Sida:Östgötars minne.djvu/473

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
5125—5132
1827.

[3514]. Fil. kand. 32: fil. doktor 33: med. kand. 37; med. lic. 38; kir. mag. 39; med. doktor 41. Stadsläkare i Skeninge 41; tillika bat.-läkare vid Första lifgr.-reg. 42; förste bat.-läkare 53; regementsläkare vid Närikes reg. 62. D. i Örebro 1866 173.

5125. Carl Birger Bergman. F. i Vimmerby 1806 25; fad. Carl, rådman o. garfvare. Prv. till Visbv stift 30. S. m. adjunkt, senast anst. i Lärbro 31. D. 1837 181.

5126. Carl Jakob Mohlin. F. i Ekeby 1805 288; fad. kronolänsman, tit. hofr.-kommissarie [3708]. Prv. 30. Kommin. i Hult o. Edshult 45, i Vallerstad o. Järstad 49, i Skeninge 54; kyrkoherde i Östra Harg 61, i Vallerstad o. Järstad 71. D. 1876 151.

M. var en godmodig man.

5127. Olof Törnell. F. i Törnsfall 1806 59; fad. Johan Jonsson, bonde. Prv. 30. Komminister i Stjärnorp 43, i Södra Vi o. Jursdala 47. D. 1881 158.

Värderad och omtyckt af Jursdala församling, där han i 33 är verkade, stilla och nöjd med sin lott.

5128. Anders Törnfelt. F. i Törnsfall 1803 118; fad. Anders Jansson, hemmansegare. Prv. 30. Komminister i Gryt 49. Riksdagsman i Andra kammaren för Hammarkind o. Skärkind 70—75. D. 1879 74.

T. deltog med lif och lust i tidens rörelser, och särskildt fick skarpskytteidén i honom en af sina varmaste anhängare. Iklädd prästrock, stod han i ledet med geväret på axeln och tog mer än en gång pris vid målskjutningar. Han var ärlig, öppen och välvillig, lefde allmogens tarfliga lif och hyllade dess tänkesätt, hvarför han ock blef så populär bland Grytsboarne, att de gjorde honom till riksdagsman. Hans politiska verksamhet medförde väl inga större resultat, men visar dock, att han i mycket var före sin tid. Så väckte han vid 1870 års riksdag motion om upphörandet af alla personliga och matlagsafgifter till stat och kommun; åren 1871 och 72 framlade han förslag till landtförsvarets omorganisation med indelningsverkets upphäfvande och införande af allmän värnplikt, och vid 1872 års riksdag motionerade han, att kamrarne skulle själfva få välja sina talmän. I sitt offentliga uppträdande föreföll han nog mången gång tämligen naiv och kunde ej alltid så väl afväga orden, hvilket stundom föranledde stor munterhet, såsom då han vid ett tillfälle, när kammaren behandlade första hufvudtiteln, kom att yttra sig om anslaget till »Kungl. Maj:ts nådiga hästar.»

5129. Anders Gustaf Lagerström. F. i Styrestad 1807 222; fad. kyrkoherde [3426]. E. o. kontorsskrifvare vid postverket: afsk. D. i Norrköping 1871 235.

5130. Hans Samuel Knut Åkerhjelm, frih. F. i Västergötland 1809 1610; fad. öfverstelöjtnant. Hofr.-ex. 29. V. hhöfd. 38; v. auditör i Lifgardet till häst 38—41; assessor i Svea hofr. 42: landshöfding i Norrbottens län 49; afsk. 56. Delegare 55, sed. ensam egare af Högfors bruks- o. landtegendom, Västm. län, samt bosatt där 56. Riksdagsman i Andra kammaren för Gamla Norbärgs, Norrbo o. Vagnsbro doms., Västm. län, 67—68; kommunalman. D. å Högfors 1879 249.

Å. egde framstående förmåga samt ådagalade nit och skicklighet i sina ämbeten: gjorde sig synnerligen omtyckt som styresman i det vidsträckta och mycket besvärliga länet. Som riksdagsman kunnig, klarsynt och fosterlandsälskande; åt kommunala värf offrade han mycket af sin tid till ortens fromma; i enskilda lifvet flärdfri, välvillig och hjärtegod.

5131. Jonas Peter Sundström. F. i Norrköping 1806 241; fad. Magnus, tornväktare. Prv. 33. Kyrkoherde i Godegård 47. D. 1879 12.

5132. Magnus Vestergren. F. i Kuddby 1803 131; fad. Mans Månsson,

— 431 —