Sida:Östgötars minne.djvu/381

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


1803

4219—4226

[3191]. Jur.-fil. ex. 1806; jur. kand. 07. Kopist i Kommerskolleg. 09; kanslist i Eckl.-exped. 12; prot.-sekreterare 16; afsk. m. tit. exped.-sekreterare 18. Godsegare å Syserum i Tuna 17. D. dår 1820 16i.

4219. Lars Magnus Trozelli [Trozelius]. F. i Linköping 1785 20/«; fad. dcHok.-syssloman. Hofr.-ex. 1804. V. hhöfd.; tit. häradshöfding 21; just.- borgmästmre i Norrköping 24; tit. lagman 27; afsk. 34. Egare af Holmens bruk i Norrköping 37—45; godsegare å Malmö o. Björnsnäs, båda i Kvillinge.

D. i Norrköping M52 81/?.

Efter sin afgång Mn ämbetsmannabanan egnade sig T. åt industriel verksamhet samt anlade Holmens pappersbruk, hvilket sedermera betydligt utvecklats. »Nyttig verksamhet och gagnande lefoftd var för honom utmärkande.»

42 20. Lars Gu8taf Svensson Lidman. F. i S:t Johannes 1786 18/*; fad. kyrkoherde i Tingstad. Hofr.-ex. 1805. E. o. hofr.-notarie 05. Landtbrukare o. egare af Lilla Gullborg i Tingstad. Biksdagsman 24. D. på Lilla Gullborg 1839 22i.

4221. Jakob Abraham880n. F. i Klockrike 1784 26a; fad. Johan, v. häradshöfding. Prv. 1809. Domk.-adjunkt i Linköping o. lasar.-präd. 09; v. pastor 13; slottspräd. i Linköping 14; tillika boktryckare där 15—22 o. hosp.- präd. 16; domk.-kommin. 19; kyrkoherde i Vikingstad 21; prost 26; kontr.-

prost 28. D. 1847 22i*.

Säges varit utmärkt ordentlig i tjänsten samt en gästfri och välvillig man i enskilda umgänget.

4222. Fredrik Ringnér. F. 1784 /*; fad. kronofogde i Motala. Hofr.-ex. 1804. Kammarskrifvare i Kammarkolleg. 12. D. 1813 17u 4223. Fredrik Olof Sundeman. F. 1782 6e; fad. kronolänsman i Stora Åby.

4224. Per Vesterstrand [adl. 1842 m. bibeh. namn; döpt till Sven Peter]. F. i Ukna 1785 27/«; fad. komminister [314 9]. Landtmät.-elev 1802; fil. kand. 07; fil. doktor 09. Begistrator o. aktuarie i Landtmät.-kontoret 12; ingeniör där 17; afsk. 18. Bevisor i Gen.-kommissariatet vid sv. armén i Tyskland 13; tit. fältkamrer 14. Kamrer i Statskontoret 18; statskommissarie 24; v. präsident o. tf. chef för Statskontoret 31; präsident 32; afsk. 51. Tf. kamrer i Seraf.-gillet 27—31; kamrer vid Musik, akademien 29; förste direktör vid Kgl. teatern 32—40. D. vid Åkers krutbruk, Söderm. lån, 1857 28io.

I sina ämbetsvårf ådagalade V. stor förmåga och den mest berömvärda plikttrohet samt var mycket använd som ledamot eller sekreterare i kommittéer och inrättningar af ekonomisk natur, men på samma gång fann han tid att skatta åt sällskapsglädjen och var i umgängeslifvet ända till sitt frånfälle en omistlig person, allmänt uppburen i följd af sin sållsporda förmåga att både glädja och gagna på det mest älskvärda sätt. Han nämnes ock »den gladaste bland de glade, den bäste bland de gode, hela världens farbror, bror och vän.» I sällskapet Par Brikoll var han långe stormästare och i s^fia yngre år en gårna hörd bellmanssångare; komponerade äfven åtskilliga stycken i én af honom utgifven samling af sånger för mansröster. Var medlem af Götiska förbundet samt gjorde sig som vitterhetsidkare känd genom flere både öfversättningar, särskildt dramer, och originaldikter. N. fbok; Biogr. lex.; A. Blanche.

4225. Hampus Erik Harlingzon. F. i Vikingstad 1784 18io;fad. Erik, kronobokhållare. Stud. i Lund 1809; prv. 10. Utn. hosp.-präd. i Vadstena 18; kommin. där 19; kyrkoherde i Bystad 33. D. 1844 20i.

4 226. Han8 Henrik Österman. F. i Linköping 1782 28i«; fad. Henrik, rådman o. färgare. Fil. kand. 1808; fil. doktor 09; prv. 12. Kollega i Vimmerby 11; komminister där 23; afsatt från pråståmb. 31; bosatt i Sthlm 32.

ö. och en annan landsman hade 1806 på våren »gått i kapprockar på en assemblé

— 339 —

\