom tillkännagifvande för allmänheten till salu utbjuder eller själf eller genom annan till försäljning kringför dylika föremål; eller under sådana förhållanden, att allmän fara för andras förförelse däraf kommer, vare sig muntligen eller genom utspridande af skrift söker förleda till användande af föremål, som nu sagts, eller meddelar anvisning om sättet för deras användande; varde, ändå att gärningen ej är sådan, som i 1 mom. sägs, dömd efter ty där stadgas.


Denna lag träder i kraft genast efter utfärdandet.

Det alla, som vederbör, hafva sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera visso hafva Vi detta med egen hand underskrifvit och med Vårt kungl. sigill bekräfta låtit. Stockholms slott den 10 juni 1910.


GUSTAF.
(L. S.)


(Justitiedepartementet.) Albert Petersson.