Hoppa till innehållet

Sida:Andra kammarens protokoll vid lagtima riksmötet år 1921 Nummer 42 Sida 48 d.pdf/3

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs
3 Nr 42.
Fredagen den 13 maj.

 II) till förstärkande av den i staten för riksarkivet uppförda Ang. ny stat
för riksarkivet
m. m.

(Forts.)
anslagsposten till avlöningar till icke-ordinarie befattningshavare m. m. anvisa på extra stat för år 1922 ett förslagsanslag, högst, 4,000 kronor;

 III) med avslag å herr Clasons ovanberörda motion, i vad densamma avsåge uppförande på ordinarie stat för landsarkivet i Uppsala av en andre arkivariebefattning, uppföra å ordinarie stat under riksstatens åttonde huvudtitel under rubriken landsarkiven ett bestämt anslag å 39,405 kronor; och

 IV) med avslag å herr Clasons ovanberörda motion, i vad densamma beträffande ersättning åt extra biträden vid landsarkivet i Uppsala skilde sig från Kungl. Maj:ts förslag, anvisa på extra stat för år 1922 ett förslagsanslag, högst, 11,200 kronor, att utgå till arvode åt en amanuens vid vart och ett av landsarkiven i Uppsala, Vadstena och Göteborg med högst 1,800 kronor, med rätt för Kungl. Maj:t, vad anginge vart och ett av dessa belopp, att, om särskilda förhållanden skulle därtill föranleda, bestämma om medlens användande till ersättning åt flera extra biträden vid landsarkivet i fråga, samt till ersättning åt extra biträden vid landsarkivet i Uppsala med högst 2,000 kronor, vid landsarkivet i Lund med högst 2,200 kronor, vid landsarkivet i Göteborg med högst 1,000 kronor och vid landsarkivet i Vadstena med högst 600 kronor.

Vid utlåtandet var emellertid fogad reservation av herrar Kvarnzelius, Joh. Nilsson i Malmö, Anderson i Råstock, Jönsson i Revinge, Jansson i Falun, Bengtsson i Norup, Carlsson-Frosterud och Karlsson i Nynäshamn, vilka ansett, att utskottet bort hemställa, att riksdagen måtte,

 I) i anledning av Kungl. Maj:ts förslag och herr Rydéns förenämnda motion

 a) bestämma antalet befattningshavare å ordinarie stat för riks­arkivet på nedanstående sätt:

Befattningshavare. Avlöningsgrad.
1 riksarkivarie A2
2 arkivråd B20
4 förste arkivarier B15
4 andre arkivarier B13
1 registrator B13
2 kanslibiträden, kvinnliga C3
1 förste expeditionsvakt B3
2 expeditionsvakter B1
1 eldare B1


 b) godkänna följande stat för riksarkivet att tillämpas från och med år 1922: