Sida:Östgötars minne.djvu/288

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
3173—3183
1763.

Skulle disputera i Lund 1767 »De virgine nobili stuprata», men ämnet ansågs för delikat att göras publikt, och disputationen förbjöds. Br.

3173. Haqvin Tideström. F. 1742 218; fad. Carl Gustaf, varfsbokhållare i Västervik. Sjöman 66; sjökapten i Norrköping. D. 1803.

3174. Jonas Linnerquist. F. i Jursdala 1736 38; fad. Hans, soldat. Fil. doktor 64; prv. 75. Kollega i Västervik 70; apologist i Norrköping 74; åter kollega i Västervik 74; rektor i Vadstena o. kyrkoherde i Orlunda 88; tj:fri 94. D. 1796 196.

Till en ledig apologistbefattning i Norrköping utnämnde 1773 magistraten därstädes Samuel Valbom [2409]. som af borgmästare och råd vederbörligen introducerades; men domkapitlet kunde icke gilla detta förfarande, utan utnämnde Linnerquist, som fick fullmakt 1774. Då likväl lönen förvägrades honom af magistraten, måste han återvända till kollegatet i Västervik. En tredje person, Jonas Fredr. Carlström [3261], blef då utnämnd.

3175. Lars Hultman. F. i Västervik 1745 2411; fad. Hans, rådman o. handlande. Brukspatron o. grosshandlare i Västervik; egare af Eds o. Storebro bruk, Stensnäs, Rödsle o. Gunnebo samt gård och skeppsvarf i Västervik. D. där 1798 123.

3176. Josef Hellberg. F. i Misterhult. 1742 265; fad. Bengt, organist. Landskontorist i Österg. län 69; häradsskrifvare i Gullbärg, Bobärg o. Valkebo 79; v. landskamrer. Bosatt på Olstorp i Ledbärg. D. 1786 1012.

1763.

3177. Jakob Duværus. F. i Järeda 1746 175; fad. kyrkoherde [2178]. Fil. doktor 70; teol. kand. 79; prv. 81. Docent i Uppsala 75; e. o. adjunkt 79; tillika lidénsk bibliotekarie 80. D. i Uppsala 1783 74.

D. var synnerligen framstående både som akademisk lärare och människa samt hade inlagt stora förtjänster om nationen; i följd däraf högt uppburen af sina landsmän.

3178. Jon Tollenqvist. F. 1741 99; fad. Nils, bonde i Östra Tollstad. Stadsnotarie i Vadstena; rådman 71. D. i Vadstena 1801 44.

3179. Jakob Vallenberg. F. i Viby 1746 53; fad. Jakob, kronolänsman. Prv. 69. Skeppspräst vid Ostind. kompaniet 69; kyrkoherde i Mönsterås, Kalmar stift, 77. Författare. D. i Mönsterås 1778 258.

I sin anställning vid Ostindiska kompaniet gjorde V. resor till Kina 1769, 72 och 74. Under den första sammanskref han den allbekanta reseskildringen »Min son på galejan», hvari han framträder som en af våra yppersta humorister, originel, gladlynt, godsinnad, med praktisk uppfattning och öppen blick. I följd af den enkla, naturliga och rakt på sak gående framställningen har ock detta verk bevarat sin popularitet och trotsat ett århundrades skiftande smak. Hans drama, »Susanna», gafs i Sthlm 51 gånger, men är numera föråldradt. Se vidare Biogr. lex.; N. fbok. m. fl.

3180. Claës Georg Tempelman. F. i Östra Stenby 1745 209; fad kyrkoherde. Prv. 67. Kommin. i Kärna 72; kyrkoherde i Gårdeby 78; prost 99. D. 1810 17.

3181. Daniel Peter Hargell [Höök]. F. 1744 1312; fad. Anders, häradsskrifvare i Drothem. E. o. kammarskrifvare i Kammarkolleg. 65; kammarskrifvare där.

3182. Johan Berger. F. 1746 162; fad. Johan, bonde i Allhelgona. D. som stud. på Biskopsbärga där 1768 183.

Hade kondition som informator hos öfversten Creutz på Bronäs i Skaraborgs län; fick där lungsot och hemsändes.

3183. Arvid Rydelius. F. i Björsäter 1741 253; fad. Olof Andersson, hem-

— 246 —