Sida:Adelig Öfningz Fiortonde Tom.djvu/50

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Will man hafwa Häckar och Plantager på ömsa sijdor om gånger/ kan man här hoos oss bruka Wijnbärs-Buskar/ Krussbär/ Berberu, Roser, Ligustrum, och uthi Hörnen af Qwarteren Sirenger.

Häckar och Pallisader gräfwas som Dijken/ 2 Alnar breda/ 1 Aln diupa/ Mat-jorden kastas på Botn/ och dhet alltijdh uthi alt gräfwande.

Sedan fyllas de ofwan på medh godh brunnen Jord.

Hwad Qwarteren anbelangar där uthi allahanda Blomsterwärck såås och planteras/ gräfwes ock om så stoora som dhe skola wara/ begynnandes widh den ena sijdan ett Dijke af 1 Aln diupt/ och wänder så om Jorden alt fort/ at det öfwerste kommer alt på Botn till liggia7 och det understa öfwerst.

När man på detta sättet anlägger Grafwar/ Spallier-gångar och Qwarter/ lärer man giöra en god och säker Grund till ett fruchtsamt Wärck/ ehuru man elliest söker att fly detta Arbete genom giödande och annat planterande, är tijdz-spilla och fåfängia.

SPallier-gånger måste grafwas 3 Alnar breda och 2 diupa/ där uthi planteras de små Dwärg-trän 6 Alnar emellan. Han måste liggia så att han hafwer Solen heela Dagen/ och i lugnet måste wara slät och iempn/ att Wattnet kan rinna af honom.

De Trän man will hafwa till Spallier-gången måste affskiäras när det är 1 Aln högt/ så att Stubben blifwer 12 Aln högt/ andra Åhret slår det uth Grenar/ dhet tredie qwistar man det samma/ lemnandes allenast 4 Grenar dem böijer man åth Wäggen/ lijka långt emellan/ äro de många Grenar kan man lemna 5 stycken/ låtandes den ena stå ända opp/ och de 4 til sijdan högde/ dhe Grenarna afskiäras sedan andra Åhret 4 Tum ifrån Stammen/ till at fästa den wedh Muren eller Planket brukar man Skinn-Remar/ och således qwistas de hwart Åhr/ till des dhe widga sigh som man will.